Π.Δ. 294/1979

Τριμηνιαίες προφορικές και γραπτές δοκιμασίες των μαθητών

Άρθρο 35

1. Κατά την διεξαγωγήν της διδασκαλίας μαθημάτων εις τα Τεχνικά και Επαγγελματικά Λύκεια ενεργούνται προφορικοί δοκιμασίαι των μαθητών δι' ερωτήσεων επί διδαχθείοης ύλης και κυρίως επί του μαθήματος της ημέρας.

Οι κατά τας διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου εξεταζόμενοι προφορικώς μαθηταί βαθμολογούνται καθ' εκάοτην τοιαύτην δοκιμασίαν.

Δια τον έλεγχον της κατά μάθημα επιδόσεως και επιμελείας των μαθητών κατά την διάρκειαν εκάστου των διμήνων, πλην των κατά τας προηγούμενος παραγράφους προφορικών δοκιμασιών, ενεργούνται κατά τας διατάξεις των επομένων παραγράφων ολιγόλεπτου διαρκείας γραπτοί ασκήσεις αφ' ενός και έκτακτοι γραπτοί δοκιμασίαι καλύπτουσαι εις διάρκειαν ολόκληρον διδακτικήν ώραν αφ' ετέρου.

Αμφότεροι αϊ κατά την προηγουμένην παράγραφαν μορφαί γραπτής δοκιμασίας των μαθητών ενεργούνται, άνευ προειδοποιήσεώς τινός, εντός της αιθούσης διδασκαλίας και εν τω πλαισίω της υπό του ημερησίου διδακτικού προγράμματος εκάστου Λυκείου προβλεπομένης δια το οικείον μάθημα διδακτικής ώρας.

Τα θέματα εκάστης των κατά την §3 του παρόντος άρθρου γραπτών δοκιμασιών λαμβάνονται εκ της προς εξέτασιν προοριζομένης ύλης του μαθήματος της ημέρας, κατά την οποία διεξάγεται η δοκιμασία και διατυπούται υπό μορφήν ερωτήσεων, απαιτούσουν συντόμους και περιεκτικός απαντήσεις δια των οποίων ελέγχεται κατά κύριον λόγον η κριτική αφομίωσις των διδαχθέντων και εν γένει κατά το αναλυτικόν πρόγραμμα εκάστου μαθήματος σκοπούμενη πρόοδος των μαθητών.

Κατά τας γραπτός ταύτας δοκιμασίας έκαστος των μαθητών υποχρεούται εις απάντησιν εφ' όλων των τιθεμένων προς εξέτασιν ερωτήσεων, η δε επίδοσις αυτού αξιολογείται επί τη βάσει του αριθμού, της πληρότητας και του ποιου των υπ' αυτού δεδομένων απαντήσεων. Μαθητής αρνούμενος άνευ αποχρώντος λόγου να υποβληθή εις γραπτήν κατά την έννοιαν του παρόντος άρθρου δοκιμασίαν επί μαθήματος τινός λογίζεται ως μετάσχων της δοκιμασίας και τυχών του κατωτάτου βαθμού επιδόσεως.

Εις τας κατά το παρόν άρθρον γραπτός δοκιμασίας μετέχουν υποχρεωτικώς άπαντες οι παρόντες μαθηταί. Δια τας τάξεις (ή τμήματα τάξεων) εις τας οποίας λόγω του μεγάλου αριθμού των μαθητών αϊ δυνατότητες επιτηρήσεως δεν παρέχουν εξ αντικειμένου επαρκή εγγύησιν ότι η δοκιμασία θα αποδώση την ατομικήν αποκλειστικώς επίδοσιν εκάστου μαθητού, ορίζονται διαφόρου περιεχομένου, αλλά της αυτής κατά το δυνατόν στάθμης θέματα, κατανεμόμενα κατά τρόπον, ώστε οι παραπλεύρως καθήμενοι μα-θηταί να επιδίδωνται εις την διαπραγμάτευσιν διαφόρου έκαστος θέματος. 8. (Όπως αντικαταστάθηκε με την § 1 αρ. 2 Π.Δ.54/84)

Γραπτή δοκιμασία που καλύπτει ολόκληρη διδακτική ώρα διεξάγεται μία μόνο κατά μάθημα για κάθε τρίμηνο. Υποχρεωτική είναι μόνο του πρώτου τριμήνου, ενώ οι άλλες δύο προαιρετικές κατά την κρίση του διδάσκοντος. Για μάθημα που βαθμολογείται αυτοτελώς και διδάσκεται για ένα και μισό τρίμηνο, διεξάγονται υποχρεωτικά δύο γραπτές δοκιμασίες, μία για το ένα τρίμηνο και μία για το μισό τρίμηνο.

