ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Π.Δ.452/81 Αρ.5

Μετά την λήξιν των πάσης φύσεως εξετάσεων και επί τη βάσει των καταχωρισμένων εις τα οικεία βιβλία βαθμολογικών στοιχείων των μαθητών , ο Διευθυντής εκάστου σχολείου προβαίνει εις την εξαγωγήν των αποτελεσμάτων ετησίας προόδου αυτών, βοηθούμενος υπό καθηγητών του σχολείου οριζομένων υπ’ αυτού.

Π.Δ. 191/92 Αρ.3

Η § 5 του Αρ. 18 του Π.Δ. 104/79 καθώς και η § 2 του Αρ. 19 Του Π.Δ. 294/79 αντικαθίστανται ως εξής:

Η επίδοση μαθητών που μετεγγράφονται από ιδιωτική σχολική μονάδα δευτ/μιας Εκ/σης σε δημόσια και από εσπερινό δημόσιο ή ιδιωτικό Γυμνάσιο σε ημερήσιο λαμβάνεται υπόψη κατά την εξαγωγή του ετησίου προαγωγικού ή απολυτηρίου αποτελέσματος.

Δεν λαμβάνεται υπόψη η επίδοση μαθητών που μετ/νται από εσπερινό Λύκειο ή ΤΕΣ σε ημερήσιο και η περαιτέρω πρόοδος τους κρίνεται με βάση την επίδοση τους στο Λύκειο ή την ΤΕΣ, στην οποίαν μετεγγράφονται.

Π.Δ.420/78 Αρ. 5

§1.

§2.

§3.Εις τα μαθήματα , δια τα οποία δεν προβλέπεται γραπτή κατ' Ιούνιον εξέτασις, ως βαθμός ετησίας προόδου λογίζεται το τρίτον του αθροίσματος των τριών τριμηνιαίων βαθμών, τους οποίους έλαβεν ο μαθητής εις έκαστον των μαθημάτων τούτων.

§4.Εις την περίπτωσιν, κατά την οποίαν δι' οιονδήποτε λόγον ελλείπει ο εις των τριών τριμηνιαίων βαθμών επιδόσεως και επιμελείας μαθητού τινός, ο ελλείπων ούτος βαθμός αναπληρούται υπό του ημιαθροίσματος των δύο άλλων τριμηνιαίων βαθμών, τους οποίους έλαβεν ο μαθητής εις το μάθημα αυτό.

§5. Δια τα κατά το πρώτον ή το δεύτερον ήμισυ του διδακτικού έτους διδασκόμενα μαθήματα, ο ελλείπων βαθμός αναπληρούται κατά τας διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου.

§6.Εις την περίπτωσιν, κατά την οποίαν δι' οιονδήποτε λόγον ελλείπουν οι δύο εκ των τριών τριμηνιαίων βαθμών επιδόσεως και επιμελείας μαθητού τινός εις μάθημα τι, κατά την εξαγωγήν του βαθμού ετησίας προόδου ο υπάρχων βαθμός αναπληρεί τους ελλείποντας.

Β.Δ. 8-7-55 Αρ.43

§7.Εις ας περιπτώσεις ο βαθμός ετησίας προόδου εις το μάθημα της Γυμναστικής είναι μικρότερος του οκτώ (8) ο βαθμός ούτος υπόκειται εις αυτεπάγγελτον αναθεώρησιν ενεργουμένην δια πρακτικής εξετάσεως του υστερήσαντος μαθητού ενώπιον επιτροπής αποτελουμένης εκ του Γυμνασιάρχου, του βαθμολογήσαντος

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ” ΣΟΛΩΝ Σ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

γυμναστού και του αρχαιοτέρου των άλλων γυμναστών του Γυμνασίου ή ελλείψει του τελευταίου τούτου ετέρου καθηγητού του αυτού Γυμνασίου υπό του Γυμνασιάρχου οριζομένου.

Η αναθεώρησις διενεργείται μερίμνη του Διευθυντού προ της εκδόσεως των αποτελεσμάτων.

