Θανοπούλου Δέσποινα

ΠΕ 04.01

Φυσικός

 

Γ’ Γυμνασίου

 

 

 

Το Απλό Εκκρεμές

 

 

 

 

Διάρκεια: 1-2 διδακτικές ώρες

Προηγούμενες γνώσεις των μαθητών

 

Στόχοι

Περιγραφή δραστηριότητας

Πιθανές αντιλήψεις των μαθητών

Λογισμικό

 

 

Οργάνωση τάξης

 

Φύλλα Εργασίας

 

 

Άσκηση Αξιολόγησης