9.Ολιγόλεπτου διαρκείας γραπτοί ασκήσεις των μαθητών δυνατόν να διεξάγονται απεριορίστως κατά την κρίσιν του διδάσκοντος.

10.Τα δοκίμια των κατά το παρόν άρθρον γραπτών δοκιμασιών, μετά την υπό του διδάσκοντος επισήμανσιν των λαθών και λοιπών ατελειών των και την βαθμολόγησίν των, τίθεται υπ' όψιν των μαθητών. Τα γραπτά δοκίμια των εν §8 του παρόντος προβλεπομένων γραπτών δοκιμασιών φυλάσσονται, ευθύνη του διδάσκοντος, εντός του Λυκείου μέχρι πέρατος του διανυομένου διδακτικού έτους.

Τριμηνιαίοι βαθμοί της επίδοσης και επιμέλειας των μαθητών

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

“T.E.E.” ΣΟΛΩΝ Σ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

Άρθρο 36

1. Έκαστος των διδασκόντων είναι υπεύθυνος δια την ορθήν και δικαίαν αξιολόγησιν της επιδόσεως και επιμελείας των μαθητών εις το υπ' αυτού διδασκόμενον μάθημα. Προς αξιολόγησιν της καθ' έκαστον δίμηνον επιδόσεως και επιμελείας εκάστου μαθητού εις οιονδήποτε των διδασκομένων μαθημάτων συνεκτιμάται:

α) Ο βαθμός της ενεργού και θετικής συμμετοχής αυτού κατά την διεξαγωγήν του μαθήματος ως και της εκπληρώσεως των κατ' οίκον σχετικών προς το μάθημα υποχρεώσεων αυτού.

β) Η προφορική επίδοσίς του, ελεγχομένη δια των προφορικών δοκιμασιών και των ολιγόλεπτου διαρκείας γραπτών ασκήσεων και

γ) Η επίδοσίς του εις τας κατά την §8 του άρθρου 35 του παρόντος διενεργουμένας γραπτός δοκιμασίας.

Ο διμηνιαίος κατά μάθημα βαθμός επιδόσεως και επιμελείας εκάστου ααθητού δέον υποχρεωτικώς να προκύπτη εκ της συνεκτιμήσεως δύο τουλάχιστον εκ των ως άνω τριών στοιχείων αξιολογήσεως.

2.Πέντε το βραδύτερον ημέρας μετά την λήξιν εκάστου διμήνου έκαστος των διδασκόντων καθηγητών καταθέτει εις τον Διευθυντήν του Λυκείου, κατάστασιν, ιδίαν δι' εκάστηντάξιν ή τμήμα τάξεως, εμφαίνουσαντους βαθμούς της κατά το λήξαν δίμηνον επιδόσεως και επιμελείας των μαθητών εις τα υπό του ιδίου διδασκόμενα μαθήματα.

Αι ονομαστικοί αύται καταστάσεις δέον απαραιτήτως να διαλαμβάνουν την βαθμολογίαν απάντων των φοιτώντων μαθητών, εις την περίπτωσιν δε, κατά την οποίαν εις κατατιθεμένην κατάστασιν δεν διαλαμβάνεται η βαθμολογία φοιτώντος μαθητού, ο οικείος καθηγητής ομού μετά της καταστάσεως ταύτης καταθέτει έγγραφον αιτιολογίαν της ελλείψεως ταύτης, ελεγχόμενος πειθαρχικώς εν περιπτώσει αδικαιολογήτου παραλείψεως.

3.Ευθύνη και εντολή του Διευθυντού εκάστου Λυκείου, η εις τας ως άνω καταστάσεις διαλαμβανομένη βαθμολογία των μαθητών καταχωρίζεται αμελλητί εις τα οικεία βιβλία, απαγορευομένης εις το εξής οιασδήποτε μεταβολής της.

