ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Π.Δ.104/79 Αρ.14.

Μετεγγραφαί μαθητού από τινός των κατά τον νόμο 309/76 Γυμνασίων ή Λυκείων εις έτερον ομοιότυπον ενεργείται δι' αποχρώντα εκάστοτε λόγον, είτε τη αιτήσει του ενδιαφερομένου προς ίδιον αυτού συμφέρον, είτε και άνευ αιτήσεως αυτού προς κάλυψιν υπηρεσιακής ανάγκης, καθ' α αι διατάξεις των αμέσως επομένων 15 και 16 άρθρων του παρόντος ορίζουν.

Π.Δ.104/79 Αρ.15

Μετεγγραφαί μαθητών τη αιτήσει των κηδεμόνων

§1.Μετεγγραφή μαθητού δημοσίου Γυμνασίου ή Λυκείου εις δημόσιον Γυμνάσιον ή Λύκειον χωρεί υποχρεωτικώς δια την υπηρεσίαν κατόπιν αιτήσεως του κηδεμόνος του, εάν διαπιστωθεί ότι συντρέχει εις των κάτωθι λόγων:

α) Ότι ο μαθητής μετώκησεν εις απόστασιν καθιστώσαν αδύνατον ή εξαιρετικώς δυσχερή την φοίτησιν των εις το εξ ου η μετεγγραφή Γυμνάσιον ή Λύκειον.

β) Ότι η μετεγγραφή επιδιώκεται προς φοίτησιν εις σχολείον ετέρας κατευθύνσεως ή εις τμήμα ετέρας κατευθύνσεως μη υφισταμένης εις το εξ ου η μετεγγραφή σχολείον.

γ) Ότι ο μαθητής ημερησίου Γυμνασίου ή Λυκείου ήρξατο εργαζόμενος προς βιοπορισμόν κατά την ημέραν και ως εκ τούτου, έχει ανάγκην μετεγγραφής εις εσπερινόν Γυμνάσιον ή Λύκειον

δ) Ότι ο μαθητής Εσπερινού Γυμνασίου ή Λυκείου έπαυσεν εργαζόμενος βιοποριστικώς την ημέραν και αιτείται την μετεγγραφήν του εις ημερήσιον Γυμνάσιον ή Λύκειον.

ε) Ότι ο μαθητής απέκτησεν ,κατά τας κειμένας διατάξεις, δικαίωμα φοιτήσεως εις Πρότυπον ή Πειραματικόν Σχολείον .

Αι μετεγγραφαί της παρούσης παραγράφου ενεργούνται κατά την διαδικασίαν του άρθρου 17 του παρόντος Π.Δ., μετ' έγκρισιν του Δ/ντού του εις ο η μετεγγραφή Σχολείου κατόπιν αιτήσεως του κηδεμόνος του μαθητού, συνοδευομένης υπό των αποδεικνυόντων τον λόγον της μετεγγραφής στοιχείων. Ο Δ/ντής ούτος δύναται να ζητήση παρά του αιτούντος οιονδήποτε αποδεικτικόν στοιχείον προς σχηματισμόν πεποιθήσεως ότι υφίσταται ο προβαλλόμενος κατά τας διατάξεις της παρούσης παραγράφου λόγος μετεγγραφής.

§2.Μετεγγραφή μαθητού Ιδιωτικού Γυμνασίου ή Λυκείου εις δημόσιον Γυμνάσιον ή Λύκειον χωρεί υποχρεωτικώς δια την υπηρεσίαν κατόπιν αιτήσεως του κηδεμόνος του, εφ’ όσον διαπιστωθεί ότι συντρέχει εις των κάτωθι λόγων:

α) Ότι ανέκυψεν αδυναμία καταβολής των δαπανών, τας οποίας συνεπάγεται η φοίτησις του μαθητού εις το ιδιωτικόν σχολείον.

β) Ότι ο μαθητής μετώκησεν εις απόστασιν καθιστώσαν αδύνατον ή

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ” ΣΟΛΩΝ Σ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

εξαιρετικώς δυσχερή την φοίτησιν των εις το εξ ου η μετεγγραφή σχολείον.

γ) Ότι ο μαθητής Εσπερινού Ιδιωτικού Γυμνασίου ή Λυκείου έπαυσεν εργαζόμενος βιοποριστικώς την ημέραν και αιτείται την μετεγγραφήν του εις δημόσιον ημερήσιον Γυμνάσιον ή Λύκειον.

