Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., σχολικού έτους 2016-2017

Από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται οι μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. έτους 2016. Οι μετατιθέμενοι από Σ.Μ.Ε.Α.Ε. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. καλούνται να παρουσιαστούν στην αρμόδια Δ/νση Εκπ/σης και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της περιοχής μετάθεσής τους, την επομένη της λήξης του διδακτικού έτους…

Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Δ.Ε. Ε.Α.Ε. 2015-2016

Ε ΦΑΣΗ (ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ) ΣΤ ΦΑΣΗ (ΣΜΕΑΕ-Τ.Ε.) 08-04-2016 – Πρόσληψη 3 εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ02.50, ΠΕ03.50 και ΠΕ04.01 ως αναπληρωτών εκπαιδευτικών μειωμένου ωραρίου στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ? ΑΠ1 (MIS 520707), ΑΠ2 (MIS 485613), ΑΠ3 (MIS…

Έκδοση νέας οδηγίας από την διεύθυνση ειδικής αγωγής για ιδρύσεις ΣΜΕΑΕ & Τ.Ε. 2016-2017

06-04-16 Έκδοση  οδηγίας από την διεύθυνση ειδικής αγωγής Νέα διευκρινιστική εγκύκλιο απέστειλε σήμερα η αρμόδια Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης προς όλες τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης  σχετικά με τη διαδικασία ίδρυσης Τμημάτων Ένταξης. Σύμφωνα με τη νέα διευκρινιστική εγκύκλιο οι Διευθυντές Εκπαίδευσης κατά την αξιολόγηση των προτάσεών τους θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα κάτωθι…

Οδηγίες σχετικά με τις ιδρύσεις Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Π.Ε και Τμημάτων Ένταξης Π.Ε & Δ.Ε σχολικού έτους 2016-17

Αρ.Πρωτ.50351/Δ3/24-03-2016/ΥΠΠΕΘ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ e-mail: deae(ΑΤ)minedu.gov.gr e-mail: thasteri(ΑΤ)minedu.gov.gr Πληροφορίες: Θ.Αστέρη Τηλ.: 210 3442191, 2195 FΑΧ: 210 3442193 Αρχικό έγγραφο PDF ΘΕΜΑ: Οδηγίες σχετικά με τις ιδρύσεις Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Π.Ε και Τμημάτων Ένταξης Π.Ε & Δ.Ε σχολικού έτους 2016-17 Η Διεύθυνση ΕΑΕ, σε ανταπόκριση στις τηλεφωνικές…

Ημερομηνία έναρξης ισχύος των κριτηρίων συνάφειας των μεταπτυχιακών τίτλων στην Ειδική Αγωγή

Πράξη 8/10-03-2016 (ΑΔΑ:7Η59ΟΞΛΔ-ΤΟΦ) του ΔΣ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής Αρχικό έγγραφο PDF Η Επιστημονική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 1) το υπ΄αριθμ 6/ 9-03-2016 Πρακτικό της Επιστημονικής Επιτροπής προτείνει τα παρακάτω: Α) Τα κριτήρια συνάφειας των μεταπτυχιακών τίτλων με την ΕΑΕ παραμένουν όπως έχουν αυτά οριστεί και εγκριθεί με την υπ΄αριθμ. 62/17-12-2015 απόφαση του ΔΣ του ΙΕΠ.…

Υποβολή Προτάσεων για ίδρυση, Προαγωγή, Υποβιβασμό και Κατάργηση Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης(ΣΜΕΑΕ)και τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.» & « Υποβολή Προτάσεων για ίδρυση τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

ΑΔΑ: 7ΒΨΦ4653ΠΣ-30Ψ          ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,                                                            Βαθμός ασφαλείας: ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                                   Να διατηρηθεί μέχρι: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ                                      Μαρούσι, 02-03-2016 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                                                     Αρ. Πρ.: 36548 /Δ3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                    ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ —– Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. ? Πόλη: 15180 Μαρούσι                                                            ΠΡΟΣ:1)Περιφερειακές Δ/νσεις Π.Ε και Δ.Ε…

Νόμος 4368/2016 ΦΕΚ 21 τ. Α΄ 21-02-2016

ΝΟΜΟΣ ΥΠ? ΑΡΙΘ. 4368 Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις. Άρθρο 82 Ρυθμίσεις θεμάτων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Αρχικό έγγραφο PDF 1. Το άρθρο 4 του π.δ. 603/1982 (Α΄ 117), αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Άρθρο 4 Εσωτερική διάρθρωση των ειδικών δημοτικών σχολείων 1. Η εσωτερική διάρθρωση των ειδικών δημοτικών σχολείων είναι η…

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2016, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

ΑΔΑ: 6ΡΚΗ4653ΠΣ-ΜΜΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ —– ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α΄                                                                                                                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Ταχ. Δ/νση: Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37                                                           Μαρούσι 15-2-2016 Τ.Κ. ? Πόλη: 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr                                                           Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ email: t01ode2@minedu.gov.gr                                                                   Φ.251/ 25335 /Α5 Πληροφορίες:     (για ΓΕ.Λ.) Ε. Γκούφας…

Επέκταση του θεσμού του σχολικού συνεταιρισμού στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΦΕΚ 310/τ Β΄/15-02-2016

ΑΔΑ: ΩΔ6Υ4653ΠΣ-ΩΓ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                     Αναρτητέα στο διαδίκτυο :   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                               Βαθμός ασφαλείας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                                                                                      Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ —- —                                                                                                                                      Mαρούσι, 01-02-2016…