ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

6510/7.2.1977 ΥΠΕΠΘ

1. Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρ.9 του Ν.513/1976 τα σχολικά ταμεία απαλλάσσονται παντός φόρου, τέλους, ως και τέλους χαρτοσήμου, δικαιώματος ή εισφοράς υπέρ του Δημοσίου Ο.Τ.Α. ή παντός τρίτου καθώς πάσης υπέρ τρίτου κρατήσεως.

Οι ανωτέρω απαλλαγές αφορούν στον Ο.Σ.Κ. και τα σχολικά ταμεία , έχουν καθολικήν εφαρμογήν ανεξάρτητα αν τα δαπανούμενα χρήματα προέρχονται από τον κρατικό προϋπολογισμό ή τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων.

2. Οι απαλλαγές ισχύουν για όλες τις περιπτώσεις πλην των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών που αφορούν σε υπαλλήλους με εξηρτημένη εργασία. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι αποδείξεις πληρωμών και τα τιμολόγια αγορών των Σχολικών Ταμείων δεν επιβαρύνονται με χαρτόσημο, ούτε ο προμηθευτής υποχρεούται σε απόδοση εφόσον ο πελάτης (το σχολικό ταμείο) απαλλάσσεται. Εξαίρεση επίσης από την απαλλαγήν υπάρχει στις περιπτώσεις των μισθώσεων, όπου το Σχολικό Ταμείο, αν είναι μισθωτής υποχρεούται στην καταβολή μισού Χαρτοσήμου.

Ν. 1566/85 Αρ. 40

§.6. Οι εφορείες σχολείων απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, τέλη χαρτοσήμου, δικαιώματα ή εισφορές υπέρ Δημοσίου Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Γ.Α. ή κάθε τρίτου, από δικαστικά τέλη και από κάθε κράτηση υπέρ τρίτου, εκτός από τους εισαγωγικούς δασμούς. Οι απαλλαγές που προβλέπονται για τις δημόσιες επενδύσεις ισχύουν και για αυτές.`

Ν.1894/90 Αρ. 5

§8. Συνιστώνται δημοτικά ή νομικά πρόσωπα με την επωνυμία “Σχολικές Επιτροπές”, διεπόμενα από το Π.Δ. 323/1989. Κάθε Σ.Ε. καλύπτει ένα ή περισσότερα δημόσια σχολεία της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες, όπως αυτές εκτιμώνται από τον αντίστοιχο Ο.Τ.Α. Στη διοίκηση των σχολικών επιτροπών μετέχουν υποχρεωτικά οι διευθυντές των αντίστοιχων σχολείων, από ένας εκπρόσωπος των αντίστοιχων συλλόγων γονέων , εφόσον υπάρχουν τέτοιοι σύλλογοι και εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία Δ.Ε.

Ν.2158/28.6.93 Αρ.8

§8. Καταργήθηκε με το Αρ.64 §2 ε’ του Ν.2218/94 (ΦΕΚ 90/13.6.94)

Ν.2640/3.9.98 (ΦΕΚ 2060 Αρ. 9

§8. Στις περιπτώσεις στέγασης άλλων σχολικών μονάδων και ΙΕΚ σε ένα διδακτήριο ή συγκρότημα συγκροτείται ενιαία σχολική επιτροπή στην οποία συμμετέχει και ο διευθυντής του ΙΕΚ.

ΣΤ 5/77/23.12.86 ΥΠΕΠΘ

1. Οι Σ.Ε. που συστήθηκαν με τις διατάξεις του Αρ. 52 του Ν.1566/85 σε κάθε δημόσιο σχολείο είναι δημόσιες αρχές κατά την έννοια του Αρ. 6 § 3 και 4 του Ν.48/1975 και δικαιούνται σφραγίδας, σύμφωνα με τις διατάξεις της αρ. ΣΤ5 / 2 / 24.1.83 απόφασης του ΥΠΕΠΘ.

2. Ο τύπος της σφραγίδας των Σ.Ε., ακολουθεί τα πρότυπα που ορίζουν οι διατάξεις του Αρ. 6 § 3 του Ν. 48/1975.