Ο μέσος όρος των υπό των τριών μελών της επιτροπής δοθησομένων βαθμών αποτελεί τον βαθμόν ετησίας προόδου εις το μάθημα της Γυμναστικής

Π.Δ. 264/76 Αρ.5

Οι Μωαμεθανοί το Θρήσκευμα Έλληνες μαθηταί των Ελληνικών Γυμνασίων προάγονται από τάξεως εις τάξιν ή απολύονται του Γυμνασίου, εφ' όσον εις έκαστον των μαθημάτων των Αρχαίων και Νέων Ελληνικών έχουν βαθμόν τουλάχιστον 8 , εις έκαστον δε των λοιπών μαθημάτων βαθμόν τουλάχιστον 10 και γενικόν μέσον όρον βαθμολογίας τουλάχιστον πλήρες 10.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Π.Δ. 465/81 Αρ.1

§1. Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο, δημόσιο και ιδιωτικό, ημερήσιο και εσπερινό, κατατάσσονται σε δύο ομάδες, ως εξής:

Μαθήματα Α' Ομάδας (Βασικά): α)Η Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, β)Η Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, γ) τα Μαθηματικά, δ)τα Θρησκευτικά, ε) η Ιστορία, στ) τα Στοιχεία Δημοκρατικού Πολιτεύματος ζ) η Φυσική, η) η Χημεία, θ) η Γεωγραφία-Γεωλογία, ι) η Ανθρωπολογία-Υγιεινή, ια) η Βιολογία ιβ) η Ξένη γλώσσα ιγ) η Πληροφορική

Μαθήματα Β' Ομάδας (μη Βασικά): α)ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός , β)η Φυσική Αγωγή, γ)η Μουσική, δ) τα Καλλιτεχνικά, ε)τα μαθήματα Τεχνολογίας, στ) η Οικιακή Οικονομία.

(Bλέπε και στο Π.Δ. 198/93)

Γ2/4294/27.8.93 Εγκύκλιος ΥΠΕΠΘ

Με την έναρξη του νέου διδακτικού έτους 93-94 θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

§1.

§2. Ι. Σύμφωνα με το ανωτέρω ωρολόγιο πρόγραμμα, τα μαθήματα με κλάδους είναι:

α)Αρχαία Ελληνική Γραμματεία με κλάδους: i) Aρχαία Ελληνική Γραμματεία από μετάφραση, που διδάσκεται 2 ώρες την εβδομάδα και ii) Η Ελληνική Γλώσσα μέσα από αρχαία, βυζαντινά και λόγια κείμενα που διδάσκεται 2 ώρες την εβδομάδα.

β) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία με κλάδους: i) Νεοελληνική Γλώσσα και ii)Νεοελληνική Γραμματεία.

γ) Αισθητική Αγωγή με κλάδους i)Καλλιτεχνικά που διδάσκεται 1 ώρα την εβδομάδα και ii)Μουσική που διδάσκεται 1 ώρα την εβδομάδα.

δ) Πληροφορική-Τεχνολογία με κλάδους: i)Πληροφορική που διδάσκεται 1 ώρα την εβδομάδα και ii) Τεχνολογία που διδάσκεται 1 ώρα την εβδομάδα.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ” ΣΟΛΩΝ Σ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

Γ2/995/17.2.95 Δ/γή ΥΠΕΠΘ

1. Για το σχολικό έτος 1994-95 δεν θα διεξαχθούν γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις και στους δύο κλάδους του μαθήματος “πληροφορική - Τεχνολογία” των Α’ και Β’ τάξεων του Γυμνασίου. Για την εξαγωγή του αποτελέσματος της ετήσιας προόδου, το ανωτέρω μάθημα θα θεωρηθεί ως μάθημα της Β’ ομάδας (και οι δύο κλάδοι).

2. Στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν διδάσκεται ο ένας από τους δύο κλάδους του μαθήματος “πληροφορική - Τεχνολογία” και οι αντίστοιχες ώρες διατίθενται για τη διδασκαλία του άλλου κλάδου, για την εξαγωγή του αποτελέσματος της ετήσιας προόδου ο διδασκόμενος κλάδος θα υπολογίζεται ως μάθημα της Β’ ομάδας (και όχι κλάδος).

