Πραγματοποίηση Εκδρομών και Εκπαιδευτικών επισκέψεων μαθητών και μαθητριών Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Μαρούσι, 05/05/2017
Αρ. πρωτ.: 74084/Δ3

ΘΕΜΑ: «Πραγματοποίηση Εκδρομών και Εκπαιδευτικών επισκέψεων μαθητών και μαθητριών Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

ΣΧΕΤ : η με αριθμ.πρωτ. 33120/ΓΔ4/28-2-2017 Υ.Α (ΦΕΚ 681/τΒ΄/6-3-2017) «Εκδρομές – Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας.»

Σε απάντηση ερωτημάτων σχετικά με τη δυνατότητα υλοποίησης των προγραμματισμένων επισκέψεων των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με αφορμή την πρόβλεψη της παρ. 1 του άρθρου 10 του ανωτέρω σχετικού «Ειδικά για τις ΣΜΕΑΕ Β/θμιας Εκπ/σης ορίζονται δύο (2) συνοδοί ανά τμήμα εκτός κι αν οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών απαιτούν μεγαλύτερο αριθμό συνοδών», σας γνωρίζουμε ότι η ασφάλεια των μαθητών σε όλες τις εκφάνσεις της μαθητικής ζωής αποτελεί πρώτιστο καθήκον (μέλημα) όλων των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία και η ανωτέρω ρύθμιση αποβλέπει στην εξασφάλιση των ειδικών συνθηκών που απαιτούνται για την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών των μαθητών των Σ.Μ.Ε.Α.Ε..

Σύμφωνα με την περίπτωση β και την υποπερίπτωση αα της περίπτωσης γ, της παρ. 1 του άρθρου 8, του ν.3699/2008 (199 Α΄), ο αριθμός των μαθητών σε κάθε τμήμα των Ειδικών Γυμνασίων και Λυκείων και των Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων και Λυκείων «?? ορίζεται από κατ? ελάχιστον πέντε (5) έως κατ? ανώτατο όριο εννέα (9) μαθητές. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο αριθμός μπορεί να μειώνεται με κατώτατο όριο τους τρεις (3) μαθητές ανά τμήμα?..».
Επίσης, σύμφωνα με την υποπερίπτωση ββ της περίπτωσης γ, της παρ. 1 του άρθρου 8, του ν.3699/2008 (199 Α΄) «Ο αριθμός των μαθητών σε κάθε τμήμα των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ορίζεται από κατ? ελάχιστον τέσσερις (4) έως κατ? ανώτατο όριο επτά (7) μαθητές. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο αριθμός δύναται να μειώνεται?? Το κατώτατο όριο του αριθμού των μαθητών σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι οι τρεις (3) μαθητές ανά τμήμα.»

Με βάση τα ανωτέρω αλλά κυρίως με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, δύναται κάθε σχολική μονάδα, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, να διαμορφώνει τα τμήματα των μαθητών κατά τις ημέρες των επισκέψεων με τρόπο ώστε το σύνολο των υπηρετούντων Εκπαιδευτικών και μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού να καλύπτει την προϋπόθεση της ύπαρξης τουλάχιστον δύο (2) συνοδών ανά τμήμα.
Επίσης, δύναται ο αρχηγός της εκδρομής-μετακίνησης και ο αναπληρωτής του να αποτελούν μέλη των συνοδών των τμημάτων, σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης της ανωτέρω προϋπόθεσης.

Ο Γενικός Γραμματέας
του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Ιωάννης Δ. Παντής

Εσωτερική Διανομή:
Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής

Η εγκύκλιος σε μορφή PDF

Χριστινάκης Βασίλης έχει γράψει 204 άρθρα