23/01/2019 12:35

 

Προγράμματα Σπουδών για το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας

 

Κομμωτικής Τέχνης

Βοηθός Φαρμακείου

Συντήρηση Έργων Τέχνης- Αποκατάστασης

Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών

Τεχνικός Η/Υ &Δικτύων Η/Υ

 

«Τεχνικός Οχημάτων»

«Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων».

«Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συ­στημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλε­πικοινωνιών»

«Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις».

«Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής»

«Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής»

«Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού»

 

«Βοηθός Νοσηλευτή»

«Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων» 

«Βοηθός Φυσικοθεραπευτή»

«Αισθητικής Τέχνης»

«Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων»

 

«Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων»

«Γραφικών Τεχνών»

Υπάλληλος Διοίκησης & Οικονομικών υπηρεσιών

«Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής»

«Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών»

«Σύγχρονη Επιχειρηματική Γεωργία».

 

 

Προγράμματα Σπουδών για το Προπαρασκευα­στικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης Αποφοίτων

του «Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας» των ΕΠΑ.Λ. των παρακάτω ειδικοτήτων: «Γραφικών Τεχνών», «Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσε­ων», «Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλε­πικοινωνιών», «Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών», «Βοηθός Φυσικοθεραπευτή», «Αι­σθητικής Τέχνης», «Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων», «Βοηθός Ιατρικών - Βιολογικών Εργαστηρίων», «Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού» και ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας.

 

 

Προγράμματα Σπουδών για το Προπαρασκευ­αστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης Αποφοίτων

 του «Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας» των ΕΠΑ.Λ. των παρακάτω ειδικοτήτων: «Υπάλ­ληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών», «Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής», «Σχεδιαστής Δο­μικών Έργων και Γεωπληροφορικής», «Τεχνικός Οχημάτων», «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστη­μάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων», «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής», «Βοηθός Νοσηλευ­τή», «Σύγχρονη Επιχειρηματική Γεωργία» (Πιλοτι­κή Τάξη Μαθητείας), «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων» (Πι­λοτική Τάξη Μαθητείας), «Ηλεκτρολογικές Εγκα­ταστάσεις» (Πιλοτική Τάξη Μαθητείας).