3. Για το τρέχον σχολικό έτος, στον κλάδο της πληροφορικής του μα μαθήματος “πληροφορική - Τεχνολογία” (Α’ και Β’ τάξεων του Γυμνασίου) θα διεξαχθούν γραπτές ωριαίες δοκιμασίες , ενώ στον κλάδο της Τεχνολογίας του ιδίου μαθήματος δεν θα διεξαχθούν γραπτές ωριαίες δοκιμασίες, διότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα σχετικό διδακτικό βιβλίο.

4. Οι παραπεμπόμενοι μαθητές σε οποιονδήποτε κλάδο του μαθήματος “πληροφορική - Τεχνολογία” κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου θα εξεταστούν προφορικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 157/86 (ΦΕΚ 60 τ. Α’).

ε) Φυσική-Χημεία με κλάδους: i)Φυσική που διδάσκεται 2 ώρες την εβδομάδα και ii) Χημεία που διδάσκεται 1 ώρα την εβδομάδα

ΙΙ.α) Όταν για οποιοδήποτε λόγο δεν καλύπτεται διδακτικά ο ένας από τους δύο κλάδους, οι αντίστοιχες ώρες μπορούν να διατεθούν για τη διδασκαλία του άλλου κλάδου, εφόσον εξασφαλίζονται οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

Στην περίπτωση αυτή το μάθημα των καλλιτεχνικών εξακολουθεί να εξετάζεται μόνον τον Ιούνιο.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

“ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ” ΣΟΛΩΝ Σ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Π.Δ.409/94 Αρ.3

§1.Ως βαθμός ετησίας επίδοσης μαθητή σε κάθε μάθημα στο οποίο γίνεται γραπτή ανακεφαλαιωτική εξέταση, λογίζεται το 1/4 του αθροίσματος που προκύπτει από την άθροιση των τριών τριμηνιαίων βαθμών και του βαθμού των γραπτών εξετάσεων του Ιουνίου.

§2.Στα μαθήματα, για τα οποία δεν προβλέπεται γραπτή ανακεφαλαιωτική εξέταση, ως βαθμός ετησίας επίδοσης λογίζεται το 1/3 του αθροίσματος των τριών τριμήνων.

§3.

Γ2/3565/31.5.95 ΥΠΕΠΘ

Σχετικά με την αξιολόγηση των συνθετικών δημιουργικών εργασιών σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με το Π.Δ. 409/94 ο βαθμός της Σ.Δ.Ε. συνυπολογίζεται αυτοτελώς για την εξαγωγή του βαθμού ετήσιας επίδοσης των μαθητών.

Δηλαδή μετά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων σύμφωνα με το Π.Δ. 182/84, ο βαθμός της Σ.Δ.Ε. θα προστεθεί στην τελική βαθμολογία και ο ετήσιος βαθμός προαγωγής ή απόλυσης θα προκύψει αφού το άθροισμα των μαθημάτων και τις Δ.Σ.Ε. (sic) διαιρεθεί με το πλήθος των μαθημάτων αυξημένο κατά ένα.

2. Εξαιρετικά και μόνο για το τρέχον σχολικό έτος οι μαθητές που για οποιονδήποτε λόγο δεν ανέλαβαν ή δεν παρέδωσαν Δ.Σ.Ε. δεν θα βαθμολογηθούν και στη θέση του αντίστοιχου βαθμού (στον έλεγχο επίδοσης ή στον απολυτήριο τίτλο ) θα σημειωθεί παύλα (-).

3. Σύμφωνα με το πνεύμα του Π.Δ. 409/94 και των συναφών διευκρινιστικών προσθηκών οι συνθετικές δημιουργικές εργασίες των μαθητών δεν βαθμολογούνται με βαθμό μικρότερο του δέκα (10).

Π.Δ.465/81 Αρ.6

§3.Αν για οποιονδήποτε λόγο λείπει ο ένας από τους τρεις τριμηνιαίους βαθμούς επιμελείας και επίδοσης σε ένα μάθημα, ο βαθμός ετησίας προόδου του μαθήματος αυτού είναι ο Μ. Ο. των δύο άλλων τριμηνιαίων βαθμών του μαθητού.

Αν υπάρχει ένας μόνο τριμηνιαίος βαθμός επιμελείας και επιδόσεως για ένα μαθητή σε κάποιο μάθημα, ως βαθμός ετήσιας προόδου του στο μάθημα αυτό θεωρείται ο τριμηνιαίος αυτός βαθμός.

