ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Δ/ΝΣΗ     ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΕΡΜΟΥ 15,105 63-ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες:   Πέτρος Μίχος

                          Αικ. Παπαθανασίου

Τηλέφωνο     :  010.32.37.757                              

Αθήνα,        05/09/2002

 Αρ. Πρωτ.:  90218/ΚΑ

 

Αναλυτικός οδηγός οικονομικής διαχείρισης

των προγραμμάτων Eπιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στην Aξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην Eκπαίδευση, τα οποία υλοποιούνται από τα διάφορα Κ.Σ.Ε.

 

Κεφάλαιο πρώτο : Γενικά στοιχεία

Περιγραφή προγράμματος

1. Γενικά Στοιχεία Πληροφόρησης

2. Οργάνωση της Πράξης

    Δικαιούχοι φορείς

3. Επιλεξιμότητα δαπανών

Kεφάλαιο δεύτερο: Υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης

1. Υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης από Δημόσια Σχολεία – Κ.Σ.Ε

A. Αμοιβές προσώπων που μετέχουν στο πρόγραμμα

B. Αναλώσιμα και Λειτουργικά έξοδα

   Δικαιολογητικά που πρέπει να εκδοθούν και να υποβληθούν για τη δικαιολόγηση  των δαπανών κάθε  προγράμματος

   Α. Δικαιολογητικά έγγραφα για τις Αμοιβές προσώπων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα

1. Αμοιβή Συντονιστή

2. Αμοιβή καταχωρητή στοιχείων

3. Αμοιβή Επιμορφωτή – Εισηγητή

    Για τους Δημοσίους Υπαλλήλους

    Για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες

    Για τους Λοιπούς Επιμορφωτές (μη ελεύθερους επαγγελματίες)

4. Αμοιβή Βοηθού Επιμορφωτή - Εισηγητή

    Ελεύθεροι Επαγγελματίες

   Λοιποί

  Β. Δικαιολογητικά έγγραφα για τα Αναλώσιμα και λειτουργικά έξοδα

αγορά  υλικού αγαθού

επισκευή και συντήρηση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού

      Επιμερισμός των δαπανών για τηλεφωνικά τέλη και λοιπές παροχές τρίτων

 

2. Υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης σε λοιπά   Κ.Σ.Ε

    Δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν  για εξόφληση των δαπανών  του προγράμματος

3. Εκπαιδευτικό επίδομα

4. Έκδοση Παραστατικών

5. Διαδικασία υποβολής και εξόφλησης δαπανών

Κεφάλαιο τρίτο: Επιτροπές Επιμόρφωσης

1. Αμοιβές μελών Επιτροπών Επιμόρφωσης

Α. Πάγια αμοιβή

Β. Αμοιβή για κάθε πρόγραμμα που ολοκληρώνεται.

2. Λειτουργικές Δαπάνες

α)  Τηλεπικοινωνίες

β)  Έντυπα- γραφική ύλη

3. Μετακινήσεις μελών Επιτροπών Επιμόρφωσης

Δαπάνες μετακίνησης

Δαπάνες διανυκτέρευσης

Ημερήσια Αποζημίωση

Δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν για τη δικαιολόγηση των δαπανών κάθε Επιτροπής Επιμόρφωσης.

1α. Αμοιβές προσώπων

      α) Αμοιβές μελών Επιτροπής Επιμόρφωσης

      β) Αμοιβή καταχωρητή στοιχείων (περιλαμβάνει Φ.Π.Α.)

2α. Λειτουργικές δαπάνες

3α. Μετακινήσεις μελών Επιτροπών Επιμόρφωσης

      Μετακίνηση εντός νομού

                  Μετακίνηση εκτός νομού

Ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠ.Ε.Π.Θ

                                                            Αθανάσιος Τσουροπλής

                                                                   

Συνημμένα:

Παράρτημα 1 – Έντυπα Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης (#1-11)

Έντυπο 1: Εκκαθάριση αμοιβής Συντονιστή Προγράμματος Επιμόρφωσης

Έντυπο 2: Εκκαθάριση αμοιβής Καταχωρητή στοιχείων

Έντυπο 2α: Εκκαθάριση Βοηθού εισηγητή επιμόρφωσης

Έντυπο 3: Εκκαθάριση Εισηγητή επιμόρφωσης

Έντυπο 4:Πρωτόκολλο Παραλαβής Αναλωσίμων

Έντυπο 5: Πρωτόκολλο Παραλαβής Εκπαιδευτικού υλικού

Έντυπο 6: Πρωτόκολλο  Παράδοσης  Εκπαιδευτικού Υλικού

Έντυπο 7: Κατάσταση Δαπανών

Έντυπο 8: Υπεύθυνη Δήλωση επιμορφουμένων

Έντυπο 9: Στοιχεία εκπαιδευτικών που ολοκλήρωσαν την παρακολούθηση του προγράμματος και δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος

Έντυπο 10: Δήλωση Ολοκλήρωσης και Αποδοχής του Προγράμματος

Έντυπο 11: Βεβαίωση Υπηρεσιών

                                                                    

Παράρτημα 2 – Έντυπα Οικονομικής Διαχείρισης Επιτροπής Επιμόρφωσης (#12-15)

                         Έντυπο 12: Κατάσταση οδοιπορικών εξόδων

               Έντυπο 13: Βεβαίωση υπηρεσιών

               Έντυπο 14: Επιμερισμός αμοιβής για τα προγράμματα που ολοκληρώθηκαν

                         Έντυπο 15: Κατάσταση ατομικών στοιχείων

 

 

Κεφάλαιο πρώτο: Γενικά στοιχεία

 

Περιγραφή  προγράμματος

Στο πλαίσιο του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας" (Ε.Π. "ΚτΠ"), το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων προχωρεί, ως Φορέας Υλοποίησης και Τελικός Δικαιούχος, στην υλοποίηση της Πράξης:

«Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην Εκπαίδευση»,

η οποία είναι ενταγμένη στο Μέτρο 1.2 του Άξονα ¨Παιδεία και Πολιτισμός¨ του Ε.Π. "ΚτΠ" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους.

