ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

 

Νομοθεσία περί φροντιστηρίων

 

Διδασκαλία από αλλοδαπούς φροντιστές που δεν κατοικούν στην Ελλάδα

 

Έντυπα αιτήσεων

 

Υπαγωγή των διαδικασιών αδειοδότησης ιδιωτικού σχο­λείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευ­σης, Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματι­κής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου'Ενα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέ­δου Δύο, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσ­σών, αναγγελίας διδασκαλίας σε φροντιστήρια/Κέ­ντρα Ξένων Γλωσσών και αναγγελίας κατ' οίκον διδασκαλίας, για διεκπεραίωση και μέσω των Κέ­ντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης.

 

Εγχειρίδιο χρήσης για τους αξιολογητές κτιριακών δομών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

 

ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

 

 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

 

 

20141008b