Υπουργική Απόφαση Γ6/57523/04-06-2002 Καθορισμός εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ)

Υπουργική Απόφαση Γ6/57523/04-06-2002   ΥΠ.Ε.Π.Θ.   ΦΕΚ 765/ τ. Β΄ Καθορισμός εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ).   Αρχικό Έγγραφο PDF Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 τ. Α΄/2000) «εκπαίδευση των ατόμων με (ειδικές εκπαιδευτικές ανά- γκες και άλλες διατάξεις». Την 7/2001…

Υπουργική Απόφαση Γ6/102357/01-10-2002 Ένταξη, φοίτηση και αποφοίτηση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε όλους τους τύπους των σχολείων Ειδικής Αγωγής και τα Τμήματα Ένταξης

Γ6/102357/01-10-2002 ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΦΕΚ 1319/τ. Β΄ Ένταξη, φοίτηση και αποφοίτηση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε όλους τους τύπους των σχολείων Ειδικής Αγωγής και τα Τμήματα Ένταξης Αρχικό Έγγραφο PDF   Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 20 περ. α του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/τ. Α714-3-2000) “εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες”…

Νόμος 3194/2003 Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις

Ν. 3194/2003 ΦΕΚ 267 τ. Α΄ 20-11-2003 Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις Αρχικό Έγγραφο PDF Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 2 Θέματα ειδικής αγωγής 1. α) Ιδρύονται τρία Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ. Α.Υ.) στη Νομαρχία Αθηνών και ένα στο Νομό Θεσσαλονίκης, επιπλέον αυτών…

Nόμος 2817/2000 Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις

N. 2817/2000 – ΦΕΚ Α’78/14.03.2000 Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Άρθρο 1 Έννοια, σκοπός και καθεστώς 1. Άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά την έννοια του παρόντος, θεωρούνται…

Προεδρικό Διάταγμα 301/1996 Αναλυτικό Πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής

Αρχικό Έγγραφο PDF ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 301/1996 ΦΕΚ 208 Τ.Α’ 29-8-1996 Αναλυτικό Πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του άρθρου 33, παράγραφος 3 του Ν. 1566/85, για την εφαρμογή ειδικών αναλυτικών προγραμμάτων στην Ειδική Αγωγή. 2) Την πρόταση (πράξη 11/1995, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 3) Την αριθμ. 238/1996 γνωμοδότηση του…

Προεδρικό Διάταγμα 603/1982 Οργάνωση και λειτουργία των μονάδων ειδικής αγωγής

Αρχικό Έγγραφο PDF Π.Δ. 603/1982 ΦΕΚ 117 τ. Α΄ 21-9-1982 Οργάνωση και λειτουργία των μονάδων ειδικής αγωγής   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4, του άρθρου 3, του Νόμου 1143/1981 ” Περί Ειδικής Αγωγής, Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως Απασχολήσεως και Κοινωνικής Μερίμνης των αποκλινόντων εκ του φυσιολογικού ατόμων…

Νόμος 1143/1981 Περί ειδικής Αγωγής , ειδικής Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως, Απασχολήσεως και Κοινωνικής Μέριμνας των αποκλινόντων εκ του φυσιολογικού ατόμων και άλλων τινών εκπαιδευτικών διατάξεων

Υπουργική Απόφαση Γ2/628/08-02-2001 Ωρολόγιο πρόγραμμα Γυμνασίων Ειδικής Αγωγής

ΥΑ  Γ2/628/08-02-2001  (ΦΕΚ 230/τ.Β/06-03-2001) Ωρολόγιο πρόγραμμα Γυμνασίων Ειδικής Αγωγής Αρχικό έγγραφο PDF   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπ` όψη: Το άρθρο 1 παρ. 20 του Ν. 2817/00 (ΦΕΚ 78 τ.Α’ 4.3.2000) ?Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες και άλλες διατάξεις?. Το άρθρο 5 παρ. 11 και το άρθρο 24, παρ. 2, περί­πτωση…

Υπουργική Απόφαση Γ2/627/08-02-2001 Ωρολόγιο πρόγραμμα Ενιαίων Λυκείων Ειδικής Αγωγής

ΥΑ  Γ2/627/08-02-2001  (ΦΕΚ 230/τ.Β/06-03-2001) Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίων Λυκείων Ειδικής Αγωγής Αρχικό Έγγραφο PDF   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπ` όψη: Τα άρθρα 1 και 7 παρ. ατού Ν. 2525/97 (ΦΕΚ 188τ.Α`, 23.9.1997) περί ?Ενιαίου Λυκείου, πρόσβασης των αποφοίτων του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις?. 2. Το άρθρο…