Κεντρική Επιτρ. Επιμόρφωσης στις ΤΠΕ
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Ε.Α.Ι.Τ.Υ.
Επιτροπές Επιμόρφωσης
Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης
Επιμορφωτές
Πιστοποίηση
Αρχική Σελίδα

Οργάνωση του Εργου

Οι οργανωτικές, διοικητικές και υποστηρικτικές δομές για την ομαλή υλοποίηση του έργου, με δεδομένη την έκτασή του, περιλαμβάνουν:

1. Τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥπΕΠΘ, το οποίο είναι ο φορέας υλοποίησης του έργου.

2. Την Κεντρική Επιτροπή Επιμόρφωσης στις ΤΠΕ (ΚΕΕΤΠΕ), η οποία έχει συσταθεί στο ΥπΕΠΘ και θα έχει τη συνολική ευθύνη διοίκησης του έργου, συνεπικουρούμενη όπου απαιτείται από Υποεπιτροπές Υποστήριξης (ΥΥ).

3. Τους φορείς επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης του έργου: α. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, β. Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (EAITY).

4. Τις Επιτροπές Επιμόρφωσης (ΕΕ).

5. Τους συμμετέχοντες:

α.Τα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ), στις εγκαταστάσεις των οποίων θα διεξαχθούν τα προγράμματα επιμόρφωσης.

β. Οι επιμορφωτές, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο σχετικό Μητρώο που έχει καταρτιστεί και θα ενημερώνεται περιοδικά.

γ. Τις Διευθύνσεις Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες θα συμβάλλουν, ως προς το σκέλος των αρμοδιοτήτων τους, στην έγκαιρη και απρόσκοπτη διακίνηση σχετικών διοικητικών εγγράφων (Εγκύκλιοι, Υπουργικές Αποφάσεις, κλπ) προς τις σχολικές μονάδες της περιοχής τους,

δ. Τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων, οι οποίοι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους καλούνται να συνεργαστούν με τις ΕΕ, ώστε να διεκπεραιώνεται έγκαιρα τόσο η διαδικασία συμπλήρωσης των αιτήσεων εγγραφής των εκπαιδευτικών, όσο και κάθε απαιτούμενη διαδικασία ενημέρωσης.

© 2002, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων