Δημοσιεύσεις

 

 

 

 

 

Nikoloudakis, E., Choustoulakis, E., Kontadaki, S., Nikoloudakis, D. (2020). Leveraging ICT to Improve the Understanding of Stereometry among Students in Primary Education, International Journal of Novel Research in Education and Learning Vol. 7, Issue 4, pp: 33-44. (pdf)

Nikoloudakis, E., Kontadaki, S., Choustoulakis, E., Nikoloudakis, D. (2020). How Concepts of Mathematics in Primary Education Function as Ausubel’s Advance Organizers and Scaffolding to Overcome Bachelard’s Cognitive Obstacles, International Journal of Advanced Educational Research (IJAER), 5 (3), pp.18-22. (pdf)

Choustoulakis, E., Nikoloudakis, E., Alexopoulos, P. (2020). Shaping Disruptive Strategies to Increase University Students Motivation Towards the Use of Technology in the Digital Era, Proceedings of EDULEARN2020 (12th Annual International Conference on Education and New Learning Technologies), Palma de Mallorca, Spain: IATED.

Choustoulakis, E., Nikoloudakis, E. (2019). Investigating Learners’ Motivational Processing Impact on Their Outcome Performance in Digital Learning Environments in Economic Education, Proceedings of EDULEARN19 (11th annual International Conference on Education and New Learning Technologies), Palma de Mallorca, IATED.

Choustoulakis, E., Nikoloudakis, E. (2019). University Teachers Perceptions Towards the Adoption and Use of Educational Technologies in their Instruction: a Research Perspective, Proceedings of INTED2019 (13th Annual International Technology, Education, and Development Conference), Valencia, IATED.

Nikoloudakis, E., Choustoulakis, E. (2019). Investigating First-Year University Students Difficulties in Understanding Core Mathematical and Economical Notions, Proceedings of INTED2019 (13th Annual International Technology, Education, and Development Conference), Valencia, IATED.  (pdf)

Νικολουδάκης, E., Χουστουλάκης, Ε., Παπαζήση,Χ.,  Παπαζήση, Ε., Νικολουδάκης, Δ. (2019). Οι ΤΠΕ ως Εργαλείο Κατανόησης, Ελέγχου και Πρόβλεψης  σε Προβλήματα Οικονομικών Μαθηματικών, Πρακτικά 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, Ρόδος 12-14 Απριλίου 2019, ΚΕΠΛΗΝΕΤ. (pdf)

Νικολουδάκης, E., Χουστουλάκης, Ε., Παπαζήση,Χ.,  Παπαζήση, Ε., Θεοδωρόπουλος, Β., Νικολουδάκης, Δ. (2017). Οι Τρεις Κόσμοι των Μαθηματικών του Tall,  τα Επίπεδα Γεωμετρικής Σκέψης του van Hiele και τα Εμπόδια του Bachelard ως παράγοντες Διδασκαλίας της Ευκλείδειας Γεωμετρίας στην Πρωτοβάθμια την Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Πρακτικά 34ου Πανελληνίου Συνεδρίου της ΕΜΕ, Λευκάδα 3,4,5 Νοεμβρίου 2017. (pdf)

Νικολουδάκης, Ε., Ασημακοπούλου, Α., Πυρπυρής, Π. (2017). Δομημένης μορφής φύλλο εργασίας. Μια κονστρουκτιβιστική διδακτική προσέγγιση στο πλαίσιο της ομαδοσυνεργατικής μάθησης και των ΤΠΕ για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας, Νεα Παιδεία, τ.161, 104-119, Αθήνα, 

Νικολουδάκης, Ε., Παπαζήση, Χ. (2017). Ο Ρόλος των Fractals ως Μαθησιακά Αντικείμενα στη Διδασκαλία των Θετικών Επιστημών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη». Σύρος, 2017

Νικολουδάκης, Ε., Παπαζήση, Χ.,Παπαζήση Ε., Σαρρή, Ζ. (2017). Ο ρόλος του Δομημένης Μορφής Φύλλου Εργασίας στην Επικοινωνία ανάμεσα στον Διδάσκοντα και τον Διδασκόμενο στην Πρωτοβάθμια, την Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Πρακτικά Εργασιών 3ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, Λάρισα 13-15 Οκτωβρίου 2017, 285-295 www.eepek.gr

Νικολουδάκης, Ε., Χουστουλάκης, Ε. & Νικολουδάκης, Δ. (2016). Βελτιώνοντας τον Πίνακα Ελέγχου του Συλλογισμού της Αποδεικτικής Διαδικασίας στην Ευκλείδεια Γεωμετρία, Πρακτικά 33ου Πανελληνίου Συνεδρίου της ΕΜΕ, Χανιά 4,5,6 Νοεμβρίου 2016. (pdf)

