Με το Π.Δ. 50 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (τεύχος Α΄) στις 3 Μαρτίου 2003, αυξάνονται οι άδειες των εγκαταστατών ηλεκτρολόγων.