ΠΑΘΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣapokries.gif

Άσκηση συμπλήρωσης κενών

Συμπλήρωσε το γράμμα ή τα γράμματα που λείπουν και στη συνέχεια πάτησε "έλεγχος", για να δεις πώς τα πήγες. Καλή επιτυχία!
κατοχυρ μένος υποχρε μένος καρφ μένος
τελει μένος θυμ μένος κ μμένος
προπορευ μενος διαμαρτυρ μενος συνοδευ μενος
ολοκληρ μένος στρ μένος καταξι μένος

κο ένος βα ένος κουρε ένος
ανα ένος τοποθετη ένος κα ένος
χτυπη ένος λιω ένος σκα ένος
ευτυχ σμένος γκρεμ σμένος σκουπ σμένος
ωφελ μένος αφηρ μένος κατεψ γμένος
δε ένος καλυ ένος λυ ένος