KΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ

Ν.2320/1995 Αρ.5

§1. Η παράγραφος 1 του Αρ.17 του Ν.2084/1992, αντικαθίστανται από τότε που ίσχυσε ως εξής:

1. Στο σύνολο των πάσης φύσεως τακτικών αποδοχών και των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας των προσώπων που αναφέρονται στα αρ.3 και 7 καθώς και των λοιπών δημοσίων λειτουργών που δικαιούνται σύνταξη από το Δημόσιο η οποία ανέρχεται στο ποσοστό που ισχύει κάθε για τους ασφαλισμένους στην κύρια ασφάλιση του Ι.Κ.Α.

2045748/806/0092/1.7.95 Γ.Λ.Κ.

Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 2084/1992

...............

1.1 Ασφαλιστικές εισφορές

Με την §1 διευκρινίζεται ότι η μηνιαία εισφορά υπέρ συντάξεως των νεοδιοριζομένων θα επιβάλλεται στο σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών τους καθώς και στα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας. Στην έννοια των πάσης φύσεως τακτικών αποδοχών, εκτός από τον βασικό μισθό και τα λοιπά πάγια επιδόματα που συνεντέλλονται με αυτόν και εμφανίζονται στις μισθοδοτικές καταστάσεις, περιλαμβάνονται και οι πάγιες που καταβάλλονται για ειδικές πρόσθετες εργασίες πάγια και κατά σταθερά χρονικά διαστήματα (μήνας, δίμηνα, τρίμηνα, εξάμηνο κλπ).Συνεπώς αποδοχές που δεν έχουν την μορφή αυτή (υπερωρίες, εκτός έδρας αποζημιώσεις, αμοιβές από συμβούλια και επιτροπές κλπ), δεν θα υπόκεινται σε κράτηση για σύνταξη.

Υπενθυμίζουμε ότι στους υπαλλήλους που υπηρετούσαν την 31 Δεκεμβρίου 1992, η εισφορά επιβάλλεται μόνο στο βασικό μισθό, στο χρονοεπίδομα, στο τυχόν καταβαλλόμενο επίδομα ευδόκιμης παραμονής και στην ΑΤΑ καθώς και στις ποσοστιαίες αυξήσεις που χορηγούνται μετά την κατάργηση της ΑΤΑ από 1 Ιανουαρίου 1991.Η ίδια κράτηση προβλέπεται και για τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας (άρθρο. 6 Ν. 1902/1990 όπως συμπληρώθηκε με την παράγρ. 2 του άρθρου 20 του Ν.2084/1992).

Ως προς την έννοια του νεοδιοριζόμενου, δίνονται οδηγίες παρακάτω στην παράγρ. 2.

........

1.2. Πολλαπλή ασφάλιση

Με τις διατάξεις της παραγράφου 4, συμπληρώνονται οι όμοιες της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του ν. 2084/1992 που αναφέρονται στην υποχρεωτική ασφάλιση των νεοδιοριζόμενων μόνο στο Δημόσιο και ορίζεται ότι, προκειμένου για όσους, λόγω της ιδιότητας τους, να ασφαλίζονται υποχρεωτικά και σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης ( ιατροί, μηχανικοί κ.λ.π.), επιτρέπεται να ασφαλιστούν προαιρετικά και στο Δημόσιο, εφόσον μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 1992 είχαν υπαχθεί στην ασφάλιση του άλλου φορέα καταβάλλοντας τις εισφορές, που προβλέπονται και για τους λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους από το άρθρο 6 του Ν. 1902/1990 (6.67% επί του βασικού μισθού χρονοεπιδόματος και ΑΤΑ).

Αν όμως ασφαλιστούν για πρώτη φορά και στους άλλους πλην του Δημοσίου φορείς μετά την 1.1.1993, τότε υπάγονται μόνον σε ένα φορέα δηλαδή είτε στον άλλο φορέα κατ’ επιλογή τους.