3. Επειδή από τις διατάξεις που ισχύουν δεν προσδιορίζεται με σαφήνεια η υπερκείμενη αρχή των Σ.Ε., δεν θα αναγράφεται υπερκείμενη αρχή στο μεσαίο ομόκεντρο κύκλο της σφραγίδας, αλλά η ταυτότητα της αρχής στην οποία ανήκει η σφραγίδα, όπως αναλυτικότερα αναφέρουμε παρακάτω. Σημειώνουμε ότι ο μεσαίος ομόκεντρος κύκλος χωράει μέχρι 52

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΣΟΛΩΝ Σ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

χαρακτήρες, μαζί με τα κενά. Επομένως οι συντμήσεις περιορίζονται τόσο, όσο επιτρέπουν οι 52 αυτοί χαρακτήρες.

4. Για τα μεμονωμένα σχολεία, ο μεσαίος ομόκεντρος κύκλος της σφραγίδας των Σ.Ε. πρέπει να περιέχει την ένδειξη ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ και τον τίτλο με την έδρα του σχολείου, όπως ενδεικτικά παραδείγματα:

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

........

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 4ου Τ.Ε.Λ. ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

5. ...

6. Για τις Σ.Ε. των συστεγαζόμενων σχολείων θα τηρηθεί η ακόλουθη διαδικασία:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρ. 52 § 3 του Ν. 1566/85 οι Σ.Ε. συγκροτούνται με απόφαση του οικείου δημάρχου ή προέδρου κοινότητας. Με την απόφαση συγκρότησης και στην περίπτωση που έχουν συγκροτηθεί με απόφαση ανασυγκρότησης, που θα εκδώσουν οι οικείοι δήμαρχοι ή πρόεδροι της κοινότητας μόλις πάρουν την εγκύκλιο αυτή, θα χαρακτηρίσουν όλες τις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές των συστεγαζόμενων σχολείων και μόνο αυτές, αριθμητικά με ένα αριθμό αρχίζοντας από τη μονάδα. Στην απόφαση αυτή (συγκρότησης ¨η ανασυγκρότησης), εκτός από τον αριθμό που θα αρχίσει, όπως αναφέραμε, από τη μονάδα και θα προχωράει κατά αύξουσα αριθμητική σειρά μέχρι που να ολοκληρωθεί η αρίθμηση όλων των ενιαίων Σχολικών Επιτροπών του οικείου δήμου ή κοινότητας, θα αναγράφονται και οι συστεγαζόμενες σχολικές μονάδες που ανήκουν αντίστοιχα σε κάθε ενιαία σχολική επιτροπή , όπως τα παρακάτω ενδεικτικά παραδείγματα:

1η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

για τις συστεγαζόμενες σχολικές μονάδες

1ου Δημοτικού σχολείου Αθηνών και 2ου Νηπιαγωγείου Αθηνών

2η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

για τις συστεγαζόμενες σχολικές μονάδες

1ου Τ.Ε.Λ. Αθηνών και 1ης Τ.Ε.Σ. Αθηνών

.........

Με αυτό το τρόπο οι Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές των συστεγαζόμενων σχολείων θα αποκτήσουν δική τους ταυτότητα, που θα αναγράφεται στο μεσαίο ομόκεντρο κύκλο της σφραγίδας, όπως τα παρακάτω ενδεικτικά παραδείγματα:

1η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

2η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

19η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

7. Υπεύθυνος για τη φύλαξη της σφραγίδας ορίζεται ο πρόεδρος της σχολικής επιτροπής ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του.

30473/1.7.94 Υπ. Εσωτερικών

Σας γνωρίζουμε ότι με το Αρ.64 §2 ε’ του Ν.2218/94 (ΦΕΚ 90/13.6.94) “Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων κλπ” καταργήθηκε η §8 του Αρ.8 του Ν.2158/93 σύμφωνα με την οποία, Πρόεδρος των Νομικών Προσώπων Σχολικών Επιτροπών οριζόταν ο διευθυντής των σχολείων.

Για τη διοίκηση των Σ.Ε. εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της § 1 του Αρ.11 του Ν.2158 /93, με τις οποίες αντικαταστάθηκε η § 2 του Αρ.187 του Π.Δ. 323/1989 (ΔΚΚ) και προστέθηκε § 3. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, ...., Πρόεδρος των Νομικών προσώπων Σχολικών Επιτροπών είναι ο Δήμαρχος ή ο Πρόεδρος της Κοινότητας ή άλλο μέλος αιρετό ή μη που ορίζεται από αυτούς.