 

1.  Γενικά Στοιχεία Πληροφόρησης

Η Πράξη αυτή προβλέπει την επιμόρφωση 76.000 εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε εγκεκριμένα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.), υπό το συντονισμό και την επίβλεψη σε τοπικό επίπεδο των αντίστοιχων Επιτροπών Επιμόρφωσης (Ε.Ε.). Οι επιμορφούμενοι, με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, θα αποζημιωθούν για κάλυψη πραγματικών αναγκών, που θα ανακύψουν από το επιμορφωτικό πρόγραμμα και σχετίζονται με την πρακτική άσκηση στις Τ.Π.Ε.. Η πρώτη φάση της Πράξης θα υλοποιηθεί στη διετία 2002-2003.

 

2. Οργάνωση της Πράξης

Οι οργανωτικές, διοικητικές και υποστηρικτικές δομές για την ομαλή υλοποίηση της Πράξης, με δεδομένη την έκτασή της, περιλαμβάνουν:

α) Τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥπΕΠΘ, το οποίο είναι ο Φορέας Υλοποίησης και Τελικός Δικαιούχος της Πράξης,

β) Την Κεντρική Επιτροπή Επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε. (Κ.Ε.Ε.Τ.Π.Ε.), η οποία έχει συσταθεί στο Υπ.Ε.Π.Θ. και θα έχει τη συνολική ευθύνη διοίκησης του έργου, συνεπικουρούμενη, όπου απαιτείται, από Υποεπιτροπές Υποστήριξης (Υ.Υ.),

γ) Τους φορείς επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης της Πράξης με τις αντίστοιχες περιοχές ευθύνης τους, που είναι:

·        Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: Α΄ Αθήνας, Ν. Βοιωτίας, Ν. Ευβοίας, Ν. Λάρισας, Ν. Μαγνησίας, Ν. Καρδίτσας, Ν. Τρικάλων, Ν. Ημαθίας, Ν. Πιερίας, Α΄ Θεσσαλονίκης, Β΄ Θεσσαλονίκης, Ν. Χαλκιδικής, Ν. Φλώρινας, Ν. Γρεβενών, Ν. Δράμας, Ν. Καστοριάς, Ν. Κιλκίς, Ν. Κοζάνης, Ν. Πέλλας, Ν. Σερρών, Ν. Καβάλας, Ν. Ξάνθης, Ν. Ροδόπης, Ν. Έβρου, Ν. Δωδεκάνησου, Ν. Σάμου, Ν. Χίου, Ν. Λέσβου, Ν. Ηρακλείου, Ν. Λασιθίου, Ν. Ρεθύμνου και Ν. Χανίων.

·        Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών: Ν. Αχαΐας, Ν. Ηλείας, Ν. Μεσσηνίας, Ν. Αρκαδίας, Ν. Λακωνίας, Ν. Αργολίδος, Ν. Κορινθίας, Β' Αθηνών, Γ' Αθηνών, Δ' Αθηνών, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, Πειραιώς, Ν. Κυκλάδων, Ν. Φθιώτιδος, Ν. Φωκίδος, Ν. Ευρυτανίας, Ν. Αιτωλοακαρνανίας, Ν. Άρτας, Ν. Πρεβέζης, Ν. Ιωαννίνων, Ν. Θεσπρωτίας, Ν. Κέρκυρας, Ν. Λευκάδος, Ν. Κεφαλληνίας και Ν. Ζακύνθου.

·        Το έργο των ανωτέρω περιλαμβάνει κυρίως: α) το συντονισμό των Επιτροπών Επιμόρφωσης (Ε.Ε.), β) την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για τις ανάγκες της Πράξης και γ) τη λειτουργία υποστηρικτικών μηχανισμών (Help Desk). Για το σκοπό αυτό, θα δημιουργηθεί ηλεκτρονικός Υποστηρικτικός Κόμβος, ο οποίος θα ενημερώνεται και θα ανανεώνεται, σύμφωνα με τις ανάγκες της Πράξης, περιλαμβάνοντας ενημερωτικό υλικό τεχνικής και υποστηρικτικής φύσης.

δ) Τις Επιτροπές Επιμόρφωσης (Ε.Ε.), οι οποίες λειτουργούν σε τοπικό επίπεδο και των οποίων οι αρμοδιότητες αναφέρονται αναλυτικότερα σε επόμενη παράγραφο του παρόντος.

ε) Τους συμμετέχοντες: α) Τα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.), στις εγκαταστάσεις των οποίων θα διεξαχθούν τα προγράμματα επιμόρφωσης. Τα Κ.Σ.Ε. περιλαμβάνονται στο σχετικό Μητρώο που έχει καταρτιστεί και θα ενημερώνεται περιοδικά β) Τους επιμορφωτές, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο σχετικό Μητρώο που έχει καταρτιστεί και θα ενημερώνεται περιοδικά, γ) Τις Διευθύνσεις Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες θα συμβάλλουν, ως προς το σκέλος των αρμοδιοτήτων τους, στην έγκαιρη και απρόσκοπτη διακίνηση σχετικών διοικητικών εγγράφων (Εγκύκλιοι, Υπουργικές Αποφάσεις, έγγραφα της τοπικής Ε.Ε., κλπ) προς τις σχολικές μονάδες της περιοχής τους, δ) Τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων, οι οποίοι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους καλούνται να συνεργαστούν με τις Ε.Ε., ώστε να διεκπεραιώνεται έγκαιρα τόσο η διαδικασία συμπλήρωσης των αιτήσεων συμμετοχής των εκπαιδευτικών στο επιμορφωτικό πρόγραμμα, όσο και κάθε απαιτούμενη διαδικασία ενημέρωσης.