Ειδικά όμως , ορίζεται ότι η ασφάλιση στο Τ.Σ.Α.Υ. και Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. είναι υποχρεωτική προκειμένου για όσους υπάγονται στην ασφάλιση των ταμείων

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΣΟΛΩΝ Σ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

αυτών για πρώτη φορά από 1.1.1993 και μετά και διορίζονται στο Δημόσιο μετά την ίδια ημερομηνία θα υπάγονται υποχρεωτικά στα Ταμεία του (ΤΣΑΥ), ΤΣΜΕΔΕ), εκτός εάν κάποιοι από τις κατηγορίες αυτές εξαιρούνται της υποχρεωτικής ασφάλισης στα ταμεία αυτά όταν διορίζονται στο Δημόσιο.

Αν πάντως, επιθυμούν οι ανωτέρω, μπορούν να ασφαλιστούν και στο Δημόσιο, οπότε θα καταβάλλουν το σύνολο των εισφορών εργοδότη , κράτους και ασφαλισμένου δηλαδή 30% επί των αποδοχών τους, δηλώνοντας τούτο στην υπηρεσία τους.

§2.Στο άρθρο 18 του Ν.2084/1992 (Έκταση εφαρμογής)

§2.1. Με τις διατάξεις της §5 του Αρ.5 του κοινοποιούμενου νόμου, αντικαθίστανται οι § 1 και 2 του Αρ.18 του ασφαλιστικού νόμου (Ν.2084/92) που αναφέρονται στην έκταση εφαρμογής του. Οι ρυθμίσεις αυτές κρίθηκαν αναγκαίες προκειμένου αφ’ ενός να διευκρινισθεί ποίοι θεωρούνται νεοασφαλισμένοι και συνεπώς διεπόμενοι από το νέο ασφαλιστικό καθεστώς και αφετέρου για συντονισμό του καθεστώτος ασφάλισης των υπαλλήλων του Δημοσίου προς το καθεστώς των ασφαλισμένων στους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς της χώρας, όπου νεοασφαλιζόμενοι θεωρούνται όσοι πρωτοασφαλίζονται μετά την 1.1.93 σε οποιοδήποτε οργανισμό. Με το τρόπο αυτό αμβλύνονται και οι δυσμενείς συνέπειες για τους υπαλλήλους που, ενώ είχαν ασφαλιστεί σε άλλους φορείς ασφάλισης πριν από την 31.12.1992, διοριζόμενοι στο Δημόσιο μετά την 1.1.1993, γι μεν το Δημόσιο θεωρούνταν ότι υπάγονται στο νέο καθεστώς, για δε τους άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς θεωρούνταν ως υπαγόμενοι στο παλαιό καθεστώς με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στις υπηρεσίες και τους ενδιαφερόμενους κατά την εφαρμογή των διατάξεων.

