Π.Δ. 294/1979

Π.Δ. 294/79 (ΦΕΚ 87 τ.Α)

 

Άρθρο 45

όπως αντικαταστάθηκε από το άρ. 4 του Π.Δ. 54/84

Διάκριση μαθημάτων

1. Τα μαθήματα που διδάσκονται στα τεχνικά και επαγγελματικά λύκεια διακρίνονται σε θεωρητικά και μη θεωρητικά.

2. Μη θεωρητικά είναι η γυμναστική και το τεχνικό σχέδιο της Α' τάξης λυκείου.

3. Από τα θεωρητικά μαθήματα δευτερεύοντα είναι :

Η ξένη γλώσσα, τα θρησκευτικά, η ιστορία Α' και Β' τάξης, η ιστορία γενικής παιδείας της Γ' τάξης και τα στοιχεία δημοκρατικού πολιτεύματος.

4. Όλα τα υπόλοιπα μαθήματα είναι πρωτεύοντα.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

“T.E.E.” ΣΟΛΩΝ Σ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

Πότε ο μαθητής προάγεται ή απολύεται

Άρθρο 46

(Όπως συμπληρώθηκε με την § 7 του αρ. 6 Π.Δ. 952/80)

Ο μαθητής προάγεται ή απολύεται εις τας κάτωθι περιπτώσεις:

α) Όταν εις έκαστον των μαθημάτων λαβή βαθμόν τουλάχιστον “Σχεδόν Καλώς” 10.

β) Όταν ύστερη εις εν ή εις αμφότερα τα μη θεωρητικά μαθήματα, αλλά ο γενικός βαθμός πάντων των μαθημάτων είναι “Σχεδόν Καλώς” 10.

γ) Όταν ύστερη εις εν δευτερεύον θεωρητικόν και έχη μέσον όρον όλων των βαθμών των πρωτευόντων και του μαθήματος εις το οποίον υστέρησεν “Σχεδόν Καλώς” 10.

δ) Όταν ύστερη εις τα μη θεωρητικά και εις εν δευτερεύον θεωρητικόν και έχη γενικόν βαθμόν όλων των μαθημάτων σχεδόν καλώς 10, μέσον δε όρον όλων των βαθμών των πρωτευόντων μαθημάτων, και του δευτερεύοντος θεωρητικού εις το οποίον υστέρησεν “Σχεδόν Καλώς” 10.

ε) Όταν ύστερη εις εν πρωτεύον και έχη μέσον όρον των βαθμών όλων των πρωτευόντων μαθημάτων, τουλάχιστον δέκα τρία (13), βαθμόν δε του πρωτεύοντος μαθήματος εις το οποίον υστέρησεν τουλάχιστον οκτώ (8).

στ) Όταν ύστερη εις εν πρωτεύον και εις εν ή και αμφότερα τα μη θεωρητικά μαθήματα, συγκεντρώνη όμως γενικόν βαθμόν όλων των μαθημάτων σχεδόν καλώς δέκα (10) και μέσον όρον των βαθμών όλων των πρωτευόντων μαθημάτων τουλάχιστον καλώς δέκα τρία (13), βαθμόν δε του πρωτεύοντος μαθήματος εις το οποίον υστέρησεν τουλάχιστον οκτώ (8).

“ζ) Όταν ύστερη εις εν ή μέχρι και τέσσερα μαθήματα και ο γενικός βαθμός πάντων των γραπτών εξεταζομένων μαθημάτων είναι “καλώς” δέκα τρία (13) πλήρες.”

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

“T.E.E.” ΣΟΛΩΝ Σ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

 

Πότε ο μαθητής παραπέμπεται σε συμπληρωματικές εξετάσεις

Άρθρο 47

(Όπως συμπληρώθηκε με την § 9 του αρ. 6 Π.Δ. 952/80)

1. Ο μαθητής παραπέμπεται εις συμπληρωματικός εξετάσεις διενεργούμενος κατά μήνα Σεπτέμβριον υπό τας ακολούθους προϋποθέσεις:

α) Όταν ύστερη εις εν πρωτεύον και εν δευτερεύον θεωρητικόν.

β) Όταν ύστερη εις δύο δευτερεύοντα θεωρητικά.

γ) Όταν ύστερη εις εν πρωτεύον και δεν κρίνεται άξιος προαγωγής ή απολύσεως, κατά την ε' περίπτωσιν του προηγουμένου άρθρου.

δ) Όταν ύστερη εις εν δευτερεύον θεωρητικόν και δεν κρίνεται άξιος προαγωγής ή απολύσεως κατά την γ' περίπτωσιν του προηγουμένου άρθρου.

ε) Οταν ύστερη εις εν ή και αμφότερα τα μη θεωρητικά μαθήματα και δεν κρίνεται άξιος προαγωγής ή απολύσεως κατά την β' περίπτωσιν του προηγουμένου άρθρου.

στ) Όταν ύστερη εις εν και αμφότερα τα μη θεωρητικά μαθήματα και εις εν δευτερεύον θεωρητικόν και δεν κρίνεται άξιος προαγωγής ή απολύσεως κατά την δ' περίπτωσιν του προηγουμένου άρθρου και

ζ) Όταν ύστερη εις εν ή και αμφότερα τα μη θεωρητικά και εις εν πρωτεύον θεωρητικόν και δεν κρίνεται άξιος προαγωγής ή απολύσεως κατά την στ' περίπτωσιν του προηγουμένου άρθρου.

“η) Όταν ύστερη εις εν ή μέχρι και τέσσερα μαθήματα και δεν κρίνεται άξιος προαγωγής ή απολύσεως κατά την περίπτωσιν (ζ) του προηγουμένου άρθρου.”

2. Εν περιπτώσει παραπομπής μαθητού εις νέαν δοκιμασίαν επί μη θεωρητικών μαθημάτων κατά Σεπτέμβριον η Επιτροπή Εξετάσεως συγκροτείται έκτου Διευθυντού του Λυκείου και του ειδικού κατά περίπτωσιν καθηγητού. Η εις τα μαθήματα ταύτα επίδοσις κρίνεται εκ των προφορικών απαντήσεων και ερωτήσεων σχετικώς με την διδαχθείσαν ύλην και της εκτελέσεως συναφών προς το μάθημα ασκήσεων.

Πότε ο μαθητής απορρίπτεται

Άρθρο 48

Ο μαθητής απορρίπτεται, όταν δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις των άρθρων 46 & 47 του παρόντος.

Επιστροφή

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

“T.E.E.” ΣΟΛΩΝ Σ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