Π.Δ. 294/1979

Εξεταστέα μαθήματα και εξεταστέα ύλη

Άρθρο 40

1. Καταργήθηκε άρ.6 Π.Δ. 54/84

2. (Όπως αντικαταστάθηκε με την § 5 αρ. 2 Π.Δ.54/84)

Στις γραπτές εξετάσεις της εξεταστικής περιόδου Μαΐου-Ιουνίου οι μαθητές εξετάζονται σ' όλα τα μαθήματα ή κλάδους μαθημάτων.

Εξεταστέα ύλη είναι τα δύο τρίτα της ύλης που διδάχθηκε και δεν μπορεί να είναι λιγότερη του μισού της διδακτέας ύλης. Η επιλογή και ο ακριβής καθορισμός της εξεταστέας ύλης κάθε εξεταζόμενου μαθήματος ενεργείται με την εισήγηση του διδάσκοντα και την έγκριση του δ/ντή του λυκείου και γνωστοποιείται στους μαθητές τρεις ημέρες τουλάχιστον πριν τη λήξη των μαθημάτων.”

3. (Όπως αντικαταστάθηκε με την § 4 αρ. 6 Π.Δ.952/80)

α) Το μάθημα κείμενα Νεοελληνικής λογοτεχνίας και το μάθημα της εκθέσεως αποτελούν κλάδους του μαθήματος των Νέων Ελληνικών.

β) Το μάθημα της Άλγεβρας - Τριγωνομετρίας και το μάθημα της Γεωμετρίας αποτελούν κλάδους του μαθήματος των Μαθηματικών.

Εκλογή και ορισμός ζητημάτων

Άρθρο 41

1. Τα θέματα των ενεργούμενων γραπτών δοκιμασιών εκλέγονται υπό Επιτροπής αποτελούμενης εκ του Δ/ντού του Λυκείου, του Καθηγητού του μαθήματος και ενός ετέρου Καθηγητού της ειδικότητος ή συναφούς ειδικότητος υπό του Διευθυντού οριζομένου. Τα θέματα των εξετάσεων είναι τοιαύτα, ώστε να μην καθίσταται δυνατή η δολίευσις των εξετάσεων, να εξετάζεται κατά το δυνατόν μεγαλύτερον ποσόν ύλης και να επιτυγχάνεται κατά το δυνατόν αντικειμενική βαθμολόγησις.

2. Καθηγητής απουσιάζων δι' οιονδήποτε λόγον κατά τας γραπτός δοκιμασίας αναπληρούται υπό ετέρου Καθηγητού του Λυκείου οριζομένου υπό του Διευθυντού.

3. Αι γραπτοί δοκιμασίαι συνίστανται :

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

“T.E.E.” ΣΟΛΩΝ Σ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

Δ. (Όπως αντικαταστάθηκε με το αρ. 10 Π.Δ.384/95)

Καθ' όσον αφορά εις τα μαθήματα της Φυσικής, της Χημείας και της Φορολογικής Πρακτικής οι μαθηταί του Λυκείου υποχρεούνται:

α) Εις απάντησιν επί δύο (2) εκ τριών (3) τιθεμένων θεμάτων θεωρίας εκάστου των οποίων δύναται να συντίθεται εκ πλειόνων της μίας ερωτήσεων εκ της διδαχθείσης ύλης λαμβανομένων.

β) Εις την λύσιν μίας (1) εκ δύο (2) τιθεμένων ασκήσεων.”

Ε. Καθ' όσον αφορά εις το μάθημα του Σχεδίου οι μαθηταί υποχρεούνται εις σχεδίασιν δεδομένου αντικειμένου ή ειδικού θέματος σχετικού προς την διδασκομένην ύλην.

Ζ. (Όπως μεταγενέστερα συμπληρώθηκε με την § 5 αρ.6 Π.Δ.952/80)

Καθ' όσον αφορά εις το μάθημα της Λογιστικής οι μαθηταί υποχρεούνται:

α) Εις την λύσιν μίας (1) εκ δύο (2) τιθεμένων λογιστικών επί της διδαχθείσης ύλης ασκήσεων.

β) Εις απάντησιν μίας (1) εκ δύο (2) τιθεμένων θεωρητικών εκ της διδαχθείσης ύλης ερωτήσεων.

Η ορθή απάντησις εις την θεωρητικήν ερώτησιν βαθμολογείται με άριστα το 5, ενώ η ορθή απάντησις εις την άσκησιν με άριστα το 15.

Η. (Όπως μεταγενέστερα συμπληρώθηκε με την § 6 αρ.6 Π.Δ.952/80)

Καθ' όσον αφορά εις το μάθημα Στατιστική και Μαθηματικά των Επιχειρήσεων οι μαθηταί υποχρεούνται εις την λύσιν δύο (2) εκ τριών (3) τιθεμένων επί της διδαχθείσης ύλης ασκήσεων ή προβλημάτων.