Μέχρι να τεθούν σε πλήρη λειτουργία όλες οι υποστηρικτικές δομές της Πράξης, όπως αυτές έχουν σχεδιαστεί, όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αντλήσουν σχετικές πληροφορίες από το διαδίκτυο, στον ηλεκτρονικό κόμβο του Υπ.Ε.Π.Θ www.ypepth.gr/ktp/home.htm , του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου www.pi-schools.gr/programs/ktp/  ή του Ε.Α.Ι.Τ.Υ : www.cti.gr/epimorfosi/ .

Δικαιούχοι φορείς : Οι φορείς που έχουν δυνατότητα να υποβάλλουν αιτήσεις για να αναλάβουν την υλοποίηση Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες :

 

Κατηγορία Α: Δημόσια Σχολεία– ΚΣΕ

Κατηγορία Β:  Λοιπά ΚΣΕ

 Στη κατηγορία Β΄ ανήκουν ΑΕΙ, ΤΕΙ και λοιποί Δημόσιοι ή Ιδιωτικοί φορείς όπως προβλέπεται από τη σχετική προκήρυξη του ΥΠ.Ε.Π.Θ..  

Μεταξύ του ΥΠ.Ε.Π.Θ και των λοιπών Κ.Σ.Ε. υπογράφεται σύμβαση για καθένα πρόγραμμα επιμόρφωσης που αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν, ενώ για τα Δημόσια σχολεία Κ.Σ.Ε. εκδίδεται απόφαση ανάθεσης. Οι συμβαλλόμενοι στη σύμβαση ή την ανάθεση οφείλουν να τηρούν φάκελο με τις οικονομικές και λοιπές συναλλαγές που αφορούν στο πρόγραμμα.

 

3. Επιλεξιμότητα δαπανών.

Βασική προϋπόθεση για τη δικαιολόγηση των δαπανών του προγράμματος, εκτός των άλλων, είναι η επιλεξιμότητά τους. Μια δαπάνη είναι επιλέξιμη:

α) αν προβλέπεται από το Τεχνικό Δελτίο του Έργου/ Υποέργου

β) όταν δεν υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της, και

γ) ειδικότερα η δαπάνη για αναλώσιμα και λειτουργικά έξοδα είναι επιλέξιμη, αν τα υλικά ή οι υπηρεσίες που αποκτώνται χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος.

 

Κεφάλαιο δεύτερο: Υλοποίηση προγραμμάτων Επιμόρφωσης

    

 

1. Υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης από Δημόσια Σχολεία– Κ.Σ.Ε

Ο προϋπολογισμός δαπανών, για κάθε πρόγραμμα επιμόρφωσης που υλοποιείται από Δημόσιο Σχολείο- Κ.Σ.Ε., είναι κατά ανώτατο όριο 2.934,70 € (δύο χιλιάδες εννιακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ και εβδομήντα λεπτά), ο οποίος κατανέμεται σε αμοιβές προσώπων και σε δαπάνες για αναλώσιμα και λειτουργικά έξοδα ως εξής:

Α. Αμοιβές προσώπων που μετέχουν στο πρόγραμμα

§                    Αμοιβή συντονιστή του προγράμματος, ποσό  293,50€ (διακόσια ενενήντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά)

§                    Αμοιβή καταχωρητή στοιχείων του προγράμματος, ποσό 205,40€ (διακόσια πέντε ευρώ και σαράντα λεπτά)

§                    Αμοιβή εισηγητή- επιμορφωτή (48 ώρες Χ 29,35),ποσό 1.408,80€ (χίλια τετρακόσια οχτώ ευρώ και ογδόντα λεπτά)

§      Αμοιβή Βοηθού εισηγητή- επιμορφωτή, ποσό 587,00€ (πεντακόσια ογδόντα επτά ευρώ)

    Κανένα από τα παραπάνω πρόσωπα δεν μπορεί να συμμετέχει στο ίδιο πρόγραμμα και ως επιμορφούμενος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και λόγω ιδιαιτέρως σοβαρού προσωπικού η τοπικού προβλήματος, μπορεί ο συντονιστής ή ο καταχωρητής στοιχείων να είναι συγχρόνως και επιμορφούμενος. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται έγκριση της Κ.Ε.Ε.Τ.Π.Ε., η οποία υποβάλλεται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

 

Β. Αναλώσιμα και Λειτουργικά έξοδα

§                     Επισκευές και συντηρήσεις εξοπλισμού, μέχρι του ποσού των 234,60 € (διακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά)

 Δικαιολογείται δαπάνη για την αμοιβή που καταβάλλεται, καθώς και για τα ανταλλακτικά που είναι απαραίτητα για την επισκευή και συντήρηση του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση του προγράμματος. Στην κατηγορία αυτή δεν περιλαμβάνεται η αγορά εξοπλισμού, όπως εκτυπωτή και λοιπών εξαρτημάτων που δεν είναι ανταλλακτικά.

§                     Έντυπα και γραφική ύλη, μέχρι του ποσού των 58,70 € (πενήντα οχτώ ευρώ και εβδομήντα λεπτά)

Το ποσό αυτό μπορεί ενδεικτικά να δαπανηθεί για την αγορά, φωτοτυπικού χαρτιού, toner φωτοτυπικού, μελανοταινιών ή toner εκτυπωτών, δισκετών κ.α. Δεν εντάσσεται στην κατηγορία αυτή η δαπάνη για αγορά συρραπτικών μηχανών, διακορευτών, μολυβιών, στυλό κ.ά.