§4.Αν δεν κατατέθηκε τριμηνιαίος βαθμός σε κάποιο μάθημα και στα τρία τρίμηνα χωρίς υπαιτιότητα του μαθητή και η φοίτηση του έχει χαρακτηριστεί επαρκής, ο Δ/ντής του σχολείου συγκροτεί υπό την προεδρία του τριμελή επιτροπή από δύο καθηγητές της ίδιας ή συγγενικής προς το μάθημα ειδικότητας, η οποία διενεργεί ειδική προφορική εξέταση του μαθητή στην ύλη του τρίτου τριμήνου του οικείου μαθήματος, το αποτέλεσμα της οποίας αποτελεί τον ετήσιο βαθμό επιδόσεως του μαθήματος.

Αν ο μαθητής δεν προσέλθει στην εξέταση αυτή μέχρι τη λήξη της προθεσμίας διεξαγωγής των παραπεμπτικών εξετάσεων,

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ” ΣΟΛΩΝ Σ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

βαθμολογείται με μονάδα και εξάγεται το αποτέλεσμα με ειδική πράξη του συλλόγου.

§3.Στα μαθήματα που διδάσκονται κατά το ήμισυ του διδακτικού έτους, ως βαθμός ετησίας επίδοσης λογίζεται το 1/3 του αθροίσματος των δύο τριμηνιαίων βαθμών και του βαθμού των γραπτών εξετάσεων.

Π.Δ. 191/92 Αρ.3

Η § 5 του Αρ. 18 του Π.Δ. 104/79 καθώς και η § 2 του Αρ.19 Του Π.Δ. 294/79 αντικαθίστανται ως εξής:

Η επίδοση μαθητών που μετεγγράφονται από ιδιωτική σχολική μονάδα δευτ/μιας Εκ/σης σε δημόσια και από εσπερινό δημόσιο ή ιδιωτικό Γυμνάσιο σε ημερήσιο λαμβάνεται υπόψη κατά την εξαγωγή του ετησίου προαγωγικού ή απολυτηρίου αποτελέσματος.

Δεν λαμβάνεται υπόψη η επίδοση μαθητών που μετ/νται από εσπερινό Λύκειο ή ΤΕΣ σε ημερήσιο και η περαιτέρω πρόοδος τους κρίνεται με βάση την επίδοση τους στο Λύκειο ή την ΤΕΣ, στην οποίαν μετεγγράφονται.

§4.Ως βαθμός ετήσιας επίδοσης στα μαθήματα που έχουν κλάδους λογίζεται ο Μέσος όρος των τελικών βαθμών κατά κλάδο, οι οποίοι εξάγονται σύμφωνα με τα οριζόμενα από την §1 αυτού του Άρθρου.

§5.Ο βαθμός της συνθετικής δημιουργικής εργασίας συνυπολογίζεται αυτοτελώς για το βαθμό της ετήσιας επίδοσης του μαθητή.

Σε περίπτωση συλλογικής εργασίας ο βαθμός είναι ο ίδιος για όλους τους μαθητές που πήραν μέρος σ΄αυτήν. Εάν κάποιος μαθητής πραγματοποιήσει περισσότερες της μίας συνθετικές δημιουργικές εργασίες, για την εξαγωγή του τελικού μέσου όρου της επίδοσης του υπολογίζεται η εργασία με το μεγαλύτερο βαθμό.

§6.Για τους μαθητές που παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αρ.4 του Π.Δ. 429/91

Γ2/5885/22.10.93 Δ/γή ΥΠΕΠΘ

Ύστερα από σχετικά ερωτήματα, σας γνωρίζουμε ότι για τους μαθητές που παρακολουθούν στη Β' τάξη Γυμνασίου σε σχολεία που διδάσκεται ο κλάδος Ελληνική Γλώσσα μέσα από αρχαία, βυζαντινά και λόγια κείμενα και οι οποίοι στην Α' τάξη Γυμνασίου δεν διδάχτηκαν τον αντίστοιχο κλάδο ισχύουν τα κάτωθι:

1. Παρακολουθούν τον κλάδο κανονικά, βαθμολογούνται και συμμετέχουν στις εξετάσεις.