Προκειμένου για τη βαθμολογία του Γ τριμήνου η καταχώρηση γίνεται πριν από την ημέρα έναρξης των γραπτών εξετάσεων της περιόδου Μαΐου-Ιουνίου (Όπως συμπληρώθηκε με την§ 2 αρ.2 του Π.Δ. 54/84)

4.Εις τα εργαστηριακά μαθήματα παρακολουθεί και βαθμολογεί την επίδοσιν των μαθητών κατά την διάρκειαν του διμήνου ο εκπαιδευτικός εργαστηρίων. Η εξέτασιςτων μαθητών εις τα μαθήματα ταύτα ενεργείται δι' ερωτήσεων, ασκήσεων ή δι' εκτελέσεως έργου ή μέρους αυτού, κατά την κρίσιν του διδάσκοντος.

Βαθμός εξαμηνιαίας προόδου

Άρθρο 37

Καταργήθηκε άρ.6 Π.Δ. 54/84

Γραπτές δοκιμασίες - Χρόνος διεξαγωγής των εξετάσεων - Μη προσερχόμενοι σε δοκιμασία

Άρθρο 38

1. Καταργήθηκε άρ.6 Π.Δ. 54/84

2. Καταργήθηκε άρ.6 Π.Δ. 54/84

3. Καταργήθηκε άρ.6 Π.Δ. 54/84

4. (Όπως αντικαταστάθηκε με την § 1 & 2 άρ. 1 Π.Δ.191/92)

Ως ημερομηνία λήξεως των μαθημάτων του Γ τριμήνου για όλες τις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθορίζεται η 31η Μαΐου, τροποποιημένων σχετικά των διατάξεων του εδαφίου γ' της §4 του άρθρου 1 του Π.Δ. 123/87 (68-Α') και του εδαφίου β' του άρθρου 5 του Π.Δ. 429/91 (156-Α'). Αν η ανωτέρω ημερομηνία συμπίπτει με Σάββατο, Κυριακή ή Δευτέρα, τότε τα μαθήματα λήγουν την αμέσως προηγούμενη της 31ης Μαΐου Παρασκευή.

Οι εξετάσεις κάθε είδους για τους μαθητές όλων των τύπων των Λυκείων και των Τ.Ε.Σ. διεξάγονται κατά το χρονικό διάστημα που αρχίζει δύο (2) ημέρες μετά τη λήξη του Γ τριμήνου και λήγει την 30η Ιουνίου, καθώς και κατά το χρονικό διάστημα από 1ης μέχρι 10ης Σεπτεμβρίου

5. Οι δεδικαιολογημένως μη προσερχόμενοι εις τας γραπτός εξετάσεις της ανωτέρω παραγράφου του παρόντος άρθρου καλούνται να προσέλθουν προς εξέτασιν, κατόπιν αποφάσεως του Συλλόγου των διδασκόντων δια προσκλήσεως αναρτωμένης εις τον πίνακα των ανακοινώσεων εντός 10 ημερών από της λήξεως των εξετάσεων, εις ημέρας και ώρας οριζόμενος υπό του Διευθυντού του Λυκείου, εν συνεργασία μετά των αρμοδίων Καθηγητών.

6. Εις εξαιρετικός περιπτώσεις δύνανται οι δεδικαιολογημένως μη προσερχόμενοι προς εξέτασιν μέχρι της κατά την προηγουμένην παράγραφον ορισθείσης ημέρας να καλούνται προς εξέτασιν κατά Σεπτέμβριον. Η διάταξις αύτη δεν έχει εφαρμογήν προκειμένου περί μαθητών, οι οποίοι υπέστησαν εξέτασιν εις τίνα μαθήματα, και εκ της βαθμολογίας των μαθημάτων τούτων εξάγεται απορριπτικόν αποτέλεσμα, μη δυνάμενον να μεταβληθή εξ οιασδήποτε βαθμολογίας επί των λοιπών μαθημάτων εφ' ων δεν εγένετο εξέτασις. Ως προς τους τελευταίους τούτους μαθητάς το αποτέλεσμα εξάγεται επί τη βάσει της βαθμολογίας των μαθημάτων εις τας οποίας εξετάσθησαν.

7. (Όπως αντικαταστάθηκε με την § 4 αρ. 2 Π.Δ.54/84)

Όσοι αδικαιολόγητα δεν προσέρχονται στις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις, βαθμολογούνται με τον κατώτερο βαθμό της βαθμολογικής κλίμακας.