Επομένως στις περιπτώσεις όπου τα δημοτικά και κοινοτικά συμβούλια δεν προχώρησαν σε τροποποίηση των συστατικών πράξεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της § 8 του Αρ.8 του Ν.2158 /93 που καταργήθηκε, δεν απαιτείται να κάνουν καμία αλλαγή.

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις .........

Τέλος σας επισημαίνουμε το γεγονός ότι με τις ισχύουσες διατάξεις του Αρ. 11 του Ν.2130 / 1993 Πρόεδρος των Σ.Ε. μπορεί να είναι και ο εκάστοτε Διευθυντής του σχολείου (ως μη

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΣΟΛΩΝ Σ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

αιρετό μέλος) τον οποίο όμως ορίζει ο Δήμαρχος ή ο πρόεδρος της Κοινότητας.

Το μέλος αυτό της Σ.Ε. ορίζεται με την περί συγκροτήσεως της Σ.Ε. απόφαση του αρμοδίου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.

Ν.2158/28.6.93 Αρ.8 ως και Αρ.5 Ν.1894/90

§9. Έργο κάθε Σ.Ε. είναι η διαχείριση των πιστώσεων που τις διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λ.π.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Ο.Σ.Κ. των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το ΥΠΕΠΘ με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

§10. Κατά το χρονικό διάστημα μέχρι την έναρξη λειτουργίας των σχολικών επιτροπών, το έργο τους ασκείται απευθείας από τους οικείους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και εφόσον αυτοί δεν έχουν αναλάβει το έργο αυτό, από τις σχολικές επιτροπές του Ν.1566/1985, που συνεχίζουν να λειτουργούν μέχρι τη σύσταση των νέων επιτροπών της § 8 του παρόντος άρθρου, διεπόμενες από τις μέχρι τώρα κείμενες διατάξεις.

§ 11. Οι Σ.Ε. της §8 του παρόντος άρθρου εξαιρούνται της υποχρέωσης εφαρμογής των διατάξεων του Ν.Δ. 496/74 “περί λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.”. Ο τρόπος και η διαδικασία πραγματοποίησης, δικαιολόγησης, ελέγχου και απόδοσης των κάθε είδους εσόδων και εξόδων των οργάνων αυτών καθορίζονται, κατ΄ απόκλιση των διατάξεων του Π.Δ. 76/85 με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με αποφάσεις των Υπ. Εσωτερικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Περιβάλλοντος , Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, που δημοσιεύονται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζεται η εκτέλεση από τις σχολικές επιτροπές των έργων της §9 του παρόντος άρθρου κατ΄ απόκλιση από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την εκτέλεση έργων του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α.

Ν.2817/2000 Άρθρο 6

§ 6. Στα έργα της Σχολικής Επιτροπής των δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 5 παρ. 9 του ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110 Α') προστίθεται και η δυνατότητα αγοράς εξοπλιστικών ή άλλων συναφών ειδών ή διδακτικών μέσων για τη λειτουργία των σχολείων από πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος χρηματοδότησης και η διαδικασία διαχείρισης των ανωτέρω πιστώσεων από τις σχολικές επιτροπές.

 

Γ2/3950/20.10.2000 Κ.Υ.Α Υπ. Οικ και Εθν. Παιδείας & Θρησκευμάτων

Φ.Ε.Κ. 1380 τ. Γ΄/2000

Χρηματοδότηση μέσω σχολικών επιτροπών, των Γυμνασίων για προμήθεια ξενόγλωσσων βιβλίων Αγγλικής, Γαλλικής Γερμανικής γλώσσας

Έχοντας υπόψη:

……….

Η δαπάνη για τα έτη 2002-2004, που εκτιμάται στο ύψος των 2,5 δις για κάθε έτος, θα καλυφθεί με ανάλογη πρόβλεψη στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τη διαδικασία προμήθειας και χορήγησης ξενόγλωσσων βιβλίων

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΣΟΛΩΝ Σ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

(Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής Γλώσσας) για τους μαθητές των Α', Β' και Γ τάξεων Γυμνασίου ως εξής:

Η προμήθεια των ξενόγλωσσων βιβλίων (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής Γλώσσας) Γυμνασίου θα γίνει από τις εγκεκριμένες σειρές που περιέχονται στις αριθμ. Γ2/2841/4-8-2000, Γ2/2842/4-8-2000 και Γ2/2843/4-8-2000 Υπουργικές Αποφάσεις.