2.Ο βαθμός τους στον κλάδο αυτό δεν υπολογίζεται ούτε για την προαγωγή τους ούτε στο γενικό βαθμό προαγωγής.

3.Προάγονται με βάση το βαθμό τους στον κλάδο Αρχαία Ελληνική Γραμματεία από μετάφραση

Π.Δ.465/81 Αρ. 7

(Όπως τροποποιήθηκε με το Αρ.1 του Π.Δ.182/84)

§1. Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσις.

α) Όταν έχει σε κάθε μάθημα των ομάδων Α' και Β' ετήσιο γενικό βαθμό τουλάχιστον δέκα (10).

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ” ΣΟΛΩΝ Σ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

β) Όταν υστερεί σε ένα (1) μέχρι τέσσερα (4) μαθήματα της Β' ομάδας και έχει μέσο όρο όλων των μαθημάτων και των δύο ομάδων, τουλάχιστον πλήρες δέκα (10).

γ) Όταν υστερεί σε ένα (1) μέχρι τέσσερα (4) μαθήματα της Α' ομάδας και έχει μέσο όρο όλων των μαθημάτων της Α' ομάδας, τουλάχιστον δεκατρία (13).

δ) Όταν υστερεί σε ένα (1) μέχρι τέσσερα (4) μαθήματα των ομάδων Α' και Β' και ισχύουν ταυτόχρονα οι διατάξεις των προηγουμένων εδαφίων για τα μαθήματα κάθε ομάδας.

Π.Δ. 447/93 Αρ.3

(Σημείωση Το Αρ. 3 του Π.Δ.429/91 καταργήθηκε αλλά η διάταξη παραμένει ισχυρή)

§1.Η παράγραφος 5 του άρθρου 3 του Π.Δ. 429/91συμπληρώνεται ως εξής: "Στην περίπτωση που εξάγεται για μαθητή απορριπτικό αποτέλεσμα σε κλάδο μαθήματος και ο συνολικός βαθμός στο μάθημα ως μέσος όρος των βαθμών και των δύο κλάδων είναι επίσης απορριπτικός, ο μαθητής αυτός παραπέμπεται μόνο στο κλάδο του μαθήματος στον οποίον υστέρησε.

Γ2/1427/10.5.84 Δ/γή ΥΠΕΠΘ

.......................

Εάν δεν ισχύουν ταυτόχρονα οι παραπάνω προϋποθέσεις των εδαφίων β' και γ' για τα μαθήματα κάθε ομάδας ξεχωριστά, ο μαθητής παραπέμπεται σε εξέταση το Σεπτέμβριο σε όλα τα μαθήματα που υστερεί.

........................

Γ2/1293/2.5.84 Δ/γή ΥΠΕΠΘ

§2.....

Σχετικά επισημαίνουμε το εδάφιο γ του Αρ.1 " όταν υστερεί σε ένα (1) μέχρι τέσσερα (4) μαθήματα της Α' ομάδας και έχει μέσο όρο όλων των μαθημάτων και της Α' ομάδας, τουλάχιστον δεκατρία (13)". Όπως διατυπώνεται η πρόταση προκύπτει ότι δεν απαιτείται, όπως μέχρι σήμερα, το πλήρες δεκατρία. Επομένως όταν το άθροισμα όλων των μαθημάτων της Α' ομάδας διαιρούμενο με τον αριθμό των μαθημάτων δίδει μέσο όρο 12,5 ή και μεγαλύτερο, τότε ο μαθητής προάγεται.

Γ2/2839/25.5.94 Εγκ. ΥΠΕΠΘ

Ύστερα από ερωτήματα που τέθηκαν στην υπηρεσία μας ...

