Δεκέμβριος 2008 December

imoodel - ένα θέμα που ανέπτυξα για την ανοιχτού κώδικα πλατφόρμα διαχείρισης μαθημάτων moodle στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας του μεταπτυχιακού μου.
imoodel - a theme that I developed for the open source learning management system Moodle, as part of my MSc thesis.

Βιβλιογραφία Κατασκευαστή στα Ελληνικά MoodleDocs - μετάφραση των βασικότερων κειμένων για την ανάπτυξη εφαρμογών στην πλατφόρμα Moodle, στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας του μεταπτυχιακού μου.
Developer documentation for Greek MoodleDocs - translation in Greek language of the basic documents about application development on Moodle platform, as part of my MSc thesis.

Σεπτέμβριος 2006 Semptember

"A logo for e-accessibility" - ένα λογότυπο το οποίο σχεδίασα το 2006 για χρήση στο Γραφείο Στήριξης και Ηλεκτρονικής Προσβασιμότητας ΑμεΑ του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.
"A logo for e-accessibility" - a logotype that I designed for use at the Student Support and e-Accessibility Office of Alexander Technological Education Institute of Thessaloniki.

To my home page