Ιδρύσεις, Προαγωγές και Καταργήσεις Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2017

Μαρούσι, 15-06 – 2017
Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.: 100574 /Δ3

ΘΕΜΑ:  «Ιδρύσεις, Προαγωγές και Καταργήσεις Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ)  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Η Υπ.Αποφ. με ΑΔΑ σε PDF

Έχοντας υπόψη

Α. τις διατάξεις:

 1. Της παραγράφου 5 του άρθρου 48 του ν.4415/2016 (ΦΕΚ 159/τΑ΄/06-09-2016)
 2. Των άρθρων 6, 8 και 34 παρ. 4 και 35 του ν. 3699/2008 «Ειδική αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» (ΦΕΚ 199/τ. Α΄/2-10-2008).
 3. Της παραγράφου 7 του άρθρου 11 του ν.4452/2017 (ΦΕΚ 17/τΑ΄/15-02-2017)
 4. Του  άρθρου  90  του  Κώδικα  Νομοθεσίας  για  την  Κυβέρνηση  και  τα  Κυβερνητικά  όργανα (κωδικοποιητικό  π.δ. 63/2005, Α΄ 98).
 5. Των άρθρων 20   και 77 του Ν.4270/2014(ΦΕΚ 143/τΑ΄/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας ?δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
 6. Του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τΑ΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ? Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 7. Το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τΑ΄/ 22-9-2015) με θέμα: Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού,   Υποδομών,   Μεταφορών   και   Δικτύων,   Αγροτικής   Ανάπτυξης   και   Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
 8. Το  Π.Δ.  125/2016  (ΦΕΚ  210/τΑ΄/  05-11-2016)  με  θέμα:  Διορισμός  Υπουργών,  Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
 9. Την  υπ  αριθμ.  Υ29/8-10-2015  απόφαση  του  Πρωθυπουργού    «Καθορισμός  αρμοδιοτήτων  του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Γεωργίου Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168/τΒ΄/09-10-2015).
 10. Την υπ αριθμ. 46269/Β1/17-03-2017  βεβαίωση  της  Γενικής  Δ/νσης  Οικον.  Υπηρεσιών  του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας  και Θρησκευμάτων για τη δέσμευση της Οικ. Πίστωσης.
 11. Την υπ     αριθμ.     3486/Δ6/20-03-2017     (48217/Δ3/21-03-2017     της     Υπηρεσίας     μας) βεβαίωση   δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων για την κάλυψη αναγκών εξοπλισμού σχολικών μονάδων Ειδικής αγωγής των «Κτιριακών Υποδομών Α.Ε. »
 12. Το υπ αριθ. 59/9-3-2017 έγγραφο της Σχολικής Επιτροπής Π/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γλυφάδας, το υπ αριθ. 11/19-1-2017 έγγραφο της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τοπείρου, το υπ αριθ. 1181/20-1-2017 έγγραφο της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κομοτηνής, το υπ αριθ. 394/14-12-2016 έγγραφο της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χίου, το υπ αριθ. 38/23-2-2017 έγγραφο της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου   Εορδαίας,   το   υπ   αριθ.   178/24-11-2016   έγγραφο   της   Σχολικής   Επιτροπής   Δ/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Φλώρινας, το υπ αριθ. 3/24-1-2017 έγγραφο της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας, το υπ αριθ. 319/29-11-2016 έγγραφο της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Τρικκαίων, το υπ αριθ. 874/9-12-2016 έγγραφο της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κεφαλλονιάς, το υπ αριθ. 1188/12-12-2016 έγγραφο της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χανίων, το υπ αριθ. 41Α/5-12-2016 έγγραφο της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θήρας.

ΒΤην υπ αριθ. 216700/ΓΔ2/19-12-2016 δέσμευση πίστωσης.