§2.2. Με τις αντικαθιστώμενες διατάξεις ορίζεται πλέον ρητά ότι στο νέο συνταξιοδοτικό καθεστώς (Αρ. 3 έως 17 του Ν. 2084/1992 ) υπάγονται μόνον όσοι προσλαμβάνονται για πρώτη φορά στο Δημόσιο ως μόνιμοι ή ως στρατιωτικοί μετά την 1.1. 1993 και δεν είχαν ασφαλιστεί μέχρι 31.12.1992 σε κανέναν ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης, ενώ οι λοιποί υπάλληλοι ή στρατιωτικοί που προσλαμβάνονται ή κατατάσσονται με οποιανδήποτε άλλη σχέση για πρώτη φορά από 1.1.1993 και μετά και δεν περιλαμβάνονται στα πρόσωπα των άρθρων 3 και 7, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο Ι.Κ.Α. ή στον οικείο, ανάλογα με την ειδικότητα τους , φορέα κύριας ασφάλισης. Οι υπάλληλοι και οι στρατιωτικοί της τελευταίας αυτής περίπτωσης, αν μεταγενέστερα διοριστούν σε μόνιμες θέσεις , θα υπάγονται στο νέο ασφαλιστικό καθεστώς (Αρ. 3 έως 17 ) εφόσον μέχρι 31.12 1992 δεν είχαν ασφαλισθεί σε κανέναν ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης ενώ αν δεν είχαν ασφαλισθεί μέχρι 31.12.1992 σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης υπάγονται στο αμέσως προηγούμενο συνταξιοδοτικό καθεστώς , αυτό δηλαδή που διέπει τους διορισθέντας στο Δημόσιο από 1.1.1963 μέχρι 31.12.1992 (υπολογισμός σύνταξης σε 50στά, όρια ηλικίας 58-60 για γυναίκες ή 60-65 για άντρες κ.λ.π.) Επίσης ορίζεται ότι οι τυχόν επιπλέον καταβληθείσες εισφορές μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού δεν επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους. Στο σημείο αυτό εφιστάται η προσοχή των υπηρεσιών προκειμένου να αναπροσαρμόσουν την κράτηση υπέρ συντάξεως των ανωτέρω υπαλλήλων, αυτών δηλαδή που διορίστηκαν μεν στο Δημόσιο μετά την 1.1. 1993, είχαν όμως ασφαλιστεί μέχρι 31.12. 1992 σε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό. Στις περιπτώσεις αυτές η εισφορά θα γίνεται μόνο στο βασικό μισθό, στο χρονοεπίδομα και στην ΑΤΑ και στις ποσοστιαίες αυξήσεις μετά την κατάργηση της ΑΤΑ , όπως δηλαδή και των παλαιών υπαλλήλων. Ο επί πλέον καταβληθείσες εισφορές μετά την έναρξη ισχύος του νόμου (22.6.1965) θα συμψηφιστούν με τις εισφορές των επομένων μηνών.

§5.Οι παράγραφοι 1 και 2 του Αρ.18 του Ν.2084/1992, αντικαθίστανται από τότε που ίσχυσαν, ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΣΟΛΩΝ Σ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

1.Στις διατάξεις των άρθρων 3 έως και 17 του παρόντος υπάγονται τα πρόσωπα που διορίζονται για πρώτη φορά ως μόνιμοι υπάλληλοι ή κατατάσσονται ως στρατιωτικοί από την 1 Ιανουαρίου 1993 και μετά, εφόσον δεν έχουν ασφαλισθεί μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 1992 σε κανένα ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης.

2. Οι λοιποί υπάλληλοι ή στρατιωτικοί που προσλαμβάνονται με οποιαδήποτε άλλη σχέση για πρώτη φορά από την 1 Ιανουαρίου 1993 και μετά και δεν περιλαμβάνονται στα πρόσωπα που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 7 , ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ ή στον οικείο , ανάλογα με την ειδικότητα τους, φορέα κύριας ασφάλισης. Αν όμως μεταγενέστερα διοριστούν σε μόνιμες θέσεις, υπάγονται στις διατάξεις των αρ. 3 έως και 17 του παρόντος, εφόσον δεν έχουν ασφαλιστεί σε κανέναν ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης.

Τυχόν επί πλέον καταβληθείσες εισφορές μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού δεν επιστρέφονται.

ΟΙ αναφερόμενοι στις διατάξεις της παραγράφου αυτής, εφόσον έχουν ασφαλιστεί σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 1992, υπάγονται στο συνταξιοδοτικό καθεστώς που διέπει τους διορισθέντες στο Δημόσιο από 1 Ιανουαρίου 1983 μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 1992.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΑΠΟΔΟΧΕΣ Μ.Τ.Π.Υ Τ.ΑΡΩΓΗΣ Τ.Π.Δ.Υ. ΥΓ ΠΕΡ. ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

*******************************************************^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^*********************************

