Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 172877/Δ3/17-10-2016 (ΦΕΚ 3561 Β’) Υπουργικής απόφασης «Καθορισμός Διαδικασίας Σχεδιασμού, Υλοποίησης και Αξιολόγησης Προγραμμάτων Συνεκπαίδευσης»

ΦΕΚ 431/τ. Β’/14-02-2019

Αθήνα, 23-01-2019
Αρ. Πρωτοκόλλου: 10537 /Δ3

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 172877/Δ3/17-10-2016 (ΦΕΚ 3561 Β’) Υπουργικής απόφασης «Καθορισμός Διαδικασίας Σχεδιασμού, Υλοποίησης και Αξιολόγησης Προγραμμάτων Συνεκπαίδευσης»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την υπ’ αριθ. 172877/Δ3/17-10-2016 (Β’ 3561) Υπουργική απόφαση «Καθορισμός Διαδικασίας Σχεδιασμού, Υλοποίησης και Αξιολόγησης Προγραμμάτων Συνεκπαίδευσης», ως εξής:

1. Όπου στις διατάξεις της ΥΑ προβλέπεται η συμμετοχή στη διαδικασία σχεδιασμού, έγκρισης και υλοποίησης των προγραμμάτων συνεκπαίδευσης αρμόδιων Σχολικών Συμβούλων νοείται η συμμετοχή Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης και Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου αρμόδιων για την παιδαγωγική ευθύνη των συγκεκριμένων σχολικών μονάδων.
2. Όπου στις διατάξεις της ΥΑ αναφέρονται τα ΚΕΔΔΥ νοούνται τα Κ.Ε.Σ.Υ..
3. Όπου στις διατάξεις της ΥΑ αναφέρονται οι ΕΔΕΑΥ νοούνται οι Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ή οι ομάδες εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών.
4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του κεφαλαίου Β της ΥΑ αντικαθίσταται όπως παρακάτω:
«3. Ο σχεδιασμός και υλοποίηση των προγραμμάτων συνεκπαίδευσης εντάσσονται στον προγραμματισμό εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων και τα ανωτέρω πρακτικά υποβάλλονται στο οικείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. προς έγκριση και στο οικείο Κ.Ε.Σ.Υ. προς ενημέρωση.»
5. Η παρ. 10 του κεφαλαίου Β της ΥΑ αντικαθίσταται όπως παρακάτω:
«10. Βάσει του πρακτικού της ανωτέρω συνεδρίασης των Συλλόγων Διδασκόντων συντάσσεται έκθεση υλοποίησης και αξιολόγησης του προγράμματος, η οποία υποβάλλεται στο οικείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. κατά τη διαδικασία αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου και κοινοποιείται στο οικείο Κ.Ε.Σ.Υ..»
6. Η περ. γ του τελευταίου εδαφίου του κεφαλαίου ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της ΥΑ αντικαθίσταται όπως παρακάτω:
«γ) την υποβολή του πρακτικού και του σχεδίου υλοποίησης στο οικείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. για την έγκριση των αρμόδιων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου καθώς και στο οικείο Κ.Ε.Σ.Υ.».

Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ

Η απόφαση με ΑΔΑ σε pdf

Η απόφαση με ΦΕΚ σε pdf

Χριστινάκης Βασίλης έχει γράψει 290 άρθρα