Γ.   1. Τις προτάσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων   Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας,
2. Τις Εισηγήσεις των ΚΕΔΔΥ,
3. Τις προτάσεις των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας

Δ.   Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλούνται οι ακόλουθες δαπάνες:

α) Επί του Κρατικού Προϋπολογισμού  :  Ετήσια δαπάνη ύψους 40.800 ? περίπου για κάθε έτος από τα επόμενα  οικονομικά  έτη,  η  οποία  κατά  το  τρέχον  οικ.  έτος  περιορίζεται  στο  ποσό  των  13.600  ? περίπου. Η εν λόγω δαπάνη τόσο κατά το τρέχον οικονομικό έτος όσο και κατά τα επόμενα οικονομικά έτη θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και  Θρησκευμάτων (Ειδ. Φ.19-220, ΚΑΕ 0227).

β) Επί του Προϋπολογισμού των οικείων Ο.Τ.Α. Α΄βαθμού  :  Ετήσια  δαπάνη  ύψους  133.000 ? περίπου, από την αντιμετώπιση των εξόδων λειτουργίας των ιδρυομένων σχολικών μονάδων, η οποία κατά το τρέχον οικ. έτος περιορίζεται στο ποσό των   45.100 ?   περίπου.   Η εν λόγω δαπάνη θα καλύπτεται από τους ΚΑΠ των οικείων Ο.Τ.Α..

γ) Επί του προϋπολογισμού της Κτιριακές Υποδομές  ΑΕ :  Δαπάνη το ύψος της οποίας  εξαρτάται  από πραγματικά γεγονότα για την κάλυψη των αναγκών εξοπλισμού των νεοϊδρυθεισών σχολικών μονάδων. Οι εν λόγω δαπάνες θα καλυφθούν από τα αποθέματα εξοπλιστικών ειδών της Κτιριακές Υποδομές ΑΕ.

δ)  Επί του προϋπολογισμού των οικείων Περιφερειών: Ετήσια δαπάνη για τη μεταφορά των μαθητών, το ύψος της οποίας δεν δύναται να εκτιμηθεί, διότι εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα.

Ε. Τις αυξημένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών όπως πιστοποιούνται από τα ΚΕΔΔΥ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ τις παρακάτω μεταβολές σχολικών μονάδων ΕΑΕ Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

A. Ιδρύονται, από το σχολικό έτος 2017-2018, οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ)  των  παρακάτω  Διευθύνσεων  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης,  ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ΄ΑΘΗΝΑΣ

1) Ειδικό Νηπιαγωγείο Γλυφάδας

2) Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Γλυφάδας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ? ΘΡΑΚΗΣ

1)   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Ξάνθης

2)   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Κομοτηνής

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΕΕΕΚ Καλλιθέας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΙΟΥ

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Χίου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1)   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο ? Λύκειο Πτολεμαΐδας

2)   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Φλώρινας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Ηγουμενίτσας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Τρικάλων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Κεφαλονιάς

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Χανίων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Θήρας

Β. Προάγονται από το σχολικό έτος 2017-2018, οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις παρακάτω Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

1ο Ολοήμερο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καβάλας από 6/θ σε 9/θ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1)   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α΄ΑΘΗΝΑΣ

2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο ΕΛΕΠΑΠ από 6/θ σε 9/θ

2)   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β΄ΑΘΗΝΑΣ

1) Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου Αττικής από 5/θ σε 6/θ

2)Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Μεταμόρφωσης από 3/θ σε 4/θ

3)Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας ? ΣΜΕΑ Ν. Ιωνίας από 5/θ σε 6/θ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

1) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας από 1/θ σε 2/θ

2)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης από 6/θ σε 7/θ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ινστιτούτου Αναπτυξιακής Αποκατάστασης (πρώην ΨΚΒΕ) από 7/θ σε 8/θ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Ειδικό Νηπιαγωγείο Ρεθύμνου από 1/θ σε 2/θ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Άργους από 6/θ σε 8/θ

Γ. Καταργούνται, από το σχολικό έτος 2017 -2018, οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ)  των  παρακάτω  Σχολικών  Μονάδων   Πρωτοβάθμιας   και   Δευτεροβάθμιας   Εκπαίδευσης  των παρακάτω Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

2ο Ολοήμερο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καβάλας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

Ειδικό Γυμνάσιο Χανίων

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ                   Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                          ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Χριστινάκης Βασίλης έχει γράψει 298 άρθρα