δ) Ότι ο μαθητής Ιδιωτικού ημερησίου Γυμνασίου ή Λυκείου ήρξατο εργαζόμενος προς βιοπορισμόν κατά την ημέραν και αιτείται μετεγγραφήν εις δημόσιον εσπερινόν Γυμνάσιον ή Λύκειον.

ε) Ότι η μετεγγραφή επιδιώκεται προς φοίτησιν εις σχολείον ετέρας κατευθύνσεως ή τμήμα ετέρας κατευθύνσεως μη υφισταμένης εις το εξ ου η μετεγγραφή σχολείον.

στ) Ότι ο μαθητής Ιδιωτικού Γυμνασίου ή Λυκείου απέκτησεν το δικαίωμα φοιτήσεως εις Πρότυπον ή Πειραματικόν Σχολείον κατά τας κειμένας διατάξεις.

Αι μετεγγραφαί της παρούσης παραγράφου ενεργούνται κατά την διαδικασίαν του άρθρου 17 του παρόντος Π.Δ., μετ' έγκρισιν του Δ/ντού του εις ο η μετεγγραφή Δημοσίου Γυμνασίου ή Λυκείου, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

§3. Μετεγγραφή μαθητού ιδιωτικού Γυμνασίου ή Λυκείου εις ιδιωτικόν Γυμνάσιον ή Λύκειον χωρεί υποχρεωτικώς δια την υπηρεσίαν κατόπιν αιτήσεως του κηδεμόνος του μαθητού, υπό τον όρον ότι η μετεγγραφή αυτή δεν συνεπάγεται υπέρβασιν του επιτρεπομένου αριθμού μαθητών, εφ’ όσον διαπιστωθεί ότι συντρέχει εις των κάτωθι λόγων:

α) Ότι ο μαθητής μετώκησεν εις απόστασιν καθιστώσαν αδύνατον ή εξαιρετικώς δυσχερή την φοίτησιν των εις το εξ ου η μετεγγραφή Ιδιωτικόν Γυμνάσιον ή Λύκειον.

β) Ότι ο μαθητής Εσπερινού Ιδιωτικού Γυμνασίου ή Λυκείου έπαυσεν εργαζόμενος βιοποριστικώς την ημέραν και αιτείται την μετεγγραφήν του εις ημερήσιον ιδιωτικόν Γυμνάσιον ή Λύκειον.

γ) Ότι ο μαθητής Ιδιωτικού ημερησίου Γυμνασίου ή Λυκείου ήρξατο εργαζόμενος βιοποριστικώς κατά την ημέραν και αιτείται μετεγγραφήν εις εσπερινόν ιδιωτικόν Γυμνάσιον ή Λύκειον.

δ) Ότι η μετεγγραφή επιδιώκεται προς φοίτησιν εις σχολείον ή τμήμα σχολείου ετέρας κατευθύνσεως μη υφισταμένης εις το εξ ου η μετεγγραφή σχολείον.

§4. Μετεγγραφή μαθητού δημοσίου Γυμνασίου ή Λυκείου εις ιδιωτικόν Γυμνάσιον ή Λύκειον χωρεί ελευθέρως μέχρις 23 Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Πέραν της ημερομηνίας ταύτης και μέχρι της 1 Μαρτίου η κατά τα ανωτέρω μετεγγραφή επιτρέπεται μόνον εις περίπτωσιν καθ' ην λόγω αποδημίας των γονέων ή του κηδεμόνος ή άλλου αποχρώντος λόγου, εκτιμωμένου υπό του αρμοδίου Γενικού Επιθεωρητού Μ.Ε., η επιμέλεια αυτού ανατίθεται εις σχολικόν οικοτροφείον

§5.(Όπως αντικαταστάθηκε με την §.2 του Αρ. 1 του Π.Δ. 294/80)

Αι μετεγγραφαί των παρ. 3 και 4 του παρόντος άρθρου ενεργούνται τη εγκρίσει του Γενικού Επιθεωρητού Μ.Ε. εις την αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται το εξ ου η μετεγγραφή σχολείον, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ” ΣΟΛΩΝ Σ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

Π.Δ.104/79 Αρ.16

Λοιπαί Μετεγγραφαί

§1.Μετεγγραφαί μαθητών δημοσίου Γυμνασίου ή Λυκείου εις δημόσιον Γυμνάσιον ή Λύκειον ενεργούνται εξ υπηρεσιακής ανάγκης ακόμη και άνευ αιτήσεως των κηδεμόνων των εις περίπτωσιν:

α) καταργήσεως Γυμνασίου ή Λυκείου,

β) ιδρύσεως Γυμνασίου ή Λυκείου,

γ) επιβολής εις μαθητάς της ποινής της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος και

δ) υπεραριθμίας των εις το σχολείον φοιτώντων μαθητών.

