Εξέταση και Αξιολόγηση μαθητών και μαθητριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Επειδή παρατηρείται κατά καιρούς σε κάποια Κ.Ε.Σ.Υ. όπως και σε σχολεία, είτε να αγνοούν, είτε αυθαίρετα να ερμηνεύουν την κείμενη νομοθεσία που ορίζει για ποιους μαθητές και ποιες μαθήτριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εφαρμόζεται η αντικατάσταση της γραπτής αξιολόγησης τους με προφορική, παραθέτω τα παρακάτω νομοθετικά κείμενα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου ια, της παρ. 6 του άρθρου 34 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ Α΄−199) εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Παιδείας να εκδώσει Υπουργικές Αποφάσεις για διάφορα θέματα με ένα από αυτά να είναι η αξιολόγηση/εξέταση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

 6. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδονται ύστερα από εισήγηση του Τμήματος ΕΑΕ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με:

ια) τις εξετάσεις, αξιολογήσεις, βαθμολογίες και την προαγωγή των μαθητών των ΣΜΕΑΕ και των μαθητών που έχουν χαρακτηρισθεί ως άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και φοιτούν σε συνήθεις σχολικές τάξεις,

Με βάση την παραπάνω διάταξη, εκδόθηκαν οι παρακάτω υπουργικές αποφάσεις που καθορίζουν τον τρόπο εξέτασης των μαθητών και μαθητριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Τα παραπάνω είναι δεσμευτικά τόσο για τα Κ.Ε.Σ.Υ. όσο και για όλες τις Σχολικές Μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας. Ως εκ τούτου οποιαδήποτε διαφοροποίηση, όπως π.χ. να προτείνεται από Κ.Ε.Σ.Υ. η αντικατάσταση της γραπτής με προφορική εξέταση για μαθητή που γνωματεύει το Κ.Ε.Σ.Υ. ότι έχει “Νοητικά Προβλήματα”, αναπηρία για την οποία δεν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία αντικατάσταση της γραπτής αξιολόγησης με προφορική, είναι παράνομη, ομοίως και η εφαρμογή της από το σχολείο. Στην περίπτωση που κάποιο σχολείο έχει λάβει γνωμάτευση με τέτοια πρόταση, οφείλει να ενημερώσει το Κ.Ε.Σ.Υ. που την εξέδωσε ώστε να προβεί σε διόρθωση της γνωμάτευσης.

Βασίλης Χριστινάκης

Διευθυντής του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Ρόδου

Χριστινάκης Βασίλης έχει γράψει 313 άρθρα