Παραδείγματα Ερωτήσεων

ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 1 - Αυτόματη συμπλήρωση με λαβίδα

Είδος: Ερώτηση Εφαρμογής
Βαθμός Δυσκολίας: Εύκολη
Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστικά Φύλλα
Εκφώνηση:

Nα δημιουργήσετε μια κατάσταση που να περιέχει όλους τους μήνες του σχολικού έτους 2002-2003, γραμμένους στα Ελληνικά, χρησιμοποιώντας τη λαβίδα συμπλήρωσης για αυτόματη καταχώρηση των μηνών

(να εμφανίζεται η λέξη Σεπτέμβριος στο κελί Α2, η λέξη Οκτώβριος στο κελί Α3, . . . , η λέξη Ιούνιος στο κελί Α11).

Αρχείο Εργασίας: MHNES.xls


Αρχείο Απάντησης: MHNES-ans.xls


ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 2 - Μορφοποίηση τμήματος ενός κελιού

Είδος: Ερώτηση Εφαρμογής
Βαθμός Δυσκολίας: Μέτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστικά Φύλλα
Εκφώνηση:

Nα μορφοποιήσετε μόνο τη λέξη Κορίνθου, που βρίσκεται στο κελί C1, ώστε να εμφανίζεται με έντονη γραφή (Bold)

Αρχείο Εργασίας: KOPINTHOU.xls


Αρχείο Απάντησης: KOPINTHOU-ans.xls


ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 3 - Μορφοποίηση και σκίαση κελιών

Είδος: Ερώτηση Εφαρμογής
Βαθμός Δυσκολίας: Εύκολη
Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστικά Φύλλα
Εκφώνηση:

Nα μορφοποιήσετε το συγχωνευμένο κελί Β2 ώστε η λέξη Κέρματα να εμφανίζεται σε μπλε φόντο με κίτρινα, έντονα και πλάγια γράμματα.

Αρχείο Εργασίας: KEPMATA.xls


Αρχείο Απάντησης: KEPMATA-ans.xls


ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 4 - Μετακίνηση κελιών

Είδος: Ερώτηση Εφαρμογής
Βαθμός Δυσκολίας: Μέτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστικά Φύλλα
Εκφώνηση:

Να μετακινήσετε τους Προφορικούς Βαθμούς των μαθητών από τη στήλη D (κελιά D2:D11) στη στήλη Ε (κελιά Ε2:E11).

Αρχείο Εργασίας: METAFORA.xls


Αρχείο Απάντησης: METAFORA-ans.xls


ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 5 - Δημιουργία απλού γραφήματος

Είδος: Ερώτηση Εφαρμογής
Βαθμός Δυσκολίας: Μέτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστικά Φύλλα
Εκφώνηση:

Να δημιουργήσετε γράφημα στήλης, στο ενεργό φύλλο εργασίας, που θα εμφανίζει τους βαθμούς των μαθητών στο μάθημα της ΙΣΤΟΡΙΑΣ (στον οριζόντιο άξονα να εμφανίζονται τα ονόματα των μαθητών και στον κάθετο άξονα οι αντίστοιχοι βαθμοί στο μάθημα Ιστορίας)

Αρχείο Εργασίας: GRAFHMA.xls


Αρχείο Απάντησης: GRAFHMA-ans.xls


ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 6 - Απλοί τύποι με αναφορά σε κελιά

Είδος: Ερώτηση Εφαρμογής
Βαθμός Δυσκολίας: Εύκολη
Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστικά Φύλλα
Εκφώνηση:

Να πληκτρολογήσετε κατάλληλο τύπο υπολογισμού στο κελί Β2 ώστε να εμφανιστεί το αντίστοιχο ποσό σε δραχμές (1 ευρώ = 340,75 δραχμές)

Αρχείο Εργασίας: EURO.xls


Αρχείο Απάντησης: EURO-ans.xls


ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 7 - Η έννοια του τύπου υπολογισμού

Είδος: Μία επιλογή από πολλές
Βαθμός Δυσκολίας: Εύκολη
Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστικά Φύλλα
Εκφώνηση:

Ποια από τις παρακάτω εκφράσεις αποτελεί τύπο υπολογισμού που είναι ορθά διατυπωμένος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα υπολογιστικό φύλλο;

Αρχείο Εργασίας: -

Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

Α. (C1+C2)/2=
Β. = (C1+C2)/2
Γ. (15+12)/2
Δ. (C1+C2)/2

Αρχείο Απάντησης: -


Β. = (C1+C2)/2


ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 8 - Συχνά χρησιμοποιούμενες συναρτήσεις- SUM

Είδος: Ερώτηση Εφαρμογής
Βαθμός Δυσκολίας: Μέτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστικά Φύλλα
Εκφώνηση:

Να υπολογίσετε το άθροισμα των αγορών τριμήνου για κάθε αναλώσιμο (κελιά Ε4:Ε7), χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση SUM (μπορείτε να αξιοποιήσετε τη βοήθεια για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με τη μαθηματική συνάρτηση SUM)

Αρχείο Εργασίας: AGOPES.xls


Αρχείο Απάντησης: AGOPES-ans.xls


ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 9 - Συχνά χρησιμοποιούμενες συναρτήσεις - AVERAGE

Είδος: Ερώτηση Εφαρμογής
Βαθμός Δυσκολίας: Μέτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστικά Φύλλα
Εκφώνηση:

Να υπολογίσετε στο κελί C16 το Μέσο Όρο (M.O.) βαθμολογίας του τμήματος στο μάθημα της Ιστορίας, χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση AVERAGE (μπορείτε να αξιοποιήσετε τη βοήθεια για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με τη στατιστική συνάρτηση AVERAGE)

Αρχείο Εργασίας: MO.xls


Αρχείο Απάντησης: MO-ans.xls


ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 10 - Συναρτήσεις άθροισης

Είδος: Μία επιλογή από πολλές
Βαθμός Δυσκολίας: Δύσκολη
Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστικά Φύλλα
Εκφώνηση:

Η συνάρτηση που υπολογίζει το άθροισμα των περιεχομένων μιας περιοχής κελιών που ικανοποιούν συγκεκριμένο κριτήριο ονομάζεται:
(*) μπορείτε να αξιοποιήσετε τη βοήθεια για περισσότερες πληροφορίες

Αρχείο Εργασίας: -

Α. SUMIF
Β. ABS
Γ. SUM
Δ. ROUND

Αρχείο Απάντησης: -

Α. SUMIF


ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 11 - Ταξινόμηση δεδομένων

Είδος: Ερώτηση Εφαρμογής
Βαθμός Δυσκολίας: Δύσκολη
Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστικά Φύλλα
Εκφώνηση:

Να ταξινομήσετε τη λίστα των μαθητών χρησιμοποιώντας σαν κριτήριο ταξινόμησης το βαθμό τους σε φθίνουσα σειρά (από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο βαθμό)

Αρχείο Εργασίας: SORT.xls


Αρχείο Απάντησης: SORT-ans.xls