§2. Μετεγγραφαί μαθητών Ιδιωτικού Γυμνασίου ή Λυκείου εις δημόσιον Γυμνάσιον ή Λύκειον ενεργούνται εξ υπηρεσιακής ανάγκης ακόμη και άνευ αιτήσεως των κηδεμόνων των εις περίπτωσιν:

α) παύσεως της λειτουργίας ιδιωτικού Γυμνασίου ή Λυκείου ή τάξεως αυτών,

β) υπερβάσεως του καθορισμένου υπερτάτου αριθμητικού ορίου μαθητών και

γ) επιβολής εις μαθητήν της κυρώσεως της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος.

Αι κατά την παρούσαν παράγραφον μετεγγραφαί μαθητών Ιδιωτικών Γυμνασίων ή Λυκείων δύναται να ενεργώνται και εις Ιδιωτικά Γυμνάσια ή Λύκεια της προτιμήσεως του οικείου κηδεμόνος, αλλά μόνον εν περιπτώσει καταθέσεως υπ’ αυτού εγγράφου σχετικής δηλώσεως

§3. Αι λόγω καταργήσεως ή ιδρύσεως σχολείων μετεγγραφαί ως και αι προς άρσιν της υπεραριθμίας των μαθητών αποφασιζόμεναι ενεργούνται επί τη βάσει των χωροταξικών δεδομένων εν συνδυασμώ, κατά το δυνατόν, και προς τας τυχόν προτιμήσεις των κηδεμόνων των μαθητών.

§4. Περί των κατά το παρόν άρθρον μετεγγραφών την αποφασιστικήν αρμοδιότητα έχει ο προϊστάμενος της οικείας εκπ/κής περιφερείας Γενικός Επιθεωρητής , εξαιρέσει των ενεργουμένων προς υλοποίησιν των κυρώσεων αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος, δια τας οποίας πλην της επιλογής του εις ο η μετεγγραφή σχολείου η αρμοδιότης είναι μόνον εκτελεστική.

Διαδικασία Μετεγγραφών

Π.Δ.104/79 Αρ.17.

§1. Ο Δ/ντής του εξ ου η μετεγγραφή σχολείου υποχρεούνται ευθύς μετά την καθ' οιονδήποτε τρόπον έγκρισιν της μετεγγραφής, όπως το ταχύτερον δυνατόν:

α) Συμπληρώση και επισημοποιήση δια σφραγίσεως και υπογραφής το προς διαβίβασιν πρωτότυπον Ατομικόν Δελτίον του μετεγγραφομένου μαθητού.

β) μεταφέρη εκ του πρωτοτύπου Ατομικού Δελτίου επί ομοιοτύπου τοιούτου τα στοιχεία, επώνυμον, όνομα - όνομα πατρός και μητρός, τον αριθμό μητρώου - μαθητών, τα τυχόν υπάρχοντα στοιχεία επιδόσεως (βαθμούς) τα αφορώντα εις το σχολικόν έτος καθ' ο η μετεγγραφή και τα διαβιβαστικά στοιχεία του ατομικού δελτίου (αριθμόν πρωτοκόλλου,

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ” ΣΟΛΩΝ Σ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

ημερομηνίαν, σχολείον προορισμού, Διαταγήν),

γ) ενημερώση περί της μεταβολής το μητρώον μαθητών και

δ) αποστείλη υπηρεσιακώς και επί αποδείξει εις το εις ο η μετεγγραφή σχολείον το κατά τα ανωτέρω συμπληρωμένον πρωτότυπον ατομικόν δελτίον.

§2. Προκειμένου περί ιδιωτικών Γυμνασίων και Λυκείων, το κατά τα ανωτέρω πρωτότυπων ατομικόν δελτίον, προ της αποστολής του, θεωρείται και υπό του οικείου Γ.Ε.Μ.Ε.

§3. Το κατά το εδάφιο β' της παρ. 1 του παρόντος άρθρου συντασσόμενον αντίγραφον ατομικού δελτίου, όπερ δύναται να είναι και πλήρες φωτοαντίγραφον του πρωτοτύπου, επισημοποιημένον και τούτο, καταλαμβάνει την θέσιν του αποσταλέντος πρωτοτύπου.