Νικολουδάκης, Ε., Ντάβας, Χ. & Χουστουλάκης, Ε. (2016). Οι απόψεις των μαθητών/ τριών για μια νέα προσέγγιση στη Διδασκαλία της Ευκλείδειας Γεωμετρίας με τη χρήση ενός Δομημένης Μορφής Φύλλο Εργασίας, Πρακτικά 33ου Πανελληνίου Συνεδρίου της ΕΜΕ, Χανιά 4,5,6 Νοεμβρίου 2016.  (pdf)

Νικολουδάκης, Ε, Παπαζήση, Χ., Παυλικάκης, Γ. & Στεφανή, Χ. (2016). Πρόταση για την αντιμετώπιση των διδακτικών εμποδίων στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε σχέση με προαπαιτούμενα Μαθηματικά, 3ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων (ΠΕΣΣ), Αθήνα 26-28 Φεβρουαρίου 2016. 

Νικολουδάκης, Ε., Χουστουλάκης, Ε. & Νικολουδάκης, Δ. (2015). Παρατηρήσεις επί της διδασκαλίας με το Δομημένης Μορφής Φύλλο Εργασίας των επιμορφούμενων καθηγητών των μαθηματικών. Πρακτικά 32ου Συνεδρίου της ΕΜΕ, Καστοριά 30 Οκτωβρίου - 1 Νοεμβρίου 2015. (pdf)

Νικολουδάκης, Ε., Χουστουλάκης, Ε. & Νικολουδάκης, Δ. (2015). Συμπεράσματα από την πρακτική εξάσκηση διδασκαλίας επιμορφούμενων καθηγητών των μαθηματικών με τη χρήση ενός Δομημένης Μορφής Φύλλου Εργασίας. Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας: Τόμος Α', Λάρισα 23-25 Οκτωβρίου 2015, 928-938. (pdf)

Νικολουδάκης, Ε. & Χουστουλάκης, Ε. (2014). Διερευνητική Προσέγγιση Παραγόντων που Επηρεάζουν την Απόφαση των Υποψηφίων για την Επιλογή ενός Πανεπιστημιακού Τμήματος. Πρακτικά 31ου Συνεδρίου της ΕΜΕ, Βέροια 7-9 Νοεμβρίου 2014, 690-700. (pdf)

Νικολουδάκης, Ε. (2013). Ερμηνεία της δυσκολίας των μαθητών του γυμνασίου στην αποδεικτική διαδικασία προτάσεων της Ευκλείδειας Γεωμετρίας βασισμένη στα επίπεδα γεωμετρικής σκέψης του van Hiele. Μια πρόταση υπέρβασης των δυσκολιών, Πρακτικά 30ου Συνεδρίου της ΕΜΕ, Καρδίτσα 8-10 Νοεμβρίου 2013, 700-710. (pdf)

Νικολουδάκης, Ε. & Σπάθης, Μ. (2013). Η συμβολή ενός λογισμικού DGS στη λύση προβλήματος, 5th Conference on Informatics in Education, Πειραιάς, 11-13 Οκτωβρίου 2013. (pdf)

Nikoloudakis, E., & Choustoulakis, E. (2011). A strategy to improve novice students? proof competence. To appear in the Proceedings of the 35th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME35)

Nikoloudakis E. (2011). Helping students of primary and secondary school to make invisible thoughts visible in Euclidean geometry. Quaderni di Ricerca in Didattica (Matematica)?, n. 21, G.R.I.M. (Department of Mathematics, University of Palermo, Italy) pp. 3-18

Choustoulakis, E., & Nikoloudakis, E. (2011). Evaluating the Motivational Aspects of a Web-based Learning Environment for the Teaching of Middle School Geometry, In Proceedings of Global Learn Asia Pacific 2011 (pp.803-808). AACE. (pdf)

Choustoulakis, E., & Nikoloudakis E. (2011). Applying ARCS Model to Assess the Motivational Characteristics of a Web-based Course in Economic Education in Greece. In Proceedings of Global Time 2011 (pp. 183-188). AACE. (pdf)

Χουστουλάκης, E., & Νικολουδάκης, E. (2010). Διερεύνηση των Στάσεων των Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως προς τη Χρήση Τεχνολογικών Καινοτομιών στην Εκπαιδευτική Διαδικασία, με βάση το Μοντέλο Αποδοχής Τεχνολογίας. Αστρολάβος. Επιστημονικό Περιοδικό Νέων Τεχνολογιών, τ. 14 σ.137-168, Αθήνα (pdf)