Οι εκπαιδευτικοί της αντίστοιχης ειδικότητας κάθε σχολικής μονάδας εισηγούνται στο σύλλογο των καθηγητών τη σειρά (μόνο το βιβλίο του μαθητή) που κατά τη γνώμη τους κρίνεται περισσότερο κατάλληλο για το επίπεδο των μαθητών των σχολείων τους και το σύλλογος αποφασίζει για την προμήθεια αυτών.

Η προμήθεια των βιβλίων θα γίνει ύστερα από επικοινωνία των εκπαιδευτικών ειδικότητας με τους εκδοτικούς οίκους και τους συγγραφείς, για την παραγγελία των βιβλίων, οι οποίοι οφείλουν να τα παραδώσουν στην επιτροπή παραλαβής, προσκομίζοντας τα αντίστοιχα παραστατικά στοιχεία, όπως αυτά προβλέπονται από τις διατάξεις του ΚΒΣ (ΤΔΑ ή ΔΑ και τιμολόγιο πώλησης), τα οποία μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής των βιβλίων παραδίδονται στον Πρόεδρο της σχολικής επιτροπής για εξόφληση.

Η παραλαβή θα γίνει από αρμόδια επιτροπή η οποία ορίζεται από το Διευθυντή της σχολικής μονάδας και αποτελείται από τρία μέλη του συλλόγου διδασκόντων από τα οποία το ένα υποχρεωτικά θα είναι ο αντίστοιχος με τα βιβλία εκπαιδευτικός ειδικότητας.

Η πληρωμή των δικαιούχων γίνεται από τις οικείες Σχολικές Επιτροπές, που χρηματοδοτούνται προς τούτο από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠ.Ε.Π.Θ. με έκδοση τακτικών χρηματικών ενταλμάτων στο όνομα στης Σχολικής Επιτροπής και στο λογαριασμό που τηρείται σε τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Τα ποσά των χρηματοδοτήσεων αυτών και των σχετικών πληρωμών εμφανίζονται στα έσοδα και στα έξοδα αντίστοιχα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 64447/21-2-91 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων. (ΦΕΚ 136/τ.Β1), που εφαρμόζεται εν προκειμένω, όπως εκάστοτε ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/τ.α').

Υφιστάμενα στις 31/12 εκάστου έτους χρηματικά υπόλοιπα των ανωτέρω χρηματοδοτήσεων, χρησιμοποιούνται για κάλυψη όμοιων αναγκών κατά το επόμενο ή τα επόμενα οικονομικά έτη.

Για την κατά τα ανωτέρω χρηματοδότηση των Σχολικών Επιτροπών δεν απαιτούνται τα προβλεπόμενα από την 2014380/377/0026/27-2-98 ΥΑ του Υπουργού Οικονομικών δικαιολογητικά.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Γ2/4686/10.9.01 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

 

Διαδικασία Προμήθειας Ξενόγλωσσων Βιβλίων Γυμνασίου σχολ. έτους 2001-2002.

Γ2/4222/20-7-01, Γ2/4225/20-7-01, Γ2/4265/26-7-01 Υπουργικές Αποφάσεις

Ως προς τη διαδικασία προμήθειας Ξενόγλωσσων βιβλίων (Αγγλικής, Γαλλικής , Γερμανικής γλώσσας) Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2001-2002 ισχύει η αριθμ.Γ2/3954/20-10-00 εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ .

Η επιλογή των Ξενόγλωσσων βιβλίων Γυμνασίου (μόνο το βιβλίο του μαθητή ) θα γίνει από τις εγκεκριμένες σειρές που περιέχονται στις αριθμ.Γ2/4222/20-7-01, Γ2/4225/20-7-01, Γ2/4265/26-7-01 Υπουργικές αποφάσεις.

H τιμή αγοράς των Ξενόγλωσσων βιβλίων είναι η αναγραφόμενη στις παραπάνω Υπουργικές Αποφάσεις χωρίς καμία παρέκκλιση.

Οι παραγγελίες για την προμήθεια των Ξενόγλωσσων Βιβλίων (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής γλώσσας ) και για τις τρεις τάξεις Γυμνασίου θα πρέπει να γίνουν από την αρχή της σχολικής χρονιάς.