§                     Τηλεπικοινωνίες, μέχρι του ποσού των 88,00 € (ογδόντα οχτώ ευρώ)

Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται η δαπάνη για τηλεφωνικά και ταχυδρομικά τέλη, όπως και οι αποστολές με courier

§                    Λοιπές παροχές τρίτων, μέχρι του ποσού των 58,70 € (πενήντα οχτώ ευρώ και εβδομήντα λεπτά)

Όλα τα παραπάνω ποσά για τις αμοιβές, αλλά και για τα αναλώσιμα είναι συγκεκριμένα και  αποτελούν το ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανόμενου και του Φ.Π.Α., που μπορεί να δαπανηθεί για κάθε κατηγορία δαπάνης. Αυτό σημαίνει ότι, π.χ. αν δεν αγορασθούν έντυπα και γραφική ύλη, το ποσό που έχει προϋπολογισθεί για τη δαπάνη αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αύξηση του προϋπολογισμού άλλων δαπανών, οπότε χάνεται.

Ειδικότερα, τα ποσά των αναλώσιμων και λειτουργικών εξόδων έχουν προϋπολογισθεί για αριθμό συμμετεχόντων δέκα (10) ατόμων. Αν ο αριθμός των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών σε κάθε πρόγραμμα υπερβεί τον αριθμό των δέκα (10) ατόμων και μέχρι το ανώτατο όριο των δεκαπέντε (15), δικαιολογείται  επιπλέον δαπάνη 58,70 €  (πενήντα οχτώ ευρώ και εβδομήντα λεπτά) για κάθε εκπαιδευτικό. Το ποσό αυτό κατανέμεται αναλογικά στις παραπάνω κατηγορίες αναλώσιμων και λειτουργικών εξόδων.

 

Δικαιολογητικά που πρέπει να εκδοθούν και να υποβληθούν για τη δικαιολόγηση των δαπανών κάθε προγράμματος.

Για τη δικαιολόγηση των δαπανών από κάθε υλοποιούμενο πρόγραμμα πρέπει να  διαβιβάζονται στον Ειδικό Λογαριασμό, εκτός από τα δικαιολογητικά έγγραφα των περιπτώσεων Α και Β, που αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω, και τα εξής:

1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο, από το συντονιστή του προγράμματος της πρώτης σελίδας και της σελίδας που περιλαμβάνει το άρθρο 5 από την απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΥΠ.Ε.Π.Θ. για τον ορισμό συντονιστή υλοποίησης του προγράμματος.

2. Δήλωση ολοκλήρωσης και αποδοχής του προγράμματος (έντυπο 10), η οποία συντάσσεται από τον συντονιστή του προγράμματος, εγκρίνεται δε και υπογράφεται από τον συντονιστή της Επιτροπής Επιμόρφωσης.

3. Για το εκπαιδευτικό υλικό που παραλαμβάνεται από την Επιτροπή Επιμόρφωσης συντάσσεται πρωτόκολλο παραλαβής (έντυπο 5) αλλά και πρωτόκολλο παράδοσης στους εκπαιδευόμενους (έντυπο 6 ). Τα πρωτόκολλα αυτά υποβάλλονται στον Ειδικό Λογαριασμό μαζί με τα υπόλοιπα παραστατικά.

4. Συμπληρωμένη την κατάσταση για το εκπαιδευτικό επίδομα (έντυπο 9), η οποία συνοδεύεται από τις υπεύθυνες δηλώσεις των εκπαιδευτικών (έντυπο 8).

 

Α. Δικαιολογητικά έγγραφα για τις Αμοιβές προσώπων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Για την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής στα πρόσωπα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα με διάφορες ιδιότητες, πρέπει να εκδοθεί το νόμιμο δικαιολογητικό έγγραφο ή παραστατικό στοιχείο, όπως παρακάτω:

1) Αμοιβή Συντονιστή

Συντονιστής του Προγράμματος σε κάθε Δημόσιο Σχολείο– ΚΣΕ είναι εκπαιδευτικός (Δημόσιος Υπάλληλος), στον οποίον ανατέθηκε η υλοποίηση του προγράμματος με βάση την απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Για την καταβολή της αμοιβής του συμπληρώνεται και υποβάλλεται  το έντυπο 1. 

2) Αμοιβή καταχωρητή στοιχείων

Ο καταχωρητής δεδομένων και στοιχείων του προγράμματος είναι Εκπαιδευτικός που ορίζεται από τον Συντονιστή του Προγράμματος. Για την καταβολή της αμοιβής του συμπληρώνεται και υποβάλλεται το έντυπο 2, μαζί με βεβαίωση της υπηρεσίας ότι είναι μόνιμος εκπαιδευτικός.

3) Αμοιβή Επιμορφωτή – Εισηγητή

Επιμορφωτές μπορούν να είναι Δημόσιοι Υπάλληλοι, Ελεύθεροι επαγγελματίες, και Ιδιώτες ή απασχολούμενοι στον ευρύτερο Δημόσιο και ιδιωτικό τομέα που δεν είναι επιτηδευματίες και οι οποίοι επιλέγονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχουν ορισθεί από το ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Για την καταβολή της αμοιβής του Επιμορφωτή ισχύουν:

*  Για τους Δημοσίους Υπαλλήλους

*   Συμπληρώνεται και υποβάλλεται το έντυπο 3, στο οποίο επισυνάπτεται βεβαίωση της υπηρεσίας του  ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, από όπου να προκύπτει ότι είναι μόνιμος Δημόσιος Υπάλληλος.