Nikoloudakis E., (2010). Δημιουργία Σκαλωσιάς με τη βοήθεια των ΤΠΕ σε ένα Δομημένης Μορφής Φύλλο Εργασίας 14th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2010) at Tripoli, Greece, during 10 - 12 of September, 2010. (Workshop) (pdf)

Dimakos, G., Nikoloudakis E., Ferentinos, S., Choustoulakis, E. (2010). The role of examples in Cognitive Apprenticeship, Quaderni di Ricerca in Didattica (Matematica), n. 20, G.R.I.M. (Department of Mathematics, University of Palermo, Italy) pp161-173 (pdf)

Nikoloudakis, E. (2009). A Proposed Model to Teach Geometry to First-Year Senior High School Students. International Journal for mathematics Education (HMS iJME), Vol. 2, pp. 17?4Athens

Nikoloudakis E., Dimakos, G. (2009). Using Learning Objects to teach Euclidean Geometry. 13th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2009) Workshop in Education Proceedings of PCI2009/Workshop In Education Athens p.p. 277-286 Corfu Island, Greece, during 10 - 12 of September, 2009. (pdf)

Νικολουδάκης Εμμ., Δημάκος, Γ. (2009). «Βελτίωση της αποδεικτικής ικανότητας των μαθητών σε προτάσεις της Ευκλείδειας Γεωμετρίας. Μία πρόταση για τη διδασκαλία της απόδειξης σε μαθητές της Α΄ τάξης του Λυκείου». Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ένωσης Ερευνητών Διδακτικής Μαθηματικών Ρόδος, 29-31 Οκτωβρίου 2009 σ.σ. 627-638 (pdf)

Νικολουδάκης, Ε., Αριστείδου Μ.(2009). Αναπτύγματα των Στερεών Σωμάτων. Μια Διδακτική προσέγγιση για μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τη συμβολή του Διαδικτύου. Αστρολάβος. Επιστημονικό Περιοδικό Νέων Τεχνολογιών, τ. 12 σ.22-37, Αθήνα (pdf)

Δημάκος Γ., Νικολουδάκης E. (2009). «Ο Ρόλος των ΤΠΕ σε ένα Δομημένης Μορφής Φύλλο Εργασίας. Μία περίπτωση στην Ευκλείδεια Γεωμετρία». Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη» σ.σ. 564-574 (pdf)

Νικολουδάκης Εμμ. (2009). «Πίνακας Ελέγχου του Συλλογισμού της Αποδεικτικής Διαδικασίας ?ΠΕΣΑΔ» Πρακτικά του 26ου Συνεδρίου της Ε.Μ.Ε, σ.σ. 470-480 (pdf)

Νικολουδάκης E. (2009). Η διδασκαλία του Θεωρήματος της εσωτερικής διχοτόμου με τη βοήθεια του συνδυασμού της θεωρίας van Hiele και της Γνωστικής Μαθητείας στα πλαίσια των ΤΠΕ. Αστρολάβος. Επιστημονικό Περιοδικό Νέων Τεχνολογιών τ.10, 96-110. Εκδόσεις Ε.Μ.Ε. Αθήνα (pdf)

Dimakos, G., Nikoloudakis, E. (2009). Analyzing the role of Shapes in the Process of Writing Proofs in Model of p-m Combinations. The Teaching Of Mathematics Vol. XII, 1, pp. 15?24 (pdf)

Dimakos, G., Nikoloudakis, E. (2008). Teaching Euclidean Geometry using a synthesis by two well known theories: van Hiele?s theory and Cognitive Apprenticeship. Far East Journal of Mathematical Education.

Νικολουδάκης, Ε., Μπαραλής, Γ. (2008). Βελτίωση Των Δεξιοτήτων Του Hoffer με τη βοήθεια του συνδυασμού της Θεωρίας Επιπέδων Γεωμετρικής Σκέψης του Van Hiele και της Γνωστικής Μαθητείας. Πρακτικά 25ου Συνεδρίου της ΕΜΕ, Βόλος 21-23 Νοεμβρίου 2008, 689-709. (pdf)

Νικολουδάκης, Ε., Φερεντίνος, Σ., Χουστουλάκης, Ε. (2008). Η υπέρβαση διδακτικών εμποδίων στη Γεωμετρία μέσω αξιοποίησης αναπαραστάσεων των ΤΠΕ. Πρακτικά 5ης Διημερίδας Διδακτικής Μαθηματικών σ. 165-178, Ρέθυμνο 2009. (pdf)