§4. Ο αυτός Διευθυντής υποχρεούται ωσαύτως όπως εφοδιάσει τον μετεγγραφόμενον μαθητήν δι’ ειδικού υπηρεσιακού σημειώματος, δυνάμει του οποίου ο μαθητής ούτος δύναται να παρακολουθήση την διδασκαλίαν των μαθημάτων εις το εις ο μετεγγράφεται σχολείον μέχρι της λήψεως του ατομικού δελτίου αυτού.

§5. Ο Διευθυντής του εις ο η μετεγγραφή σχολείου άμα τη λήψει του Ατομικού δελτίου του μετεγγραφομένου μαθητού καταχωρίζει τα στοιχεία αυτού εις το μητρώον Μαθητών και εντάσσει το ατομικόν δελτίον τούτου εις την προσήκουσαν σειράν μεταξύ των ατομικών δελτίων των μαθητών της αυτής τάξεως.

§6. Μετά την περαίωσιν της υπό της προηγουμένης παραγράφου καθοριζομένης διαδικασίας, η μεταγραφή θεωρείται συντελεσθείσα, ο δε μαθητής του λοιπού λογίζεται εγγεγραμμένος εις την δύναμιν του σχολείου.

§7. Εις ας περιπτώσεις η μετεγγραφή ενεργείται μετ' έγγρισιν του Διευθυντού του εις ο η μετεγγραφή σχολείου, ο Διευθυντής ούτος γνωστοποιεί τούτο δι' υπηρεσιακού σημειώματος εις τον Διευθυντήν του εξ ου η μετεγγραφή σχολείου, μεθ' ο ακολουθείται η υπό των παρ. 1-5 του παρόντος άρθρου προβλεπομένη διαδικασία, η δε μετεγγραφή θεωρείται συντελεσθείσα κατά την παρ.6 του άρθρου αυτού.

§8. Αι κατά το Αρ. 16 μετεγγραφαί, εγγρινόμεναι υπό των αρμοδίων κατά περίπτωσιν οργάνων, αφορούν εις μετεγγραφάς εντός των ορίων του αυτού νομού. Μετεγγραφαί μαθητών εκτός των ορίων του νομού υπόκεινται αποκλειστικώς εις την έγκρισιν του Διευθυντού του εξ ου η μετεγγραφή σχολείου.

§9. Αι περί μετεγγραφών αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται εις τα κατά περίπτωσιν έχοντα την αρμοδιότητα της εγκρίσεως όργανα.

Προθεσμία μετεγγραφών

Π.Δ.376/93 Αρ.35

§1.Οι πάσης φύσεως μετεγγραφές Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων διενεργούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις μέχρι και την 31 Μαρτίου κάθε έτους.

Για ιδιαίτερα σημαντικούς λόγους που εκτιμώνται από τον προϊστάμενο της οικείας Δ/νσης ή Γραφείου Δ.Ε., στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται το σχολείο στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η μετεγγραφή, μπορούν να εγκρίνονται μετεγγραφές μαθητών μέχρι και 15 ημέρες πριν από την έναρξη των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων περιόδου Μαΐου - Ιουνίου.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ” ΣΟΛΩΝ Σ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

Π.Δ. 191/92 Αρ.3

Η § 5 του Αρ. 18 του Π.Δ. 104/79 καθώς και η § 2 του Αρ.19 Του Π.Δ. 294/79 αντικαθίστανται ως εξής:

Η επίδοση μαθητών που μετεγγράφονται από ιδιωτική σχολική μονάδα δευτ/μιας Εκ/σης σε δημόσια και από εσπερινό δημόσιο ή ιδιωτικό Γυμνάσιο σε ημερήσιο λαμβάνεται υπόψη κατά την εξαγωγή του ετησίου προαγωγικού ή απολυτηρίου αποτελέσματος.

Δεν λαμβάνεται υπόψη η επίδοση μαθητών που μετεγγράφονται από εσπερινό Λύκειο ή ΤΕΣ σε ημερήσιο και η περαιτέρω πρόοδος τους κρίνεται με βάση την επίδοση τους στο Λύκειο ή την ΤΕΣ, στην οποίαν μετεγγράφονται.

