© 2002, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

Εγκύκλιοι - Αποφάσεις
Κατάλογοι Επιμορφωτών, Κ.Σ.Ε. και Ε.Ε.
Αρχική Σελίδα

Πληροφοριακό Υλικό

Στη σελίδα αυτή περιέχονται:

α. Εγκύκλιοι και Αποφάσεις του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

β. Κατάλογοι Επιμορφωτών, Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης και Επιτροπών Επιμόρφωσης που καταρτίστηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου και έπειτα από σχετική εισήγηση της Επιτροπής, η οποία συγκροτήθηκε για την αξιολόγηση των αιτήσεων που υποβλήθηκαν σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 5572/28-11-2000 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Για την υποβολή αίτησης ένταξης στο Μητρώο ΚΣΕ και στο Μητρώο Επιμορφωτών οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν υπόψη τους την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Οι αιτήσεις επισυνάπτονται στο τέλος αυτού του εγγράφου (Β1 για τα ΚΣΕ και Β2 για τους Επιμορφωτές).

Εκπαιδευτική Πύλη: Δικτυακός τόπος με διδακτικές προτάσεις, άρθρα και κείμενα παιδαγωγικού προβληματισμού καθώς και δικτυακές διευθύνσεις με σκοπό την παιδαγωγική τους αξιοποίηση.

Εγκύκλιος Ενημέρωσης των Επιμορφωτών: Παρακαλούμε τους πιστοποιημένους στο Μητρώο επιμορφωτές να λάβουν γνώση της ενημερωτικής εγκυκλίου για τη λειτουργία της Εκπαιδευτικής Πύλης.