ΦΕΚ 2994/τ. Β’/29-08-2017 Τροποποίηση της αριθ. 139940/Ε2/24-8-2017 (ΦΕΚ 2920 Β) υπουργικής απόφασης με θέμα: «Συμπλήρωση των αριθ. 63486/Ε2/12-4-2017 (ΦΕΚ 1315 Β’) […] 63489/Ε2/12-4-2017 (ΦΕΚ 1314 Β’) […] και 63498/Ε2/12-4-2017 (ΦΕΚ 1313 Β’) […] υπουργικών αποφάσεων».

Αριθ. 141556/Ε2
Τροποποίηση της αριθ. 139940/Ε2/24-8-2017 (ΦΕΚ 2920 Β ?) υπουργικής απόφασης με θέμα: «Συμπλήρωση των αριθ. 63486/Ε2/12-4-2017 (ΦΕΚ 1315 Β ?) […] 63489/Ε2/12-4-2017 (ΦΕΚ 1314 Β?) […] και 63498/Ε2/12-4-2017 (ΦΕΚ 1313 Β ?) […] υπουργικών αποφάσεων».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 9 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α ?/19.05.2010) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις»,όπως ισχύουν,

2. την αριθ. 139940/Ε2/24-8-2017 (ΦΕΚ 2920 Β ?) υπουργική απόφαση με θέμα: «Συμπλήρωση των αριθ. 63486/Ε2/12-4-2017 (ΦΕΚ 1315 Β ?) […] 63489/Ε2/12-4-2017 (ΦΕΚ 1314 Β ?) […] και 63498/Ε2/12-4-2017 (ΦΕΚ 1313 Β ?) […] υπουργικών αποφάσεων».
3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Στο ΜΕΡΟΣ Α ?: ΔΗΛΩΣΗ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, στην ενότητα Γ. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ στην υποενότητα 2. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΑΕ ? ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ της αριθ. 139940/Ε2/24-8-2017 (ΦΕΚ 2920 Β ?) υπουργικής απόφασης διαγράφουμε το στοιχείο α, και όπου αυτό αναφέρεται. Τα στοιχεία β και γ ορίζονται ως α και β, αντίστοιχα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 29 Αυγούστου 2017
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Χριστινάκης Βασίλης έχει γράψει 217 άρθρα