 

Εγγραφή - Μετεγγραφή μαθητών

σε σχολεία

Δυτικής Γερμανίας

Φ.815.1/108/Z1/3598/16.8.1988

Έχοντας υπόψη το γεγονός της ελεύθερης διακίνησης εργαζομένων στις χώρες της Ε.Ο.Κ. από 1.1.88 και την κατάσταση που πρόκειται να δημιουργηθεί στα σχολεία μας από την εγγραφή - μετεγγραφή επί πλέον μαθητών, παιδιών των διακινουμένων οικογενειών, παρακαλούμε για τα εξής:

1. Για την εγγραφή - μετεγγραφή μαθητών β/μιας εκ/σης προς τα σχολεία της Δυτικής Γερμανίας να τηρούνται αυστηρά οι σχετικές με τη λήξη της ημερομηνίας εγγραφής - μετεγγραφής, διατάξεις των:

α) Π.Δ. 104/79 άρθρα 8,14,15 και 16

β) Π.Δ. 639/82 άρθρο 1 παρ.5 και

γ) ΣΤ3/2729/22 Μαΐου 1985 εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ " Εγγραφές μαθητών τα Ενιαία Πολυκλαδικά Λύκεια"

Επειδή είναι ενδεχόμενο ορισμένα Γυμνάσια και Λύκεια Της Δυτικής Γερμανίας να έχουν συμπληρώσει τον αριθμό μαθητών κατά τάξη και τμήματα που έχουν την δυνατότητα να δεχθούν, παρακαλούμε να μην ικανοποιούνται σχετικά αιτήματα, για εγγραφή - μετεγγραφή στα σχολεία αυτά, αν προηγουμένως οι κηδεμόνες των μαθητών δεν προσκομίζουν βεβαίωση του σχολείου, στο οποίο επιθυμούν να μετακινηθούν τα παιδιά τους, ότι υπάρχει δυνατότητα εγγραφής - μετεγγραφής τους σ' αυτό.

Με την ευκαιρία αυτή υπενθυμίζουμε την υποχρέωση των σχολείων Β/μιας Εκπ/σης να διακινούν τα ατομικά δελτία των μετεγγραφομένων, σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, μέσω της Δ/νσης μας (Σημ. ΥΠΕΠΘ Δ/νση Ε.Ε.Ε. Μητροπόλεως 15 101 85 Αθήναι) και όχι απευθείας αποστολή.

Φ.815.1/34/21/1406/4.3.94 Δ/γή ΥΠΕΠΘ

Ύστερα από τη νέα πραγματικότητα που δημιούργησε για τα Ελληνικά σχολεία στην Ο.Δ.Γ. η από 1.1.1991 ελεύθερη διακίνηση εργαζομένων στις χώρες της Ε.Ο.Κ. και προκειμένου να διασφαλίσουμε τόσο την καλή λειτουργία των σχολείων μας, όσο και την ποιότητα της παρεχόμενης από αυτά εκπ/σης παρακαλούμε τα εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ” ΣΟΛΩΝ Σ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

1. Για την εγγραφή - μετεγγραφή μαθητών Δ.Ε. στα Ελληνικά σχολεία της Ο.Δ.Γ. να τηρούνται σχολαστικά οι σχετικές με τη λήξη της ημερομηνίας εγγραφής - μετεγγραφής, διατάξεις των:

α) Π.Δ. 104/79 άρθρα 8,14,15 και 16

β) Π.Δ. 639/82 άρθρο 1 παρ.5 και

γ) ΣΤ3/2729/22.5. 1985 (ΣΗΜ. εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ " Εγγραφές μαθητών στα Ενιαία Πολυκλαδικά Λύκεια") και

δ) 232.1/64/Γ2/4010/17.9.86 εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ

2.Παρακαλούμε τους Δ/ντές των σχολείων στην Ο.Δ.Γ. να εκδίδουν υπηρεσιακά σημειώματα μετεγγραφής αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που και οι δύο ή τουλάχιστον ο ένας από τους γονείς του μαθητή αποδεικνύουν με άδεια παραμονής ή κάρτα εργασίας την εγκατάσταση τους στη Γερμανία. Αν δεν πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις να μη γίνονται δεκτοί στα σχολεία.

3. Τα σχολεία της ημεδαπής αφού λάβουν το υπηρεσιακό σημείωμα εγκρίσεως μετεγγραφής του μαθητή, θα διαβιβάσουν το ατομικό δελτίο στη Δ/νση ή το γραφείο που ανήκουν όπου θα το θεωρεί ο προϊστάμενος και κατόπιν θα αποστέλλεται στη Δ.Ε.Ε.Ε.