*  Για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες

*   Εκδίδουν Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών (Α.Π.Υ.) με το ποσό της αμοιβής τους το οποίο δεν επιβαρύνεται με Φ.Π.Α.. Στην Α.Π.Υ πρέπει να γίνεται πλήρης περιγραφή των υπηρεσιών που προσέφεραν, όπως π.χ «Αμοιβή για τη συμμετοχή μου ως επιμορφωτή / εισηγητή στο πρόγραμμα με κωδικό …. Ώρες ….χ 29,35 €»

Μαζί με την Α.Π.Υ υποβάλλεται πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας. Αν κάποιος Ελεύθερος επαγγελματίας είναι επιμορφωτής σε περισσότερα του ενός προγράμματα, στο ίδιο Κ.Σ.Ε. πρέπει να προσκομίσει και πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

*  Για  τους λοιπούς Επιμορφωτές (μη ελεύθερους επαγγελματίες)

*   Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται Επιμορφωτές που δεν έχουν υποχρέωση έκδοσης φορολογικού στοιχείου, γιατί δεν είναι επιτηδευματίες κατά την έννοια των διατάξεων του Κ.Β.Σ και οι οποίοι διακρίνονται ανάλογα με το αν απασχολούνται ή όχι από κάποιο εργοδότη.

·                       Ιδιώτες- μη απασχολούμενοι

Για την αμοιβή τους συμπληρώνεται και υποβάλλεται το έντυπο 3 που συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνεται: α) Δεν είμαι επιτηδευματίας από καμία άλλη αιτία και β) οι πάσης φύσεως αποδοχές μου από ελευθέριο επάγγελμα δεν έχουν υπερβεί το έτος …. Τρέχον έτος) το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 ) €.

·                       Απασχολούμενοι στον ευρύτερο Δημόσιο ή Ιδιωτικό τομέα

Στην κατηγορία αυτή, εκτός των άλλων, εντάσσονται οι αναπληρωτές και Ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί.

Για την καταβολή της αμοιβής τους πρέπει να συμπληρωθεί το έντυπο 3 το οποίο συνοδεύεται από α) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 και στην οποία δηλώνεται ότι «Δεν είμαι επιτηδευματίας από καμία άλλη αιτία» και β) βεβαίωση του εργοδότη ότι εργάζεται στη συγκεκριμένη υπηρεσία ή επιχείρηση θεωρημένη, όχι για το γνήσιο της υπογραφής αλλά για το περιεχόμενο, από το Ι.Κ.Α ή την επιθεώρηση εργασίας.

 

4) Αμοιβή Βοηθού Επιμορφωτή – Εισηγητή

Η θέση του Βοηθού Επιμορφωτή– εισηγητή καλύπτεται υποχρεωτικά από Ιδιώτη (μη Δημόσιο Υπάλληλο). Για τη συγκεκριμένη θέση θεωρούνται ιδιώτες και οι Ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, όχι όμως και οι αναπληρωτές. Οι παραπάνω ιδιώτες κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες με βάση τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.:

·        Ελεύθεροι Επαγγελματίες

Εκδίδουν Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών (Α.Π.Υ.) με το ποσό της αμοιβής τους, το οποίο δεν επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. Στην Α.Π.Υ. πρέπει να γίνεται πλήρης περιγραφή των υπηρεσιών που προσέφεραν, όπως «Αμοιβή για τη συμμετοχή μου ως βοηθού επιμορφωτή / εισηγητή στο πρόγραμμα με κωδικό ………......»

·        Λοιποί

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι βοηθοί Επιμορφωτές- Εισηγητές που δεν έχουν υποχρέωση έκδοσης φορολογικού στοιχείου, γιατί δεν είναι επιτηδευματίες κατά την έννοια του Κ.Β.Σ και οι οποίοι διακρίνονται ανάλογα με το αν απασχολούνται ή όχι από κάποιο εργοδότη.

      - Ιδιώτες- μη απασχολούμενοι

Ιδιώτες μη απασχολούμενοι μπορεί να είναι Φοιτητές, Σπουδαστές,          Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ., Τ.Ε.Ε. κ.α. που έχουν τα απαραίτητα προσόντα και απασχολούνται ευκαιριακά. Για την καταβολή της αμοιβή τους συμπληρώνεται και υποβάλλεται το έντυπο 2α το οποίο συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνεται:

α) Δεν είμαι επιτηδευματίας από καμία άλλη αιτία και β) οι πάσης φύσεως αποδοχές μου από Ελευθέριο επάγγελμα δεν έχουν υπερβεί το έτος ........(τρέχον έτος) το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.0000,00 ) €.

      - Απασχολούμενοι στον ευρύτερο Δημόσιο ή Ιδιωτικό τομέα

Για την καταβολή της αμοιβής τους πρέπει να συμπληρωθεί το έντυπο 2α το οποίο συνοδεύεται από α) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 και στην οποία δηλώνεται ότι «Δεν είμαι επιτηδευματίας από καμία άλλη αιτία» και β) βεβαίωση του εργοδότη ότι εργάζεται στη συγκεκριμένη υπηρεσία ή επιχείρηση θεωρημένη, όχι για το γνήσιο της υπογραφής αλλά για το περιεχόμενο από Ι.Κ.Α ή την επιθεώρηση εργασίας.

 

Β. Δικαιολογητικά έγγραφα για τα Αναλώσιμα και λειτουργικά έξοδα 

Η αγορά κάθε υλικού αγαθού ή η παροχή υπηρεσιών τρίτων θα πρέπει να αποδεικνύεται από παραστατικά στοιχεία, που εκδίδονται από όσους προμηθεύουν τα αγαθά ή παρέχουν τις υπηρεσίες σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.), όπως:

·                                Η αγορά υλικού αγαθού, όπως είναι γραφική ύλη, γραφίτης (toner), μελανοταινίες, ανταλλακτικά ηλεκτρονικού εξοπλισμού κ.ά, γίνεται με Δελτίο Αποστολής– Τιμολόγιο που εκδίδει ο Προμηθευτής.