Επίσης δια του αυτού βαθμού βαθμολογούνται και οι αποχωρούντες μετά την εκφώνησιν των ζητημάτων ή και κατά την εκφώνησιν αυτών, εκτός εάν διαπιστωθή ασθένεια προφανής υπό των συνεπιτηρούντων καθηγητών και του διδάσκοντος, οπότε ο Σύλλογος Καθηγητών δι' ητιολονημένης πράξεως του, καθορίζει την ημέραν την οποίαν συμφώνως προς την §5 του παρόντος άρθρου θα υποστούν την εξέτασιν του εν λόγω μαθήματος.

8. Μαθητής απουσιάζων συστηματικώς εκ του μαθήματος εις το οποίον δεν γίνεται γραπτή εξέτασις και επί του οποίου δεν έτυχε προφορικού βαθμού καθ' όλον το διδακτικόν έτος βαθμολογείται δια της μονάδος.

9.Τα αφορώντα εις τον τρόπον της βεβαιώσεως της ασθενείας δια την εφαρμογήν των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου, ρυθμίζονται συμφώνως προς τας διατάξεις των άρθρων 23,24, 25,26,27 και 28 του παρόντος Π.Δ. "περί φοιτήσεως των μαθητών", τα δε σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται επί ποινή απαραδέκτου εντός των υπό των §2 και 4 του παρόντος άρθρου τασσομένων προς εξέτασιν προθεσμιών.

10. (Όπως αντικαταστάθηκε με την § 3 αρ. 1 Π.Δ.191/92 )

Το πρόγραμμα των εξετάσεων αυτών για όλους τους τύπους Λυκείων και τις Τ.Ε.Σ., στο οποίο ορίζονται οι ημέρες, οι ώρες προσέλευσης των μαθητών, καθώς και η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος, καταρτίζεται από το Σύλλογο των διδασκόντων και ανακοινώνεται στους μαθητές το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων.

Τρόπος διεξαγωγής των γραπτών δοκιμασιών

Άρθρο 39

1. Αι γραπτοί δοκιμασίαι γίνονται ενώπιον του διδάσκοντος το οικείον μάθημα και του Διευθυντού ή του υπό τούτου οριζόμενου ενός συνεπιτηρητού ή και περισσοτέρων, εάν εκάστη τάξις διαιρεθή εις πλείονα του ενός τμήματα.

2.Τα προτεινόμενα θέματα αναπτύσσονται υπό των μαθητών επί φύλλου χάρτου φέροντος την σφραγίδαν του Λυκείου και την μονογραφήν του Διευθυντού απαγορευμένης της επικαλύψεως του ονόματος του μαθητού, δίδονται δε καθ' υπαγόρευσιν ή δι' αναγραφής των εις τον πίνακα ή πολυγραφημένα υπό του εξετάζοντος.

Επί των φύλλων τούτων και εις το τέλος των απαντήσεων υπογράφει ο παραλαμβάνων αυτά συνεπιτηρητής. Τα τυχόν διδόμενα πολυγραφημένα θέματα επισυνάπτονται εις τα γραπτά δοκίμια.

Επιτρέπεται όπως αϊ διδόμεναι απαντήσεις καταχωρούνται επί του πολυ-γραφημένου φύλλου του περιλαμβάνοντος τα προς εξέτασιν θέματα. Εις την περίπτωσιν αυτήν το πολυγραφημένον φύλλον πρέπει να φέρη την σφραγίδα του Λυκείου και την μονογραφήν του Διευθυντού.

3. Τα γραπτά δοκίμια παραδίδονται υπό των μαθητών εις τους συνεπιτηρητάς Καθηνητάς, οι οποίοι παραδίδουν ταύτα αμέσως εις τον αρμόδιον προς βαθμολόγησιν Καθηγητήν.

4. Προ της αναγνώσεως ή της αναγραφής εις τον πίνακα ή της διανομής εν πολυγραφημένω αντιγράφω των προτεινομένων ζητημάτων εκφωνούνται τα ονόματα των μαθητών εξ ειδικής καταστάσεως δια την εξακρίβωσιν των παρόντων. Κατά την παράδοσιν των γραπτών δοκιμίων υπό των μαθητών ο αρμόδιος καθηγητής του οικείου μαθήματος και η συνεπιτηρητής ελέγχουν από κοινού, αν ο αριθμός των δοκιμίων συμπίπτει προς τον αριθμόν των διαγωνισθέντων μαθητών, άλλως ελέγχεται τούτο δι' αντιπαραβολής των γραπτών δοκιμίων προς τον πίνακα. Ο μη παραδώσας το δοκίμιον μαθητής βαθμολογείται δια της μονάδος, συντασσομένου πρακτικού του συλλόγου.

