Ιδρύσεις, Συγχωνεύσεις – Μετονομασίες και Καταργήσεις Τμημάτων Ένταξης Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΦΕΚ 3073/τ. Β΄/06-09-2017)

ΦΕΚ 3073/τ. Β΄/06-09-2017
Αριθμ. 139591/Δ3/23-08-2017
Ιδρύσεις, Συγχωνεύσεις – Μετονομασίες και Καταργήσεις Τμημάτων Ένταξης Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη

………………….

αποφασίζουμε,
Α. 2. Ιδρύονται, από το σχολικό έτος 2017-2018, Τμήματα Ένταξης στα Γυμνάσια των κάτωθι Διευθύνσεων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ως ακολούθως:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ:
Τ. Ε. στο 2ο Γυμνάσιο Ρόδου.
Τ. Ε. στο 5ο Γυμνάσιο Ρόδου.
Τ. Ε. στο Γυμνάσιο Αρχαγγέλου.
Τ. Ε. στο Γυμνάσιο Λειψών.
Τ. Ε. στο 1ο Γυμνάσιο Κω.
Τ. Ε. στο Γυμνάσιο Σύμης.
Τ. Ε. στο 2ο Γυμνάσιο Καλύμνου.
Τ. Ε. στο Γυμνάσιο Παραδεισίου Ρόδου.
Τ. Ε. στο Γυμνάσιο Πάτμου.
Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΚΥΚΛΑΔΩΝ:
Τ. Ε. στο 2ο Γυμνάσιο Νάξου.
Τ. Ε. στο 3ο Γυμνάσιο Σύρου.
Τ. Ε. στο Εμπειρίκειο Γυμνάσιο Άνδρου.
…….
Γ. Μετονομάζονται από το σχολικό έτος 2017-2018 τα τμήματα ένταξης (Τ.Ε.) των παρακάτω Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μετά τη συγχώνευση αυτών, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

……

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΚΥΚΛΑΔΩΝ:
Μετονομασία του Τ.Ε. Γυμνασίου Πάρου σε Τ.Ε. Γυμνασίου Πάρου με έδρα την Παροικία (ΦΕΚ ίδρυσης 1400/τ.Β ?/13-09-2004).
Μετονομασία του Τ.Ε. Γυμνασίου Πάρου σε Τ.Ε. Γυμνασίου Νάουσας Πάρου (ΦΕΚ ίδρυσης 2084/τ.Β?/28-09-2009).
….
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 23 Αυγούστου 2017
Οι Υπουργοί
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων        Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ                         ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Χριστινάκης Βασίλης έχει γράψει 298 άρθρα