Σχετικά με τη χρηματοδότηση των Σχολικών Επιτροπών για την εξόφληση των Ξενόγλωσσων Βιβλίων , σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την αριθμ.ΙΒ/8087 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1008 Β΄/1-8-01 ),(σχεικό ΙΒ/8794/9-8-01 έγγραφο του ΥΠΕΠΘ ), '' Η χρηματοδότηση των Σχολικών Επιτροπών για αντιμετώπιση της δαπάνης προμήθειας ξενόγλωσσων βιβλίων μπορεί να πραγματοποιείται και από πιστώσεις του Περιφερειακού Προϋπολογισμού του ΥΠΕΠΘ , Ειδ.Φορέας 182 ''Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση'' κατόπιν αποφάσεών μας''.

Με βάση την ανωτέρω ρύθμιση , ο Προιστάμενος της Διεύθυνσης συντάσσει τον πίνακα ΙΙ (ο πίνακας ΙV δεν θα αποσταλεί φέτος) και τον υποβάλλει στη Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων του ΥΠΕΠΘ ΑΜΕΣΑ , προκειμένου να μεταφερθεί ανάλογο ποσό στον περιφερειακό προυπολογισμό του Νομού, μέσω του οποίου θα γίνει η χρηματοδότηση των Σχολικών Επιτροπών.

Επισημαίνουμε ότι η όλη διαδικασία θα πρέπει να επιταχυνθεί, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες χρηματοδότησης των Σχολικών Επιτροπών μέχρι 30 Οκτωβρίου 2001, επειδή σύμφωνα με τις ισχύουσες δημοσιονομικές διατάξεις το οικονομικό έτος 2001 λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2001 και δεν παρατείνεται ,όπως σας έχουμε ήδη ενημερώσει με το αριθμ. Φ.1/Α/150/ΙΒ/1554/22-2-01 έγγραφο του ΥΠΕΠΘ .

 

Για οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομικής φύσεως πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στη Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων του ΥΠΕΠΘ -Τμήμα Γ΄-τηλεφωνο 3233477 .

Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των Διευθυντών των Γυμνασίων της αρμοδιότητάς σας.

Δ4/354/7.10.93 ΥΠΕΠΘ

315/1993 Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ.

v. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, στο τιθέμενο ερώτημα, αρμόζει η απάντηση α) ότι οι Σχολικές Επιτροπές της § 8 του Αρ, 5 του Ν.1894/1990 αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και β) ότι οι εκπρόσωποι των μαθητικών κοινοτήτων που μετέχουν στο Δ.Σ. των ανωτέρω Σχολικών Επιτροπών, συμμετέχουν ισοτίμως με τα λοιπά μέλη στην λήψη των αποφάσεων των Δ.Σ.

Δ4/167/13.2.95 ΥΠΕΠΘ

42078/20.9.94 Υπ. Εσωτερικών

Απαντώντας στο ...... , σας κοινοποιούμε όπως έχει την 11/1994 ατομική γνωμοδότηση του Παρέδρου του Ν.Σ.Κ. του Υπ. Εσωτερικών την οποίαν αποδεχόμαστε.

Με τη γνωμοδότηση αυτή γίνεται δεκτό ότι κατά τον ορισμό του εκπροσώπου των μαθητικών κοινοτήτων στη διοίκηση των Σ.Ε. ουδεμία αρμοδιότητα ή ανάμιξη έχει το οικείο Γραφείο Εκπαίδευσης ή ο προϊστάμενος αυτού.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΣΟΛΩΝ Σ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

 

Αρ.5 Ν.1894/90

§12. Η ευθύνη και η αρμοδιότητα για επισκευές μεγάλης κλίμακας στο φέροντα οργανισμό, τις στέγες και στις εγκαταστάσεις των σχολικών κτιρίων ανήκει στους Ο.Τ.Α. και εφόσον αυτοί δηλώσουν ότι αδυνατούν, ασκείται από τις οικείες νομαρχίες, οι οποίες επιχορηγούνται με τις σχετικές πιστώσεις. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν και για τα μισθωμένα διδακτήρια, με την προϋπόθεση ότι η επισκευή ή η συντήρηση θα έχει αποκλειστικά σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας των διαφόρων κτιριακών, υδραυλικών και ηλεκτρολομηχανολογικών εγκαταστάσεων και την πρόληψη καταστάσεων επικίνδυνων για τη σωματική ακεραιότητα και την υγεία των μαθητών και των εργαζομένων, μετά από πρόταση του διευθυντή του αντίστοιχου σχολείου. Η έγκριση της διάθεσης της απαιτούμενης πίστωσης για τον σκοπό αυτό γίνεται με απόφαση του οικείου Ο.Τ.Α. , ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας.