5. Ο αρμόδιος προς βαθμολόγησιν Καθηγητής οφείλει να κατάθεση τα γραπτά δοκίμια εις το γραφείον της Δ/νσεως διορθωμένα και βαθμολογημένα εντός τριών (3) έως πέντε (5) ημερών από του πέρατος της δοκιμασίας εκάστου μαθήματος. Τα γραπτά ταύτα δοκίμια φυλάσσονται εις το αρχείον του Λυκείου μέχρι της λήξεως του επομένου σχολικού έτους, οπότε καταστρέφονται συντασσομένου σχετικού πρακτικού.

6. Μαθητής φερόμενος κατά τίνα γραπτήν δοκιμασίαν αντιγράφων εκ βιβλίου ή σημειώσεων ή γραπτού δοκιμίου ετέρου μαθητού ή συνεννοούμενος μετά συμμαθητού του, βαθμολογείται δια της μονάδος. Το γραπτόν δοκίμιον με αντιγραφήν επ' αυτού σχετικής βραχείας εκθέσεως του επιτηρητού και συνημμένα τα τυχόν υπάρχοντα στοιχεία υποβάλλεται υπό του
εξετασθέντος καθηγητού εις τον Σύλλογον των Καθηγητών, ο οποίος δύναται να επιβολή περαιτέρω πειθαρχικήν ποινήν.

Εξεταστέα μαθήματα και εξεταστέα ύλη

Άρθρο 40

1. Καταργήθηκε άρ.6 Π.Δ. 54/84

2. (Όπως αντικαταστάθηκε με την § 5 αρ. 2 Π.Δ.54/84)

Στις γραπτές εξετάσεις της εξεταστικής περιόδου Μαΐου-Ιουνίου οι μαθητές εξετάζονται σ' όλα τα μαθήματα ή κλάδους μαθημάτων.

Εξεταστέα ύλη είναι τα δύο τρίτα της ύλης που διδάχθηκε και δεν μπορεί να είναι λιγότερη του μισού της διδακτέας ύλης. Η επιλογή και ο ακριβής καθορισμός της εξεταστέας ύλης κάθε εξεταζόμενου μαθήματος ενεργείται με την εισήγηση του διδάσκοντα και την έγκριση του δ/ντή του λυκείου και γνωστοποιείται στους μαθητές τρεις ημέρες τουλάχιστον πριν τη λήξη των μαθημάτων.”

3. (Όπως αντικαταστάθηκε με την § 4 αρ. 6 Π.Δ.952/80)

α) Το μάθημα κείμενα Νεοελληνικής λογοτεχνίας και το μάθημα της εκθέσεως αποτελούν κλάδους του μαθήματος των Νέων Ελληνικών.

β) Το μάθημα της Άλγεβρας - Τριγωνομετρίας και το μάθημα της Γεωμετρίας αποτελούν κλάδους του μαθήματος των Μαθηματικών.

 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

“T.E.E.” ΣΟΛΩΝ Σ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

Εκλογή και ορισμός ζητημάτων

Άρθρο 41

1. Τα θέματα των ενεργούμενων γραπτών δοκιμασιών εκλέγονται υπό Επιτροπής αποτελούμενης εκ του Δ/ντού του Λυκείου, του Καθηγητού του μαθήματος και ενός ετέρου Καθηγητού της ειδικότητος ή συναφούς ειδικότητος υπό του Διευθυντού οριζομένου. Τα θέματα των εξετάσεων είναι τοιαύτα, ώστε να μην καθίσταται δυνατή η δολίευσις των εξετάσεων, να εξετάζεται κατά το δυνατόν μεγαλύτερον ποσόν ύλης και να επιτυγχάνεται κατά το δυνατόν αντικειμενική βαθμολόγησις.

2. Καθηγητής απουσιάζων δι' οιονδήποτε λόγον κατά τας γραπτός δοκιμασίας αναπληρούται υπό ετέρου Καθηγητού του Λυκείου οριζομένου υπό του Διευθυντού.