σας πληροφορούμε τα εξής:

1.Στην περίπτωση που ο μαθητής υστερεί στο κλάδο της πληροφορικής που ανήκει στην ομάδα Α', το αποτέλεσμα θα εξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της § 1γ του Αρ 1 του Π.Δ. 182/84

2.Στην περίπτωση που ο μαθητής υστερεί στο κλάδο της τεχνολογίας που ανήκει στην ομάδα Β', το αποτέλεσμα θα εξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της § 1β του Αρ. 1 του Π.Δ. 182/84

3.Τέλος σας πληροφορούμε ότι λόγω της πρώτης εφαρμογής των διατάξεων του Π.Δ. 447/93 σχετικά με τα νέα ωρολόγια προγράμματα, σε περίπτωση που μαθητής υστερεί σε κλάδους όχι του ιδίου μαθήματος, αλλά ανεξαρτήτων μαθημάτων και εξάγεται απορριπτικό αποτέλεσμα ,επειδή ισχύουν γι’ αυτό οι διατάξεις της παρ. 3 του αρ. 1

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ” ΣΟΛΩΝ Σ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

του Π.Δ. 182/84 τότε ανά δύο οι κλάδοι των ανεξαρτήτων μαθημάτων θα θεωρηθούν σαν ένα μάθημα.

Π.Δ. 508/77 Αρ. 9

Αι περί του μαθήματος της Ξένης Γλώσσας ισχύουσαι διατάξεις, καθ' ο μέρος αφορούν αύται εις τους μαθητάς της τελευταίας τάξεως του Λυκείου, ως και αι περί των απορριπτομένων μαθητών της τάξεως αυτής τοιαύται, έχουν ανάλογον εφαρμογήν και επί των μαθητών της Τρίτης (Γ') τάξεως του Γυμνασίου.

Παραπομπή και απόρριψη μαθητή

Π.Δ.465/81 Αρ. 7

(όπως αντικαταστάθηκε με το Αρ. 1 του Π.Δ.182/84)

§2.Ο μαθητής παραπέμπεται σε γραπτή και προφορική ή μόνο προφορική, όπου προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις συμπληρωματική εξέταση το Σεπτέμβριο σε όσα μαθήματα δεν πέτυχε βαθμό προαγωγής, όταν υστερεί σε ένα (1) μέχρι τέσσερα (4) μαθήματα και δεν πληρούνται οι όροι που προβλέπονται από τις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου

§3. (όπως αντικαταστάθηκε με το Π.Δ. 188/85 Αρ. 3 § 2)

Ο μαθητής που δεν εμπίπτει σε καμμία από τις περιπτώσεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος δεν κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης, οπότε οφείλει να φοιτήση και πάλιν στην ίδια τάξη με την επιφύλαξη των διατάξεων της §2 του άρθρου 2 του Π.Δ.580/82

(Σημ. Αναφέρεται σε παραπεμπτική εξέταση)

§4.{(Παραπομπή, με οποιαδήποτε μορφή, των αποτελεσμάτων ετήσιας

προόδου των μαθητών σε δευτεροβάθμια κρίση, δεν επιτρέπεται.)}

§5.Η παραπεμπτική ή απολυτήρια εξέταση μαθητών σε μαθήματα της Β'

ομάδας γίνεται προφορικά από επιτροπή δύο καθηγητών από τους οποίους

ο ένας είναι αυτός που δίδαξε το μάθημα ή της ειδικότητας του εξεταζομένου μαθήματος, σε περίπτωση υπηρεσιακής μετακίνησης του πρώτου και ο άλλος της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας, υπό την προεδρία του Διευθυντή του Σχολείου ο οποίος και συγκροτεί την επιτροπή.

§6.Κατά την εξαγωγή του αποτελέσματος παραπεμπτικής εξέτασης, νέα παραπομπή δεν επιτρέπεται με παράλληλη τήρηση των διατάξεων της §3 του Αρ.12 του Π.Δ.465/81.

Π.Δ. 447/93 Αρ.3

(Σημείωση Το Αρ. 3 του Π.Δ.429/91 καταργήθηκε αλλά η διάταξη παραμένει ισχυρή)

§1.Η παράγραφος 5 του άρθρου 3 του Π.Δ. 429/91συμπληρώνεται ως εξής: "Στην περίπτωση που εξάγεται για μαθητή απορριπτικό αποτέλεσμα σε κλάδο μαθήματος και ο συνολικός βαθμός στο μάθημα ως μέσος όρος των βαθμών και των δύο κλάδων είναι επίσης απορριπτικός, ο μαθητής αυτός παραπέμπεται μόνο στο κλάδο του μαθήματος στον οποίον υστέρησε.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