Στο παραπάνω στοιχείο, τα αγοραζόμενα είδη πρέπει να αναγράφονται αναλυτικά και όχι συγκεντρωτικά, π.χ. Γραφική ύλη.

·                                Για την αμοιβή που θα καταβληθεί για επισκευή και συντήρηση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού, πρέπει να εκδοθεί από αυτόν που παρέχει τις υπηρεσίες Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (Τ.Π.Υ.), στο οποίο να αναγράφεται αναλυτικά το είδος των υπηρεσιών και όχι γενικά, π.χ συντήρηση Η/Υ ή επισκευή φωτοτυπικού. Επίσης θα αναγράφεται ότι οι υπηρεσίες παρασχέθηκαν στο συγκεκριμένο Κ.Σ.Ε. και για το πρόγραμμα με κωδικό ……………………

Για τη δικαιολόγηση των δαπανών που εντάσσονται στις κατηγορίες «Έντυπα και γραφική ύλη» και «Επισκευές και συντηρήσεις» τα παραστατικά συνοδεύονται υποχρεωτικά από το πρωτόκολλο παραλαβής (έντυπο 4) ή τη βεβαίωση (έντυπο 11) ανάλογα.

 

Επιμερισμός των δαπανών για τηλεφωνικά τέλη και λοιπές παροχές τρίτων.

Στις κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών «Τηλεπικοινωνίες» περιλαμβάνεται κυρίως η δαπάνη για τηλεφωνικά τέλη (Ο.Τ.Ε.) όπως και στην κατηγορία «Λοιπές παροχές τρίτων» η δαπάνη για το ηλεκτρικό ρεύμα (Δ.Ε.Η.).

Όπως είναι γνωστό, οι λογαριασμοί του Ο.Τ.Ε και της Δ.Ε.Η εκδίδονται στα στοιχεία της Σχολικής Επιτροπής που ανήκει στο Δημόσιο Σχολείο- Κ.Σ.Ε και αφορούν το σύνολο της λειτουργίας του.

Για τον υπολογισμό της δαπάνης που αναλογεί στο πρόγραμμα, θα γίνει επιμερισμός με βάση το ποσό του λογαριασμού που εξοφλείται μέσα στο χρονικό διάστημα που υλοποιείται το πρόγραμμα ή του αμέσως προηγουμένου. Από το σύνολο του λογαριασμού, που δεν περιλαμβάνει προηγούμενες οφειλές θα επιβαρυνθεί το πρόγραμμα με το 20% του λογαριασμού του Ο.Τ.Ε για τηλεπικοινωνίες και με το 10% του λογαριασμού της Δ.Ε.Η για τις λοιπές παροχές τρίτων.

Αν την ίδια χρονική περίοδο υλοποιούνται από το Κέντρο Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε) περισσότερα του ενός προγράμματα, τότε θα επιβαρυνθεί ένα και μόνο πρόγραμμα με τη δαπάνη για Δ.Ε.Η και Ο.Τ.Ε ανάλογα με τον αριθμό των προγραμμάτων. Αν υλοποιούνται δύο προγράμματα τότε η δαπάνη θα υπολογισθεί με το 30% του λογαριασμού ΟΤΕ και το 15% του λογαριασμού ΔΕΗ. Για τρία προγράμματα με το 40% του ΟΤΕ και με το 20% της ΔΕΗ, και για τέσσερα προγράμματα και άνω η δαπάνη θα υπολογισθεί με το 50% του ΟΤΕ και το 25% της ΔΕΗ.

Σε καμία περίπτωση οι δαπάνες για τηλεπικοινωνίες και λοιπές παροχές τρίτων δεν μπορούν να υπερβούν το ποσό που έχει προϋπολογιστεί και είναι 88,00 € (ογδόντα οχτώ ευρώ) και 58,70 € (πενήντα οχτώ ευρώ και εβδομήντα λεπτά) αντίστοιχα.

Για τη δικαιολόγηση και πληρωμή των παραπάνω δαπανών εκδίδεται μία συνολική απόδειξη είσπραξης από τη Σχολική Επιτροπή στα στοιχεία του Ειδικού Λογαριασμού/ ΥΠ.Ε.Π.Θ. Στο κείμενο της απόδειξης, για παράδειγμα, γράφεται:

Λογαριασμός Ο.Τ.Ε. ποσό 100,80 € Χ 50% =  50,40 €

Λογαριασμός Δ.Ε.Η. ποσό.  24,00 € X 30% =    8,00 €

Σύνολο                                                              58,40 €

Η απόδειξη είσπραξης της σχολικής επιτροπής,  θα συνοδεύεται από φωτοτυπίες των λογαριασμών Ο.Τ.Ε. και Δ.Ε.Η., με βάση τους οποίους έγινε ο υπολογισμός της δαπάνης. Απόδειξη Σχολικής στην οποία δεν θα αναγράφεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ) της δεν θα γίνεται δεκτή και θα περικόπτεται η δαπάνη.

Όλα τα παραπάνω παραστατικά δαπανών της περίπτωσης Β (Αναλώσιμα και Λειτουργικά) καταγράφονται στο έντυπο 7.

 

2. Υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης σε λοιπά Κ.Σ.Ε

Τα Λοιπά Κ.Σ.Ε. για κάθε πρόγραμμα επιμόρφωσης που υλοποιούν αμείβονται με το συνολικό ποσό των δύο χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα λεπτών (2.934,70€). Το ποσό αυτό αναφέρεται σε κάθε πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν υποχρεωτικά δέκα (10) επιμορφούμενοι. Για κάθε επιπλέον επιμορφούμενο, και μέχρι το ανώτατο όριο των δεκαπέντε (15), καταβάλλεται επιπλέον και το ποσό των πενήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα λεπτών (58,70 €).