3. Αι γραπτοί δοκιμασίαι συνίστανται :

Α. Καθ' όσον αφορά εις το μάθημα των Νέων Ελληνικών οι εξεταζόμενοι μαθηταί υποχρεούνται:

(Όπως αντικαταστάθηκε με την § 2 αρ. 1 Π.Δ.427/86)

α) Για τον κλάδο κείμενα Νεοελληνικής λογοτεχνίας.

Απαντούν σε 3-4 ερωτήσεις που αφορούν κείμενο διδαγμένο στην οικεία τάξη.

Οι ερωτήσεις αναφέρονται: στην απόδοση του νοήματος του κειμένου, στην απάντηση μιας παρατήρησης γλωσσικής (γραμματικής ή λεξιλογικής), στο χαρακτηρισμό ή αιτιολόγηση προσώπων, συναισθημάτων, πράξεων, κινήτρων, καταστάσεων κλπ. στην ιδεολογική ανάλυση φράσεων ή χωρίων, στην πληρέστερη αισθητική αξιολόγηση των εκφραστικών τρόπων του κειμένου και στη λογοτεχνική αποτίμηση του.

Κατά την εξέταση επιτρέπεται η χρήση από τους εξεταζόμενους του σχολικού βιβλίου που περιέχει το ορισμένο για εξέταση κείμενο,

β) Για τον κλάδο Έκφραση - Έκθεση.

(Όπως αντικαταστάθηκε με την § 1 &2 αρ. 4 Π.Δ.191/92)

Οι μαθητές της τελευταίας τάξης Λυκείου στον κλάδο "Έκφραση - Έκθεση": 1) απαντούν σε τρεις (3) ασκήσεις παρεμφερείς με εκείνες που ήδη έχουν διδαχθεί και 2) συντάσσουν μια έκθεση σύμφωνα με το οικείο αναλυτικό πρόγραμμα.

Οι μαθητές των Α' και Β' τάξεων Λυκείου στον κλάδο "Έκφραση - Έκθεση": 1) απαντούν σε δύο ασκήσεις κατά προτίμηση από αυτές που περιλαμβάνει το οικείο σχολικό βιβλίο ή παρόμοιες με του βιβλίου και 2) συγγράφουν ένα κείμενο 4-5 παραγράφων με θέμα σχετικό μ' εκείνα που επεξεργάστηκαν κατά τη διδασκαλία στην τάξη, χωρίς το ίδιο θέμα να έχει χρησιμοποιηθεί προηγουμένως για προφορική ή γραπτή έκθεση.

Ο βαθμός της γραπτής προαγωγικής ή απολυτήριας εξέτασης του κλάδου "Έκφραση - Έκθεση" του μαθήματος της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας διαμορφώνεται ως εξής:

αα) Κατά τις προαγωγικές γραπτές εξετάσεις των μαθητών της Α' τάξης Λυκείου το 50% του βαθμού υπολογίζεται με βάση την έκθεση και το 50% με βάση τις ασκήσεις.

ββ) Κατά τις προαγωγικές γραπτές εξετάσεις των μαθητών της Β' τάξης ημερήσιου Λυκείου και Β' και Γ τάξης εσπερινού το 60% του βαθμού υπολογίζεται με βάση την έκθεση και το 40% με βάση τις ασκήσεις.

γγ) Κατά τις απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών της τελευταίας τάξης Λυκείου το 70% του βαθμού υπολογίζεται με βάση την έκθεση και το 30% με βάση τις ασκήσεις.

Β. Καθ' όσον αφορά εις το μάθημα των Μαθηματικών οι μαθηταί υποχρεούνται εις διαπραγμάτευσιν ενός εκ δύο απλών τιθεμένων θεμάτων θεωρίας εκ της διδαχθείσης ύλης εις έκαστον κλάδον του μαθήματος και εις λύσιν δύο εκ τριών ασκήσεων ή προβλημάτων εκ της αυτής εκάστου κλάδου ύλης. Έκαστον των θεμάτων θεωρίας δύναται να αποτελείται εκ τριών το πολύ απλών ερωτημάτων. Η απάντησις επί του θέματος της θεωρίας και εκάστη των λύσεων των ασκήσεων ή προβλημάτων βαθμολογούνται ισοτίμως.