§ 13. Καταργούνται τα άρθρα 40, 44 και 52 του Ν.1566/85, κάθε άλλη γενική διάταξη που αφορά ζητήματα ρυθμιζόμενα από το παρόν άρθρο, καθώς και οι αρ. ΣΤ5/26/4.10.88 (ΦΕΚ 732 Β΄/1988) και Δ4/162/28.3.89 (ΦΕΚ 238 Β΄/1989) Κ.Υ.Α. .

§ 14. Με αποφάσεις των Υ. Εσ/κών και Ε.Π.Θ., οι οποίες δημοσιεύονται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια που αφορά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

§15. Οι συμβάσεις των καθαριστριών των σχολείων υπογράφονται από τους προϊσταμένους των αντιστοίχων γραφείων εκπαίδευσης και όπου δεν υπάρχουν γραφεία εκπαίδευσης από τους προϊσταμένους των αντιστοίχων διευθύνσεων εκπαίδευσης.

Π.Δ.410/95 (ΦΕΚ 231 Α’) Αρ.203

(Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων)

Αρ. 187 Π.Δ. 323/89, Αρ.11 §1 Ν.2130/93

Αρ. 2 § 12,13,1`4 Ν.2307/95

Λοιπά δημοτικά και κοινοτικά πρόσωπα

1. Οι δήμοι και οι κοινότητες μπορούν να συνιστούν και άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που υπάγονται στην εποπτεία τους. Ο περιφερειακός Διευθυντής εκδίδει με βάση τη σχετική απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου την πράξη σύστασης του Νομικού Προσώπου η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Στην απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για τη σύσταση του Νομικού Προσώπου ορίζονται το όνομα, ο σκοπός, η περιουσία που τυχόν αφιερώνεται σ΄ αυτό και οι πόροι.

3. Τα δημοτικά ή κοινοτικά πρόσωπα διοικούνται από το Δ.Σ. που αποτελείται από πέντε έως δεκαπέντε μέλη, τα οποία μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι ο Δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας ή άλλο μέλος, αιρετό ή μη, που ορίζεται από αυτούς. Μέλη του Δ.Σ. είναι δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι ή δημότες ή κάτοικοι που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις ανάλογα με το σκοπό του Νομικού Προσώπου Η θητεία των μελών του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου ορίζεται με την απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Για τη συγκρότηση των σχολικών επιτροπών εξακολουθούν να εφαρμόζονται και οι διατάξεις της § 8 του Αρ. 5 του Ν.1894/90 (ΦΕΚ 110 Α’)

4. Σκοπός των νομικών αυτών προσώπων είναι η οργάνωση ορισμένης δημοτικής ή κοινοτικής υπηρεσίας για την καλύτερη ικανοποίηση μιας τοπικής ανάγκης (όπως π.χ. συστήματος υδρεύσεως, φιλαρμονικής, βιβλιοθήκης, μουσείου, γυμναστηρίου, θεάτρου, νεκροταφείου)

5. Οι διατάξεις των άρθρων 198,199 και των § 1, 3 και 4 του άρθρου 200 εφαρμόζονται και στα Νομικού Προσώπου αυτά. Τα θέματα τα σχετικά με τη διοίκηση και τη διαχείριση του Νομικού Προσώπου ρυθμίζονται με κανονισμούς που ψηφίζουν τα δημοτικά ή κοινοτικά συμβούλια.

6. ........

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΣΟΛΩΝ Σ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

7.Νομικά πρόσωπα του άρθρου αυτού , που συστάθηκαν με οποιονδήποτε τρόπο, καταργούνται με πράξη του περιφερειακού διευθυντή , ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της κυβερνήσεως.

8. Στον πρόεδρο και στα μέλη του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου, εκτός από το δήμαρχο, τον αντιδήμαρχο και τον πρόεδρο της κοινότητας, επιτρέπεται να καταβάλλεται αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση, και έως τρεις συνεδριάσεις το μήνα, ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Επιστροφή στη σχολική επιτροπή

 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΣΟΛΩΝ Σ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