Βασικός 4% (3+3)% - 5% 4% 2.55% 6.67% Η κράτηση

Χ.Ε. 4% (3+3)% - 5% 4% 2.55% 6.67% υπέρ συντάξεως

Α.Τ.Α. 4% (3+3)% - 5% 4% 2.55% 6.67% αφορά όλους

Λοιπά επιδόματα 1% (3+3)% - *4% 2.55% 6.67%

πρόσθετες αμοιβές 2% 5% - 2.55%

Νεοδιορισμός Μ+ΧΕ+ΑΤΑ ½ (Μ+ΧΕ) - -

Μισθολ. Εξέλιξη ½ διαφοράς(ΒΜ+ΧΕ)

Μετακινήσεις 2% - - - κράτηση παντού

αποδοχές - αποζ/σεις (3+3)% αφορά μόνο

μη μετόχων 1% - - - όσους διορίζονται

Υπερωρίες 2% 5% - 2.55% - μετά την 1.1.93

Τρίμηνα 2% 5% _(3+3)% - 2.55% 6.67%

Δώρα χ-π-α ( 3+3)% 4% 2.55% 6.67% *H κράτηση 4%

επιβάλλεται σε όσους διορίζονται μετά την

1.1.1993

 

ΤΣΜΕΔΕ

α) Οι μόνιμοι μηχανικοί που υπηρετούσαν την 30.12.92 ασφαλίζονται υποχρεωτικά και στο δημόσιο (Μ.Τ.Π.Υ..

β) Οι μόνιμοι μηχανικοί που διορίζονται από 1.1.93 ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο ΤΣΜΕΔΕ δεδομένου ότι η σύνταξη του δεν είναι επικουρική αλλά και στο Ταμείο Αρωγής

ΤΕΑΧ

α) Οι μόνιμοι χημικοί που υπηρετούσαν την 30.12.92 ασφαλίζονται υποχρεωτικά και στο δημόσιο (Μ.Τ.Π.Υ.).

β) Οι μόνιμοι χημικοί που διορίζονται από 1.1.93 ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο ΤΕΑΧ και στο δημόσιο με τους όρους και προϋποθέσεις και ποσοστά ασφάλισης που ίσχυαν για το ΜΤΠΥ πριν την έναρξη της ισχύος του Ν.2084/92. Όσον αφορά το Τ.Αρωγής ισχύουν οι διατάξεις του ως άνω νόμου δηλ καταβάλλεται το σύνολο των εισφορών (3+3) από τον εργαζόμενο , αν το επιλέξει.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΣΟΛΩΝ Σ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

γ)Η εισφορά των μονίμων χημικών ορίζεται σε 5% επί του Β.Μ. ,Χ.Ε. και Α.Τ.Α. Το ποσοστό αυτό εναρμονίζεται με τα ισχύοντα για τα Τ. Αρωγής Δημοσίων Υπαλλήλων.

δ) Η εισφορά των εκτάκτων ή με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου ή ωρομισθίων χημικών, ορίζεται στο 8% επί του Β.Μ. ,Χ.Ε. και Α.Τ.Α. ή επί των αποδοχών που προβλέπονται από ειδική διάταξη νόμου ή υπουργικής. αποφάσεως.

ε) Στα ίδια ποσοστά ισχύουν οι εισφορές για τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και των επιδομάτων αδείας.

στ)Κατά την 1 εκάστου έτους παρακρατείται το 6% του μηνιαίου μισθού του πρωτοεισερχόμενου χημικού την 31.12 του προηγούμενου έτους, με βάση τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας των χημικών της Βιομηχανίας και που για το έτος 1993 προβλέπει 161368 δρχ. Επιπλέον να γίνει παρακράτηση χαρτοσήμου 2.4%. Η απόδοση των γίνεται ή απευθείας στην ένωση ή με κατάθεση στους λογαριασμούς :Εθνική Τράπεζα 011/129/48002220 ,Ιονική Τράπεζα 013/182/8236723 ή μεσώ ταχυδρομικής επιταγής

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Επιστροφή στις κρατήσεις

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΣΟΛΩΝ Σ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