Δημάκος Γ., Νικολουδάκης E. (2008).  Η Διδασκαλία της Γεωμετρίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με χρήση της Θεωριας των Επιπέδων Γεωμετρικής Σκέψης του Van Hiele και τη βοηθεια των Τ.Π.Ε. στα πλαισια της Συνεργατικης Μαθησης. Μία Έρευνα σε μαθητές της Α΄ Λυκείου. Πρακτικά 5ης Διημερίδας Διδακτικής Μαθηματικών, σ. 179-194, Ρέθυμνο 2009. (pdf)
Dimakos, G., Nikoloudakis E., Ferentinos, S., Choustoulakis, E. (2007). Developing a Proof-Writing Tool for Novice Lyceum Geometry Students, The Teaching of Mathematics, Vol. X, 2, pp. 87?106. (pdf)

Νικολουδάκης, Ε., Χουστουλάκης, Ε. (2007). Επιρροές των Μαθηματικών στις Τέχνες, τα Γράμματα και τις Επιστήμες και οι συνέπειές τους στη Μάθηση. Πρακτικά 24ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας της ΕΜΕ, Κοζάνη 2-4 Νοεμβρίου 2007, 443-453.

Νικολουδάκης, Ε., Χουστουλάκης, Ε. (2007). Διδακτική Προσέγγιση του Πυθαγορείου Θεωρήματος για μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με χρήση Διαδικτυακών Τεχνολογιών. Πρακτικά 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, Σύρος 4-6 Μαίου 2007, τόμος β', 116-125. (pdf)

Νικολουδάκης, Ε., Παρασκευά, Φ., Φερεντίνος, Σ., Ιωάννου, Σ., Χουστουλάκης, Ε. (2006) . Αξιολόγηση της διδασκαλίας του Θεωρήματος της Εκατόμβης (Πυθαγορείου) με τη βοήθεια του Διαδικτύου: Μια ερευνητική προσέγγιση. Αστρολάβος. Επιστημονικό Περιοδικό Νέων Τεχνολογιών, τ.6, 82-104. (pdf)

Νικολουδάκης, Ε., Φερεντίνος, Σ., Χουστουλάκης, Ε. (2006). Ο Υπολογιστής ως Γνωστικό Εργαλείο στη Διδασκαλία των Μαθηματικών. Αστρολάβος. Επιστημονικό Περιοδικό Νέων Τεχνολογιών, τ.5, 96-110.

Νικολουδάκης, Ε., Χουστουλάκης, Ε. (2006). Αξιοποιώντας Πολιτισμικά Παραδείγματα στη διαδικασία Διδασκαλίας-Μάθησης των Μαθηματικών. Πρακτικά 23ου Συνεδρίου της ΕΜΕ, Πάτρα 24-26 Νοεμβρίου 2006, 442-451. (pdf)

Νικολουδάκης, Ε., Χουστουλάκης, Ε. (2005). Η ανάπτυξη της λογικομαθηματικής σκέψης μέσω αναπαραστάσεων που προκύπτουν από την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε: Ένα παράδειγμα. Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, Σύρος 13-15 Μαίου 2005, τόμος α', 194-202. (pdf)

Νικολουδάκης, Ε., Χουστουλάκης, Ε.(2005). Μοντέλα και Μαθηματικά: Δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Πρακτικά 22ου Συνεδρίου της ΕΜΕ, Λαμία 18-20 Νοεμβρίου 2005, 597-607. (pdf)

Νικολουδάκης, Ε., Χουστουλάκης, Ε.(2004). Αιτίες που δυσχεραίνουν την επικοινωνία μεταξύ δασκάλου και μαθητών στη διδασκαλία των Μαθηματικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Μια προτεινόμενη λύση. Πρακτικά 21ου Συνεδρίου της ΕΜΕ, Τρίκαλα 19-21 Νοεμβρίου 2004, 359-372.

Νικολουδάκης, Ε., Ιωάννου, Σ. (2003). Σχέσεις Εμβαδών: Ο λόγος των εμβαδών α)δύο ομοίων τριγώνων β)δύο τριγώνων που μια γωνία του ενός είναι ίση ή παραπληρωματική με μια γωνία του άλλου. Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, Σύρος 9-11 Μαίου 2003, τόμος α', 378-385. (pdf)

Νικολουδάκης, Ε. (2003). Ο Υπολογιστής ως συμπληρωματικό εργαλείο σε μια κονστρουκτιβιστική διδασκαλία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 6ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Πληροφορικής για την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στο Δημοτικό Σχολείο, Πορταριά Πηλίου, 28-29 Ιουνίου 2003.