Η αμοιβή στο Κ.Σ.Ε. καταβάλλεται μετά την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος και την επίσημη αποδοχή του.

 

Δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν για εξόφληση των δαπανών  του προγράμματος .

Ø                Αντίγραφο σύμβασης ανάθεσης υλοποίησης του συγκεκριμένου προγράμματος επιμόρφωσης (επικυρωμένο από τον Συντονιστή της Επιτροπής Επιμόρφωσης) .

Ø                Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (Τ.Π.Υ.) για το συνολικό ποσό της δαπάνης του προγράμματος

Ø                Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα του Κ.Σ.Ε.. Εφιστάται η προσοχή ώστε η επωνυμία στην οποία έχουν εκδοθεί οι ενημερότητες ώστε να μην είναι διαφορετική από αυτή του Τ.Π.Υ., αλλά και από εκείνη που αναφέρεται στη σύμβαση με το ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Ø                Πρωτόκολλο Παραλαβής του εκπαιδευτικού υλικού που χορηγήθηκε από τον Τεχνικό Σύμβουλο και πρωτόκολλο παράδοσης αυτού προς τους εκπαιδευόμενους. Τα πρωτόκολλα αυτά υποβάλλονται στον Ειδικό Λογαριασμό μαζί με τα υπόλοιπα παραστατικά.

Ø                Έκθεση ολοκλήρωσης του προγράμματος από το ΚΣΕ, η οποία συντάσσεται από το Κ.Σ.Ε, εγκρίνεται δε και υπογράφεται από την αρμόδια Επιτροπή Επιμόρφωσης.

Ø                Βεβαίωση ότι η αμοιβή του επιμορφωτή που απασχολήθηκε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ήταν 29,35 € ανά εκπαιδευτική ώρα.

Όλα τα παραπάνω παραστατικά, μαζί με την κατάσταση για το εκπαιδευτικό επίδομα (έντυπο 9) και τις υπεύθυνες δηλώσεις των εκπαιδευτικών (έντυπο 8), διαβιβάζονται στον Ειδικό Λογαριασμό του ΥΠ.Ε.Π.Θ. μέσω της αρμόδιας Επιτροπής Επιμόρφωσης.

 

3. Εκπαιδευτικό επίδομα

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται στο ποσό των 587,00 € (πεντακόσια ογδόντα επτά ευρώ) και καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις.

Το ως άνω επίδομα καταβάλλεται στους εκπαιδευτικούς για την αγορά Η/Υ ή περιφερειακών στοιχείων ή εξαρτημάτων απαραίτητων για την αναβάθμιση υπάρχοντος Η/Υ ή και λογισμικών, στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης.

Στον εκπαιδευτικό που θα ολοκληρώσει την επιμόρφωση καταβάλλεται η πρώτη δόση του επιδόματος που ανέρχεται στο ποσό των 293,50 € (διακόσια ενενήντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά)

Για την καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος υποβάλλεται κατάσταση των εκπαιδευτικών που ολοκλήρωσαν την παρακολούθηση του Προγράμματος (έντυπο 9), η οποία συνοδεύεται από τις υπεύθυνες δηλώσεις τους (έντυπο 8).

Η κατάσταση υπογράφεται από τον συντονιστή του προγράμματος και εγκρίνεται από τον Συντονιστή της Επιτροπής Επιμόρφωσης.

Επισήμανση: Για την ευκρίνεια των ατομικών στοιχείων, παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε για κάθε εκπαιδευτικό και τις δύο στήλες της κατάστασης και να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στην ορθή αναγραφή του Α.Φ.Μ .

Μετά την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος και μέσα σε εύλογη προθεσμία που ορίζει η Επιτροπή Επιμόρφωσης, υποβάλλεται στον συντονιστή του προγράμματος από κάθε εκπαιδευτικό, που έλαβε την πρώτη δόση του επιδόματος, επικυρωμένη φωτοτυπία του αποδεικτικού αγοράς Η/Υ κ.α. αξίας τουλάχιστον διακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και πενήντα λεπτών (293,50€) Στη φωτοτυπία του αποδεικτικού (Δ.Α.– Τιμ. πώλησης ή Απ. Λιαν. Πώλησης) πρέπει να αναγραφεί ο αριθμός του χρηματικού εντάλματος που εκδόθηκε από τον Ειδικό Λογαριασμό για την καταβολή του επιδόματος καθώς και το Α.Φ.Μ. του δικαιούχου εκπαιδευτικού.

Αν επιμορφούμενοι είναι σύζυγοι και το παραστατικό έχει εκδοθεί στο όνομα του ενός μπορούν να υποβάλλει ο καθένας χωριστά το ίδιο παραστατικό, εφόσον η συνολική του αξία είναι τουλάχιστον πεντακόσια ογδόντα επτά ευρώ. Ο επιμορφούμενος που θα υποβάλλει φωτοτυπία παραστατικού που έχει εκδοθεί στο όνομα του συζύγου του, πρέπει να αναγράφει σ΄ αυτό το ονοματεπώνυμό του, το Α.Φ.Μ. του καθώς και την οικογενειακή σχέση. Η φωτοτυπία επικυρώνεται από τον Διευθυντή του σχολείου.

Ο εκπαιδευτικός κατά την αγορά του Η/Υ ζητάει από τον προμηθευτή να εκδοθεί: Δελτίο Αποστολής– Τιμολόγιο Πώλησης ή Απόδειξη Λιανικής Πώλησης, στο οποίο αναγράφονται τα ατομικά στοιχεία του. Αποδείξεις Λιανικής Πώλησης από ταμειακή μηχανή δεν γίνονται δεκτές.

