Οικιακή Τεχνολογία

Μάθημα 5.12 Β΄ Γυμνασίου

Σύγχρονη τεχνολογία και τρόφιμα

Στόχοι της ενότητας

Να γίνει κατανοητή η ανάγκη συντήρησης τροφίμων για την διατήρηση των τροφίμων. Να γίνουν γνωστές οι μέθοδοι συντήρησης τροφίμων αλλά και να γίνει συνειδητοποίηση της χρήσης των συντηρητικών στα τρόφιμα. Να ενισχυθεί η δυνατότητα επιλογής φρέσκων τροφίμων, και να γίνει κατανοητή η χρήση της τεχνολογίας για την διατήρηση των τροφίμων.

Λέξεις κλειδιά: οι λέξεις κλειδιά που αναφέρονται στο βιβλίο του μαθητή είναι και εκείνες που περιγράφουν την ενότητα και την επεξεργασία της. Μπορεί και να αποτελούν τα σημεία στα οποία θα υπάρξει η αξιολόγηση των μαθητών-τριώ στο επόμενο μάθημα.

Μεθοδολογία.

Ο καλύτερος τρόπος για την επεξεργασία του μαθήματος είναι και πάλι ο βιωματικός. ΟΙ μαθητές-τριες μπορούν να ανασύρουν τις γνώσεις τους που προκύπτουν από την καθημερινή τους ζωή και να καταγράψουν οι ίδιοι-ιες τους τρόπους συντήρησης τω τροφίμων, αλλά και τους τρόπους με τους οποίους η οικιακή τεχνολογία χρησιμοποιείται για τη χρήση διατήρησης των τροφίμων. Φυσικά, θα τονιστούν οι λόγοι για τους οποίους χρησιμοποιούνται οι διαφορετικοί τρόποι διατήρησης. Είναι σκόπιμο να καταγραφούν οι τρόποι συντήρησης τροφίμων που υπήρχαν στο παρελθόν, να συσχετιστούν με την οικιακής παραγωγή, και να συγκριθούν με την χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας καθώς και των συντηρητικών που προστίθενται σήμερα στα τρόφιμα για την καλύτερη συντήρησή τους σήμερα. Η χρήση του ψυγείου, της κατάψυξης αλλά και η σωστή διατήρηση κονσερβών αλλά και η καταγραφή των ιδιαίτερων συσκευασιών είναι απαραίτητες να συζητηθούν ώστε οι μαθητές-τριες να κατανοήσουν το εύρος που έχει το θέμα. 

Η επίδειξη μιας συσκευασίας, ή συσκευασιών που θα φέρουν οι μαθητές-τριες, ίσως και με χωρισμός σε ομάδες που θα ασχοληθούν με τους διαφορετικούς τρόπους διατήρησης και συσκευασίας, η μελέτη των στοιχείων χρήσης των τροφίμων αλλά και η αναγνώριση και καταγραφή  των συντηρητικών όπως αυτά μπορεί να αναγράφονται στις συσκευασίες είναι πολύ χρήσιμη για την καλύτερη συνειδητοποίηση του θέματος από τους μαθητές-τριες.