Γ. (Όπως αντικαταστάθηκε με τo αρ. 3 Π.Δ.452/81 και την εγκύκλιο Γ2/240/85)

Στο μάθημα της Ξένης Γλώσσας "Αγγλικά" οι μαθητές των Τ.Ε.Λ. εξετάζονται όπως οι μαθητές των Γενικών Λυκείων, σύμφωνα με τα ανωτέρω οι μαθητές υποχρεούνται:

1. Δίδεται κείμενο διδαγμένο από το σχολικό εγχειρίδιο ή αυθεντικό κείμενο διδαγμένο, σε φωτοτυπία ή γραμμένο στον πίνακα (120-150 λέξεις).

2. Δίδονται 4 παρατηρήσεις κατανόησης, πάνω στο κείμενο.

3. Δίδονται 4 παρατηρήσεις γραμματικής, είτε μέσα από το διδαγμένο
κείμενο είτε όχι, αρκεί τα γραμματικά φαινόμενα να έχουν διδαχθεί κατά τη
διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

4. ι μαθητές υποχρεούνται να γράψουν έκθεση με θέμα σχετικό (αλλά
όχι το ίδιο) με αυτά που έχουν επεξεργαστεί στην τάξη (100-130 λέξεις).

Από τα ανωτέρω στοιχεία βαθμολογούνται: οι ερωτήσεις - παρατηρήσεις με 0-2 μονάδες και η έκθεση με 1-4.

Δ. (Όπως αντικαταστάθηκε με το αρ. 10 Π.Δ.384/95)

Καθ' όσον αφορά εις τα μαθήματα της Φυσικής, της Χημείας και της Φορολογικής Πρακτικής οι μαθηταί του Λυκείου υποχρεούνται:

α) Εις απάντησιν επί δύο (2) εκ τριών (3) τιθεμένων θεμάτων θεωρίας εκάστου των οποίων δύναται να συντίθεται εκ πλειόνων της μίας ερωτήσεων εκ της διδαχθείσης ύλης λαμβανομένων.

β) Εις την λύσιν μίας (1) εκ δύο (2) τιθεμένων ασκήσεων.”

Ε. Καθ' όσον αφορά εις το μάθημα του Σχεδίου οι μαθηταί υποχρεούνται εις σχεδίασιν δεδομένου αντικειμένου ή ειδικού θέματος σχετικού προς την διδασκομένην ύλην.

Ζ. (Όπως μεταγενέστερα συμπληρώθηκε με την § 5 αρ.6 Π.Δ.952/80)

Καθ' όσον αφορά εις το μάθημα της Λογιστικής οι μαθηταί υποχρεούνται:

α) Εις την λύσιν μίας (1) εκ δύο (2) τιθεμένων λογιστικών επί της διδαχθείσης ύλης ασκήσεων.

β) Εις απάντησιν μίας (1) εκ δύο (2) τιθεμένων θεωρητικών εκ της διδαχθείσης ύλης ερωτήσεων.

Η ορθή απάντησις εις την θεωρητικήν ερώτησιν βαθμολογείται με άριστα το 5, ενώ η ορθή απάντησις εις την άσκησιν με άριστα το 15.

Η. (Όπως μεταγενέστερα συμπληρώθηκε με την § 6 αρ.6 Π.Δ.952/80)

Καθ' όσον αφορά εις το μάθημα Στατιστική και Μαθηματικά των Επιχειρήσεων οι μαθηταί υποχρεούνται εις την λύσιν δύο (2) εκ τριών (3) τιθεμένων επί της διδαχθείσης ύλης ασκήσεων ή προβλημάτων.

Θ. (Όπως μεταγενέστερα συμπληρώθηκε με την § 5 αρ.6 Π.Δ.952/80 και αναδιατυπώθηκε με την εγκύκλιο Ε1/465/85 ΥΠΕΠΘ)

Καθ' όσον αφορά στα μαθήματα Ελληνική δακτυλογραφία, Ελληνική στενογραφία, Λογιστικές Εφαρμογές και Πρακτική Γραμματείας οι μαθητές υποχρεούνται:

α) Στο μάθημα "Ελληνική δακτυλογραφία" της Β' τάξης του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης οι μαθητές υποχρεούνται στη δακτυλογράφηση μέσα σε ορισμένο χρονικό διάστημα ενός συγκεκριμένου κειμένου. Λάθη και παραλείψεις στο κείμενο, καθώς και καθυστερήσεις στην παράδοση του επιδρούν αφαιρετικά στο βαθμό του γραπτού δοκιμίου σύμφωνα με την κρίση του διδάσκοντα.