(Τα Α.Δ. θα διακινούνται μόνο από τη Δ.Ε.Ε.Ε. αλλιώς θα επιστρέφονται)

4.Για να εξασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία των Ελληνικών Λυκείων στην Ο.Δ.Γ. και να διεξάγεται άρτια η διδασκαλία σε αυτά από την Α’ τάξη παρακαλούμε η έγγραφη των μαθητών να γίνεται μόνον εφόσον:

α. Οι μαθητές αποφοίτησαν από την τρίτη (Γ) τάξη πλήρους ελληνικού Γυμνασίου ή

β. Αποφοίτησαν από την 9η τάξη ξένου σχολείου γενικής κατεύθυνσης ή

γ. Έχουν ηλικία δέκα πέντε (15) ετών (ή 16 για το Βερολίνο) και κατέχουν τίτλο όγδοης (8ης) τάξης Γερμανικού σχολείου και συγχρόνως έχουν περατώσει επιτυχώς τα μαθήματα της τρίτης (Γ) τάξης Ελληνικού Γυμνασιακού τμήματος μητρικής γλώσσας Δυτ. Γερμανίας.

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει οι γονείς των μαθητών να εξασφαλίσουν το δικαίωμα απαλλαγής φοίτησης στο ξένο σχολείο (έκδοση βεβαιώσεως από γερμανικές αρχές)

Ζ1/2822/13.7.99 ΥΠΕΠΘ

Σχετικά με τις μετεγγραφές μαθητών από σχολεία του εξωτερικού στην Ελλάδα και το αντίστροφο, σας υπενθυμίζουμε ότι πρέπει να εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις (Π.Δ. 104/79, Π.Δ. 376/93)

Τα υπηρεσιακά σημειώματα έγκρισης μετεγγραφής θα πρέπει να διακινούνται μέσω της υπηρεσίας μας (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε –Τμήμα Α’) και στους κηδεμόνες μπορεί να δίνεται ένα θεωρημένο φωτοαντίγραφο.

Τα ατομικά δελτία θα πρέπει πριν την αποστολή τους, να θεωρούνται από τον οικείο Συντονιστή Εκπ/σης ή τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης ανάλογα.

Οι μετεγγραφές διενεργούνται μέχρι την 31η Μαρτίου κάθε έτους ( το Υ.Σ. έγκρισης της μετεγγραφής πρέπει να έχει εκδοθεί μέχρι και την 31 Μαρτίου). Στις περιπτώσεις που υπάρχουν ειδικοί λόγοι για εκπρόθεσμη μετεγγραφή – το αργότερο μέχρι και 15 ημέρες πριν από την έναρξη των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων περιόδου Μαΐου - Ιουνίου - θα πρέπει να προηγηθεί η έγκριση της μετεγγραφής από το Γ.Γ. του ΥΠΕΠΘ και έπειτα να εκδοθεί το Υ.Σ. έγκρισης μετεγγραφής.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ” ΣΟΛΩΝ Σ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

Εγγραφή- Μετεγγραφή

Τυφλών - κωφών - κ.τ.λ.

Π.Δ. 672/75 Αρ. Μόνον

Εγγραφή τυφλών και βαρήκοων (πρώην κωφαλάλων) μαθητών εις την πρώτην και τας λοιπάς τάξεις του Γυμνασίου ή και μετεγγραφή των μαθητών τούτων εξ ιδιωτικών εις Δημόσια Γυμνάσια, γίνεται άνευ εισαγωγικής ή κατατακτηρίου εξετάσεως.

Η εγγραφή ή μετεγγραφή γίνεται με έγκριση του οικείου Διοικητικού Επιθεωρητού Μ.Ε. κατόπιν υποβολής των κατά περίπτωσιν τίτλων σπουδών και διαγνωστικής εκθέσεως εκδιδομένης παρά του Δημοσίου Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου ή σταθμού εξ ής θα προκύπτει ότι ο μαθητής ούτος δύναται να παρακολουθήσει το πρόγραμμα μαθητών του Γυμνασίου και να προσαρμοστεί εις το σχολικόν περιβάλλον άνευ δυσμενών ψυχολογικών επιπτώσεων επί του ιδίου. Μετεγγραφή των μαθητών της ανωτέρω κατηγορίας εκ Δημοσίων εις Ιδιωτικά Γυμνάσια και τανάπαλιν γίνεται ελευθέρως και μέχρι 30ης Απριλίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η 30η Απριλίου ως προθεσμία μετεγγραφής κατισχύει , ως ειδική διάταξη της προθεσμίας που ορίζεται με το Αρ.35 του Π.Δ. 376/93.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ” ΣΟΛΩΝ Σ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