Θ. (Όπως μεταγενέστερα συμπληρώθηκε με την § 5 αρ.6 Π.Δ.952/80 και αναδιατυπώθηκε με την εγκύκλιο Ε1/465/85 ΥΠΕΠΘ)

Καθ' όσον αφορά στα μαθήματα Ελληνική δακτυλογραφία, Ελληνική στενογραφία, Λογιστικές Εφαρμογές και Πρακτική Γραμματείας οι μαθητές υποχρεούνται:

α) Στο μάθημα "Ελληνική δακτυλογραφία" της Β' τάξης του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης οι μαθητές υποχρεούνται στη δακτυλογράφηση μέσα σε ορισμένο χρονικό διάστημα ενός συγκεκριμένου κειμένου. Λάθη και παραλείψεις στο κείμενο, καθώς και καθυστερήσεις στην παράδοση του επιδρούν αφαιρετικά στο βαθμό του γραπτού δοκιμίου σύμφωνα με την κρίση του διδάσκοντα.

β) Στο μάθημα "Ελληνική στενογραφία" της Γ τάξης του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης του τμήματος υπαλλήλων Διοίκησης (υπάλληλοι γραφείου), οι μαθητές υποχρεούνται στη στενογράφηση και αποστενογράφηση κειμένων.

γ) Στο μάθημα "Λογιστικές Εφαρμογές" της Γ τάξης τομέα Οικονομίας και Διοίκησης του τμήματος υπαλλήλων λογιστηρίου η εξέταση θα γίνει είτε γραπτά είτε προφορικά, με βάση τη συνολική εργασία που εκτέλεσαν οι μαθητές κατά τη διάρκεια όλου του διδακτικού έτους. Η εξέταση πρέπει να περιλαμβάνει ερωτήσεις (θέματα) που θα καλύπτουν το θεωρητικό, κυρίως όμως το λογιστικό μέρος του μαθήματος.

δ) Στο μάθημα "Πρακτική Γραμματείας" της Γ τάξης τομέα Οικονομίας και Διοίκησης του τμήματος υπαλλήλων Διοίκησης (υπάλληλοι γραφείου), η εξέταση θα γίνει σύμφωνα με τα επόμενα:

Στους μαθητές θα δοθούν δύο κείμενα από τα οποία θα επιλέξουν το ένα και με βάση το περιεχόμενο του θα συντάξουν εμπορική επιστολή.

Επίσης υποχρεούνται στην απάντηση μιας εκ των δύο ερωτήσεων, που θα καλύπτουν το θεωρητικό μέρος του μαθήματος.

Ακόμη υποχρεούνται στη δακτυλογράφηση κειμένου σχετικού με το περιεχόμενο του μαθήματος, μέσα στα πλαίσια ορισμένου χρονικού διαστήματος.

Ι. (Αναρίθμηση με την §5 αρ. 6 Π.Δ. 952/80

Καθ' όσον αφορά εις τα λοιπά εξεταζόμενα μαθήματα οι μαθηταί υποχρεούνται:

Εις απάντησιν κατ' επιλογήν εις εξ (6) εξ εννέα (9) τιθεμένων ερωτήσεων εκ διαφόρων κατά το δυνατόν κεφαλαίων της δεδιδαγμένης ύλης λαμβανομένων.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

“T.E.E.” ΣΟΛΩΝ Σ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

Γ2/1700/12.4.89 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Τρόπος διεξαγωγής γραπτών εξετάσεων στα μαθήματα του τομέα Πληροφορικής

Οι εξετάσεις των μαθημάτων του τομέα Πληροφορικής γίνονται σύμφωνα με το Π.Δ. 294/23.4.79 και ειδικότερα ως εξής:

Για τα θεωρητικά μαθήματα δίνονται 9 (εννέα) ερωτήσεις και απαντούνται οι 6 (έξι).

Για τα εργαστηριακά μαθήματα (σχεδίαση προγράμματος - γλώσσα προγραμματισμού ΒΑCΙC, γλώσσα προγραμματισμού CΟΒΟL, γλώσσα προγραμματισμού ΡΑSCΑΙ, πακέτα λογισμικού - ανάπτυξη εφαρμογών) η εξέταση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 43 του Π.Δ . 294/79 που προβλέπει προφορική ή γραπτή εξέταση. Όταν η εξέταση είναι γραπτή δίνονται 2 (δύο) θέματα θεωρίας εκ των οποίων οι μαθητές απαντούν το ένα και 3 (τρεις) ασκήσεις εκ των οποίων οι μαθητές απαντούν τα 2 (δύο). Η θεωρία μπορεί να είναι ερωτήσεις σε μορφή απλών εφαρμογών (ασκήσεων). Η εγκύκλιος αυτή παρακαλούμε να κοινοποιηθεί σ' όλα τα Τ.Ε.Λ. και Ε.Π.Λ. της αρμοδιότητας σας.

Γ2/2128/19.5.89 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Συμπλήρωση της Γ2/1700/12.4.89 Εγκυκλίου.

Συμπληρώνοντας τη Γ2/1700/12.4.89 Εγκ. διευκρινίζουμε ότι τα μαθήματα ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής των Τ.Ε.Λ. είναι πρωτεύοντα, ανεξάρτητα από τον τρόπο εξέτασης τους. Επομένως για την προαγωγή ή απόλυση των μαθητών ισχύουν οι περιπτώσεις του άρ. 46 του Π.Δ. 294/79 και ειδικότερα η περίπτωση (Σ)

Επιστροφή στην αξιολόγηση μαθητών

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

“T.E.E.” ΣΟΛΩΝ Σ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