β) Στο μάθημα "Ελληνική στενογραφία" της Γ τάξης του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης του τμήματος υπαλλήλων Διοίκησης (υπάλληλοι γραφείου), οι μαθητές υποχρεούνται στη στενογράφηση και αποστενογράφηση κειμένων.

γ) Στο μάθημα "Λογιστικές Εφαρμογές" της Γ τάξης τομέα Οικονομίας και Διοίκησης του τμήματος υπαλλήλων λογιστηρίου η εξέταση θα γίνει είτε γραπτά είτε προφορικά, με βάση τη συνολική εργασία που εκτέλεσαν οι μαθητές κατά τη διάρκεια όλου του διδακτικού έτους. Η εξέταση πρέπει να περιλαμβάνει ερωτήσεις (θέματα) που θα καλύπτουν το θεωρητικό, κυρίως όμως το λογιστικό μέρος του μαθήματος.

δ) Στο μάθημα "Πρακτική Γραμματείας" της Γ τάξης τομέα Οικονομίας και Διοίκησης του τμήματος υπαλλήλων Διοίκησης (υπάλληλοι γραφείου), η εξέταση θα γίνει σύμφωνα με τα επόμενα:

Στους μαθητές θα δοθούν δύο κείμενα από τα οποία θα επιλέξουν το ένα και με βάση το περιεχόμενο του θα συντάξουν εμπορική επιστολή.

Επίσης υποχρεούνται στην απάντηση μιας εκ των δύο ερωτήσεων, που θα καλύπτουν το θεωρητικό μέρος του μαθήματος.

Ακόμη υποχρεούνται στη δακτυλογράφηση κειμένου σχετικού με το περιεχόμενο του μαθήματος, μέσα στα πλαίσια ορισμένου χρονικού διαστήματος.

Ι. (Αναρίθμηση με την §5 αρ. 6 Π.Δ. 952/80

Καθ' όσον αφορά εις τα λοιπά εξεταζόμενα μαθήματα οι μαθηταί υποχρεούνται:

Εις απάντησιν κατ' επιλογήν εις εξ (6) εξ εννέα (9) τιθεμένων ερωτήσεων εκ διαφόρων κατά το δυνατόν κεφαλαίων της δεδιδαγμένης ύλης λαμβανομένων.

Μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτώς

Άρθρο 42

Δεν γίνεται γραπτή εν γένει εξέτασις εις την Γυμναστικήν.

Η εις το μάθημα τούτο επίδοσις κρίνεται υπό του διδάσκοντος εκ των κατά την διδασκαλίαν του μαθήματος διεξαγόμενων δοκιμασιών και ασκήσεων, βαθμολογούμενων κατά τας διατάξεις του παρόντος τας αφορώσας εις την βαθμολόγησαν των προφορικών δοκιμασιών εις ένα έκαστον των εξαμήνων.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

“T.E.E.” ΣΟΛΩΝ Σ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

Εργαστηριακά μαθήματα

Άρθρο 43

(Όπως αντικαταστάθηκε με την § 6 αρ. 2 Π.Δ.54/84 και την §11 αρ. 6 Π.Δ. 952/80)

1. Τα εργαστηριακά μαθήματα, είτε είναι αυτοτελή είτε κλάδος μαθημάτων, τα οποία διδάσκονται και θεωρητικώς από τους αντίστοιχους καθηγητές, εξετάζονται κατά τις εξεταστικές περιόδους.

2. Η εξέταση είναι γραπτή ή προφορική ανάλογα με τη φύση του εργαστηριακού μαθήματος και η δυνατότητα που παρέχει το αντικείμενο αυτού για την ορθότερη αξιολόγηση των γνώσεων των μαθητών.

3. Η μορφή της εξετάσεως συμφώνως προς την προηγουμένην παράγραφον καθορίζεται τη εισηγήσει του διδάσκοντος το εργαστηριακόν μάθημα και τη εγκρίσει του Διευθυντού του Λυκείου εφ' όσον τούτο είναι αυτοτελές μάθημα, τη εγκρίσει δε του Διευθυντού και του διδάσκοντος το θεωρητικόν μέρος του μαθήματος καθηγητού, εφ' όσον είναι κλάδος μαθήματος.

Επιστροφή στα περιεχόμενα

Επιστροφή στην αξιολόγηση μαθητών

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

“T.E.E.” ΣΟΛΩΝ Σ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