Αποσπάσεις, τροποποιήσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων μελών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το έτος 2017-2018

Μαρούσι, 25-8-2017
Αρ. Πρωτ. 140866/Δ3

ΘΕΜΑ:
1.«Ανάκληση της υπ? αριθμ. 121678/Δ3/17-07-2017 (ΑΔΑ: 6ΑΛΛ4653ΠΣ-4ΧΕ) Υ.Α. στο μέρος που αφορά στην απόσπαση μελών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το διδακτικό έτος 2017-2018, σύμφωνα με την 5 η /25-08-2017 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.»
2. «Τροποποίηση της υπ? αριθμ. 121678/Δ3/17-07-2017 (ΑΔΑ: 6ΑΛΛ4653ΠΣ-4ΧΕ) Υ.Α στο μέρος που αφορά στην απόσπαση μελών Ε.Ε.Π σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το σχολικό έτος 2017-2018, σύμφωνα με την 5 η /25-08-2017 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π» και
3. «Συμπληρωματική απόσπαση μελών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2017-2018, κατόπιν εξέτασης αιτήσεων θεραπείας απόσπασης σύμφωνα με την 5 η /25-08-2017 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.»

 

 

Η υπουργική απόφαση με ΑΔΑ σε pdf

Χριστινάκης Βασίλης έχει γράψει 313 άρθρα