ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Ν.1892 /1990 Αρ.113

§5. Ο καθαρισμός των σχολείων της πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γίνεται από καθαρίστριες που εκτελούν το έργο αυτό με σύμβαση μίσθωσης έργου, η οποία συνάπτεται μεταξύ του ΥΠΕΠΘ και καθεμιάς από αυτές και καλύπτει ένα διδακτικό έτος. Οι συμβάσεις αυτές υπογράφονται από τον αντίστοιχο νομάρχη και από την κάθε καθαρίστρια και προβλέπουν αμοιβή ανά αίθουσα, το ετήσιο ύψος της οποίας προσδιορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, η οποία δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.

Ν.1894/1990 Αρ.5

§15. Οι συμβάσεις των καθαριστριών των σχολείων υπογράφονται από τους προϊσταμένους των αντιστοίχων γραφείων εκπαίδευσης και όπου δεν υπάρχουν γραφεία εκπαίδευσης από τους προϊσταμένους των αντιστοίχων διευθύνσεων εκπαίδευσης.

Δ4/409/31.7.98 ΥΠ.Ε.Π.Θ

..............

Η ανάθεση του έργου καθαριότητας των σχολείων γίνεται από τον αρμόδιο κατά περίπτωση προϊστάμενο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, ο οποίος υπογράφει και τη σχετική σύμβαση μίσθωσης έργου (άρ.5 §15 του Ν 1894/90)

Οι θέσεις αυτές προκηρύσσονται από τον διευθυντή του Σχολείου με ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα σχετικά δικαιολογητικά διαβιβάζονται με εισηγητικό σημείωμα από τον διευθυντή του σχολείου στον οικείο προϊστάμενο εκπαίδευσης, ο οποίος προβαίνει στην επιλογή και υπογράφει τη σχετική σύμβαση μίσθωσης έργου.

Τα κριτήρια επιλογής δεν είναι καθορισμένα, με την έννοια ότι δεν προβλέπονται από κάποια διάταξη νόμου.

Ωστόσο ο αρμόδιος προϊστάμενο; εκπαίδευσης μεριμνά για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σχολικών μονάδων. Η εκ νέου ανάθεση του έργου του καθαρισμού των σχολείων στις ίδιες καθαρίστριες είναι δυνατή εφόσον δεν προέκυψαν λόγοι που να δικαιολογούν τη μη συνέχιση του έργου.

ΙΒ/9935/10.9.84 ΥΠ.Ε.Π.Θ

1. ...................

4. Η διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης έργου θα γίνεται από 1ης Σεπτεμβρίου μέχρι 30 Ιουνίου του επομένου έτους.

5. Οι καθαρίστριες που συνδέονται με το δημόσιο με σύμβαση μίσθωσης έργου μπορούν να συνάψουν σύμβαση και με άλλο σχολείο για τον καθαρισμό του, γιατί η δεύτερη αυτή απασχόληση τους, επιτρέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 1400/83 που ορίζουν ότι δεύτερη απασχόληση δεν νοείται η απασχόληση που δεν είναι κατά πλήρες ωράριο εργασίας, εφ’ όσον η καταβαλλόμενη γι αυτή αμοιβή δεν υπερβαίνει το βασικό μισθό του 6ου βαθμού και το σύνολο των καθαρών τακτικών αποδοχών και από τις δύο απασχολήσεις ή τη θέση και τη μερική απασχόληση , δεν υπερβαίνει το διπλάσιο του βασικού μισθού του 2ου βαθμού.

6. Κατά τη συμφωνία ανάθεσης της καθαριότητας του σχολείου θα πρέπει κάθε ενδιαφερόμενη καθαρίστρια να υποβάλει στον διευθυντή του σχολείου υπεύθυνη δήλωση που να φαίνεται αν έχει συνάψει σύμβαση και με άλλο σχολείο, έτσι ώστε να διαπιστωθεί ότι η συνολική αμοιβή δεν υπερβαίνει το ποσό που καθορίζεται από τις διατάξεις του Αρ. 21 του Ν. 1400/83.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΣΟΛΩΝ Σ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

ΙΒ/15262/15.12.82 ΥΠΕΠΘ

1. ....

2. Επιτρέπεται να συναφθεί μίσθωσις έργου για την καθαριότητα του σχολείου μεταξύ καθαρίστριας και σχολείου στην οποία σύμβαση μπορεί να περιληφθεί και η καθαριότητα και άλλων συστεγαζόμενων ή γειτονικών σχολείων. Στις περιπτώσεις αυτές θα οριστούν συνολικά οι αίθουσες διδασκαλίας και των δύο κλπ σχολείων θα καθοριστεί επίσης η συνολική αποζημίωσης για την καθαριότητα των αιθουσών των σχολείων και η πληρωμή θα γίνεται μόνο από το σχολικό ταμείο του σχολείου με το οποίο έχει συναφθεί η σχετική σύμβαση μίσθωσης έργου καθαριότητας. Το σχολικό ταμείο που υποχρεώνεται να πληρώσει την καθαριότητα καθώς και τις ασφαλιστικές εισφορές και των άλλων σχολείων θα επιχορηγείται με το απαιτούμενο κονδύλιο από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού ({της οικείας Νομαρχίας}) ενώ τα άλλα Σχολεία που έχουν απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής δαπάνης για καθαριότητα θα επιχορηγούνται με πιστώσεις για την αντιμετώπιση μόνο των άλλων λειτουργικών δαπανών.

3. Το μέτρο αυτό λήφθηκε λόγω αναγκών γιατί σε ορισμένα σχολεία δεν προσφέρονται καθαρίστριες να αναλάβουν την καθαριότητα των σχολείων. ........

4. Εργοδότης της καθαρίστριας θα είναι το σχολείο που θα συνάψει τη σύμβαση και που θα την πληρώνει, το οποίο θα την ασφαλίσει και στο ΙΚΑ.

Επιστροφή στις καθαρίστριες

 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΣΟΛΩΝ Σ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