Εποικοδομητική παιδαγωγική (θεωρία του δομητισμού)

  Δομητισμός είναι η εκκίνηση της διαδικασίας μάθησης και η δόμηση της γνώσης πάνω στις προϋπάρχουσες αντιλήψεις και προσλαμβάνουσες των μαθητών.

Δεν πρόκειται, επομένως, για μια μέθοδο διδασκαλίας, αλλά για μια προσέγγιση βασισμένη στην υπόθεση ότι η γνώση οικοδομείται από το άτομο με την ενεργό συμμετοχή του στη γνωστική διαδικασία.

 Αυτή η διαδικασία σκέψης απαιτεί επίσης από το μαθητή να συνεργάζεται με τους άλλους. Ενώ ένα απλουστευμένο και οργανωμένο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών δεν μπορεί να προσφέρει στους μαθητές αυτή την εμπειρία, η βιωμένη πραγματικότητα το μπορεί.

  Η δημιουργία ενός σύνθετου μαθησιακού περιβάλλοντος είναι ουσιώδης. Πηγή πληροφο­ριών δεν είναι πλέον τα βιβλία και οι εκπαιδευτικοί, αλλά η πραγματική ζωή. Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να αναζητούν, σε ομάδες, λύσεις σε πραγματικά προβλήματα και αληθοφανείς καταστάσεις, με διάφορους τρόπους και με ποικίλες τεχνικές.

  Η εποικοδομητική παιδαγωγική προϋποθέτει ειδικές συνθήκες διδασκαλίας, στις οποίες οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να συνεργάζονται και να βοηθούν ο ένας τον άλλο. Μπορούν να χρησιμοποιούν ένα ευρύ φάσμα εργαλείων και πηγών πληροφοριών για να λύνουν τα προβλήματά τους και να επιτυγχάνουν τους στόχους τους.

 Αρκετές παιδαγωγικές μέθοδοι και τεχνικές διδασκαλίας (όπως η διδασκαλία που βασίζεται σε πρόβλημα ή η μέθοδος πρότζεκτ) μπορούν να εφαρμοστούν σε τάξεις όπου υπάρχουν προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές. 

 Μια τάξη εφοδιασμένη με υπολογιστές προσφέρεται πολύ περισσότερο από μια παραδοσιακή για την εφαρμογή των πιο σύγχρονων τεχνικών, ακόμα κι όταν οι υπολογιστές δεν είναι ισάριθμοι με τους μαθητές.

  Αν το μάθημα είναι σωστά οργανωμένο και υπάρχουν οι απαιτούμενες συνθήκες εργασίας, ένας ή δύο υπολογιστές είναι αρκετοί για να τεθεί σε λειτουργία μια ομαδοσυνεργατική γνωστική διαδικασία. Η τυπική αίθουσα υπολογιστών, με τον περιορισμένο χώρο και την άκαμπτη διάταξη των θρανίων, δεν διευκολύνει την ενσωμάτωση σύγχρονων συσκευών τηλεματικής στην εκπαιδευτική διαδικασία.

101 Ιδέες

 για πρωτοπόρους εκπαιδευτικούς

 

Παραγγελία της

Microsoft Ουγγαρίας

 

Επιστημονική Επιμέλεια

Adam Merenyi,Vince Szabo, Attila Takacs

 

Μετάφραση -  Γιάννα Σκαβέλη

 

Επιμέλεια κειμένων και Προσαρμογή

 στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα-

Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο -ΑΘΗΝΑ 2010