ΘΕΜΑ 1
(Επιλέξτε τη σωστή απάντηση)

Η Κωσνταντινούπολη εγκαινιάστηκε

ΕΠΙΛΟΓΕΣ:
Στις 24 Ιουνίου του 430 μχ

Στις 2 Οκτωβρίου του 330

Στις 30 Μαΐου του 330
Στις 7 Ιουλίου του 335

(μονάδες: 2)
ΘΕΜΑ 2
(Επιλέξτε τη σωστή απάντηση)
Το Διάταγμα των Μεδιολάνων (313) αφορούσε σε

ΕΠΙΛΟΓΕΣ:
Αυτοδυνμία
Αυτοδιάθεση
Αυτοδιοίκηση
Ανεξιθρησκεία

(μονάδες: 2)
ΘΕΜΑ 3
(Επιλέξτε ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ για καθένα από τα παρακάτω)

Ο Κωνσταντίνος ευνόησε την νομισματική οικονομία

ΕΠΙΛΟΓΕΣ:
ΣΩΣΤΟ
ΛΑΘΟΣ
 
Σωστό
Λάθος

(μονάδες: 2)
ΘΕΜΑ 4
(Συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων)
Ο Κωνσταντίνος συγκάλεσε την Α΄ Οικομενικήστη της Βυθηνίας το 325 μΧ για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της αίεσης του .

(μονάδες: 6)
ΘΕΜΑ 5
(Αντιστοιχήστε κάθε στοιχείο της αριστερής στήλης με κάποιο στοιχείο της δεξιάς στήλης)
Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με αυτά της στήλης Β

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΤΗΛΗ:
Α Χριστόγραμμα
Β Θεοδώρα
Γ Αγία Ελένη
Δ Βασιλική
     ΔΕΞΙΑ ΣΤΗΛΗ:
1 Μητέρα του Κωνσταντίνου
2 Τύπος Ναού
3 Το Σύμβολο του Χριστού
4

Κόρη του Ιουστινιανού

5 Γυναίκα του Ιουστινιανού

ΕΠΙΛΟΓΕΣ:
 Α :      Β :      Γ :      Δ :    

(μονάδες: 8)

[SpiN]