103 άρθρα Υπουργικές Αποφάσεις Σελίδα 12 / 12

Υπουργικές Αποφάσεις σχετικές με την Ειδική Εκπαίδευση

Υπουργική Απόφαση Γ6/57523/04-06-2002 Καθορισμός εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ)

Υπουργική Απόφαση Γ6/57523/04-06-2002   ΥΠ.Ε.Π.Θ.   ΦΕΚ 765/ τ. Β΄ Καθορισμός εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ).   Αρχικό Έγγραφο PDF Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 τ. Α΄/2000) «εκπαίδευση των ατόμων με (ειδικές εκπαιδευτικές ανά- γκες και άλλες διατάξεις». Την 7/2001…

Υπουργική Απόφαση Γ6/102357/01-10-2002 Ένταξη, φοίτηση και αποφοίτηση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε όλους τους τύπους των σχολείων Ειδικής Αγωγής και τα Τμήματα Ένταξης

Γ6/102357/01-10-2002 ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΦΕΚ 1319/τ. Β΄ Ένταξη, φοίτηση και αποφοίτηση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε όλους τους τύπους των σχολείων Ειδικής Αγωγής και τα Τμήματα Ένταξης Αρχικό Έγγραφο PDF   Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 20 περ. α του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/τ. Α714-3-2000) “εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες”…

Καθορισμός τρόπου παροχής εκπαίδευσης στο σπίτι (ΦΕΚ 1356 /τ. Β’/21-10-2002)

Καθορισμός τρόπου παροχής εκπαίδευσης στο σπίτι Γ6/108474/16-10-2002 ΥΠ.Ε.Π.Θ. (ΦΕΚ 1356/τ.Β΄/21-10-2002) Αρχικό έγγραφο Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 20, περ. γ του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/τ. Α714-3-2000) “εκπαίδευση των ατόμων με άδικες εκπαιδευτικές ανάγκες” 2. Την αριθ. 6/2001 Πράξη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 3. Την αριθ. ΣΤ5/15/2000 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του…

Νόμιμη σύσταση των ΕΔΕΑΥ και καθορισμός των ιδι­αίτερων καθηκόντων των μελών και συντονιστών αυτών

Γ6/17812/07-02-2014 Απόφαση Υπ. Παιδείας ΦΕΚ 315 τ. Β΄ Νόμιμη σύσταση των ΕΔΕΑΥ και καθορισμός των ιδι­αίτερων καθηκόντων των μελών και συντονιστών αυτών Η απόφαση σε PDF ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΣΚΟΠΟΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΣΥΣΤΑΣΗ Άρθρο 1 Σκοπός – Οργάνωση Η κατά άρθρο 39 παρ. 4 του Ν. 4115/2013 ιδρυθείσα ΕΔΕΑΥ αποτελεί πρωτοβάθμιο όργανο για τη…