Ενημέρωση σχετικά με τον Γ.Μ.Ο. στα ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Τμήμα Α΄

Μαρούσι, 25 – 05 – 2018
Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.
86419/Δ3

ΠΡΟΣ:
1.Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
2. Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια
(ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.)
(μέσω των Δ/νσεων Δ.Ε.)

Θέμα: «Ενημέρωση σχετικά με τον Γ.Μ.Ο. στα ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.»
Σχετ: το με αρ.πρ. 203/ 21-05-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων

Σε απάντηση του ως άνω σχετικού εγγράφου σας γνωρίζουμε ότι:
Α) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159/τΑ΄ /6-9-2016 ) « Ρυθμίσεις για την
ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» προβλέπεται :
«στις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου εφαρμόζονται τα
ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου»,
Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 «Χαρακτηρισμός των διδασκόμενων μαθημάτων», 24 «Εξαγωγή
του βαθμού προαγωγής -Εξαγωγή του Βαθμού Απολυτηρίου-(Γενικός Μέσος Όρος – Γ.Μ.Ο.)» και 43 «Αντιστοίχιση τάξεων εσπερινού και ημερήσιου ΕΠΑ.Λ.» του ΠΔ 40 (ΦΕΚ 76/τΑ΄ /30-4-2018 ) «Αξιολόγηση των μαθητών των ΕΠΑ.Λ. και των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας» προβλέπονται αντίστοιχα :

ΑΡΘΡΟ 2

«Τα μαθήματα της Α’ τάξης του ΕΠΑ.Λ. διακρίνονται σε: α. Γενικής Παιδείας, β. Προσανατολισμού και γ. Επιλογής»

ΑΡΘΡΟ 24

1. «Εξαγωγή του βαθμού προαγωγής: Για τις τάξεις Α’ και Β’ ημερησίου και εσπερινού ΕΠΑ.Λ. και Γ’ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) προκύπτει από το Μέσο Όρο (Μ.Ο.) των Β.Ε.Ε. (Βαθμών Ετήσιας Επίδοσης) της/του μαθήτριας/-τή όλων των μαθημάτων πλην της Φυσικής Αγωγής και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου.
2. Εξαγωγή του βαθμού απολυτηρίου: Για τη Γ’ τάξη ημερησίου ΕΠΑ.Λ. ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) προκύπτει
από το Μέσο Όρο (Μ.Ο.) των Β.Ε.Ε. (Βαθμών Ετήσιας Επίδοσης) της/του μαθήτριας/-τή όλων των μαθημάτων πλην της «Φυσικής Αγωγής» και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου. Για τη Δ’ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) προκύπτει από το Μέσο Όρο (Μ.Ο.) των Β.Ε.Ε. (Βαθμών Ετήσιας Επίδοσης) της/του μαθήτριας/-τή όλων των μαθημάτων και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου».

ΑΡΘΡΟ 43

«Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως και για την αξιολόγηση των μαθητών/-τριών της Α’, Β’, Γ’ και Δ’ τάξης των εσπερινών ΕΠΑ.Λ.. Κατά την εφαρμογή των διατάξεων αυτών στα εσπερινά ΕΠΑ.Λ., όπου αναφέρεται Α’ τάξη, νοείται η Α’ τάξη των ημερησίων ΕΠΑ.Λ., όπου αναφέρεται Β’ τάξη νοείται η Β’ τάξη των ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και όπου αναφέρεται Γ’ και Δ’ τάξη νοείται η Γ’ τάξη των ημερησίων ΕΠΑ.Λ.»

Ως εκ τούτου το μάθημα της Ζώνης δημιουργικών δραστηριοτήτων ως μάθημα Γενικής Παιδείας στην Α΄ Λυκείου του Λυκείου των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων θα υπολογιστεί στην Εξαγωγή του βαθμού προαγωγής ενώ στις Β,Γ και Δ΄ τάξεις θα εξαιρεθεί.

Επίσης, διευκρινίζεται ότι το μάθημα των Καλλιτεχνικών (Πολιτισμός και Δραστηριότητες) της Α΄ Λυκείου όπως και η Φυσική Αγωγή σε όλες τις τάξεις του Λυκείου δεν υπολογίζονται στο Γενικός Μέσο Όρο (Γ.Μ.Ο.)

Β) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159/τΑ΄ /6-9-2016 ) « Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» προβλέπεται :
«Στις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Γυμνασίου εφαρμόζονται τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα των Γυμνασίων γενικής εκπαίδευσης» και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Π.Δ. 126/2016 (ΦΕΚ 211/τΑ΄/11-11-2016) «Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου», «Βαθμός ετήσιας επίδοσης» στον Γ.Μ.Ο. των Α΄, Β,Γ και Δ΄ τάξεων του Γυμνασίου των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων δεν θα υπολογισθούν τα μαθήματα της Ζώνης δημιουργικών δραστηριοτήτων και του ΣΕΠ.

Ο Προϊστάμενος της
Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Παναγιώτης Κασσιανός

Η εγκύκλιος σε PDF

Χριστινάκης Βασίλης έχει γράψει 313 άρθρα