Προετοιμασία υλοποίησης του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας περιόδου 2018-2019 για τους απόφοιτους Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου

Μαρούσι, 25 / 07/2018
Αρ. πρωτ.: 126572/Δ3

 

ΘΕΜΑ: «Προετοιμασία υλοποίησης του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας περιόδου 2018-2019 για τους απόφοιτους Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου»

Σας ενημερώνουμε ότι:

1. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. Φ9/111628/Δ4/03-07-2018 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2726/τ.Β’/09-07-2018) με τίτλο «Οργάνωση και λειτουργία Τμημάτων «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας», από το σχολικό έτος 2018-2019, δικαίωμα εγγραφής στο «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» έχουν και οι κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ), οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ), ύστερα από εισήγηση του Συλλόγου διδασκόντων του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ και γνωμάτευση ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Κ.Ε.Σ.Υ., μετά την έναρξη λειτουργίας αυτών.

2. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα και την προετοιμασία της έναρξης υλοποίησης του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας της περιόδου 2018-2019 για τους αποφοίτους του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου ισχύουν όσα ορίζονται στην υπ’ αριθμ. Φ7/119922/Δ4/16-07-2018 εγκύκλιο με τίτλο: «1 η εγκύκλιος προετοιμασίας υλοποίησης του Μεταλυκειακού Έτους –Τάξης Μαθητείας περιόδου 2018-2019».

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ

Η εγκύκλιος σε PDF

Χριστινάκης Βασίλης έχει γράψει 313 άρθρα