 

4. Έκδοση Παραστατικών

Για τη δικαιολόγηση των πάσης φύσεως δαπανών που δημιουργούνται από την υλοποίηση των προγραμμάτων   (αμοιβές, αγορές αγαθών και άλλα), πρέπει τα παραστατικά να εκδίδονται στα παρακάτω στοιχεία :

Ειδικός Λογαριασμός / ΥΠΕΠΘ

Δημόσιο

Ερμού 15 – Αθήνα

Α.Φ.Μ : 090051291   Δ.Ο.Υ : Ε΄ Αθήνα

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί ώστε στα παραστατικά να αναγράφεται στη θέση Τόπος Παράδοσης η Διεύθυνση και ο τίτλος του σχολείου που έχει ορισθεί ως Κ.Σ.Ε.

Παραστατικό που δεν έχει εκδοθεί όπως παραπάνω, δεν θα γίνεται δεκτό και θα περικόπτεται η δαπάνη.

Σε κάθε παραστατικό δαπάνης αναλώσιμων ή λειτουργικών εξόδων, αν το ποσό υπερβαίνει τα 146,73 € (εκατόν σαράντα έξι ευρώ και εβδομήντα τρία λεπτά) χωρίς Φ.Π.Α., γίνονται οι ακόλουθες κρατήσεις φόρου:

α) για τις προμήθειες διαρκών καταναλωτικών αγαθών 4%,

β) για παροχή υπηρεσιών 8%.

 

5. Διαδικασία υποβολής και εξόφλησης δαπανών

Μετά την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος, τα παραστατικά δαπανών αλλά και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά έγγραφα, αφού ελεγχθούν για την κανονικότητα και επιλεξιμότητά τους από τον υπεύθυνο Συντονιστή του προγράμματος, διαβιβάζονται στην αρμόδια Επιτροπή Επιμόρφωσης.

Η Επιτροπή Επιμόρφωσης έχει την υποχρέωση να ελέγξει τις αμοιβές των συμμετεχόντων στα προγράμματα της περιοχής αρμοδιότητας της, ώστε αυτές: α) για τους Δημόσιους Υπάλληλους να μην είναι κατά μήνα ανώτερες από το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης και β) για τους λοιπούς επιμορφωτές και βοηθούς που έχουν υπογράψει υπεύθυνη δήλωση για το όριο των αποδοχών, να μην υπερβαίνει αυτό συνολικά από όλα τα προγράμματα που συμμετέχουν 3.000,00 €

Η Επιτροπή Επιμόρφωσης αποστέλλει το φάκελο του προγράμματος με διαβιβαστικό, στο οποίο εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη της για τις δαπάνες που περιλαμβάνει ο φάκελος, στην παρακάτω διεύθυνση:

 

Υπουργείο Εθνικής  Παιδείας και Θρησκ/των

Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού

Ερμού 15, 6ος όροφος

Τ.Κ. 105 63- Αθήνα

Μετά την παραλαβή του φακέλου, ο Ειδικός Λογαριασμός θα κάνει τον έλεγχο των παραστατικών και για την εξόφλησή τους θα εκδώσει επιταγές στο όνομα κάθε δικαιούχου αμοιβής αλλά και κάθε προμηθευτή.

Οι επιταγές μαζί με τα αντίστοιχα χρηματικά εντάλματα θα αποσταλούν στον συντονιστή του προγράμματος μέσω της Επιτροπής Επιμόρφωσης. Ο συντονιστής παραδίδει τις επιταγές στους δικαιούχους, αφού υπογράψουν (ονοματεπώνυμο & υπογραφή) τα αντίγραφα των επιταγών στη θέση «Ο ΛΑΒΩΝ».

Τα υπογεγραμμένα αντίγραφα των επιταγών θα επιστραφούν στον Ειδικό Λογαριασμό από τον συντονιστή του προγράμματος με διαβιβαστικό έγγραφο, στο οποίο θα υπάρχει ο κωδικός του προγράμματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η επιταγή που εκδίδεται στα στοιχεία κάθε δικαιούχου είναι δίγραμμη. Αυτό σημαίνει ότι κανείς άλλος δεν μπορεί να εισπράξει το αναφερόμενο σ’ αυτήν ποσό παρά μόνο ο δικαιούχος. Για το λόγο αυτό πρέπει σε όλες τις καταστάσεις να αναγράφονται σωστά και να είναι ευδιάκριτα τα ατομικά στοιχεία των δικαιούχων αμοιβής.

 

Κεφάλαιο τρίτο: Επιτροπές Επιμόρφωσης

 

Οι Επιτροπές Επιμόρφωσης έχουν την ευθύνη της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην περιοχή αρμοδιότητας τους και λειτουργούν σε χώρο που διατίθεται από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Αντιστοιχεί τουλάχιστον μία σε κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης και αποτελείται από πέντε μέλη τα οποία μπορούν να αυξομειώνονται ανάλογα με το πλήθος των σχολείων κάθε Διεύθυνσης.

Tα μέλη επιτροπών επιμόρφωσης είναι εκπαιδευτικοί οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Τ.Π.Ε., οι δε αρμοδιότητές τους περιγράφονται στο άρθρο 15 της με αριθμό πρωτοκόλλου 9143/ΚΓ/29–01–2002 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

Από την λειτουργία των επιτροπών δημιουργούνται διάφορες δαπάνες. Αυτές που είναι επιλέξιμες και ως εκ τούτου βαρύνουν το πρόγραμμα κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες:

 

1. Αμοιβές μελών Επιτροπών Επιμόρφωσης

Στην ίδια ως άνω απόφαση (9143/ΚΓ/29-01-02) και στο άρθρο 7 παράγραφος 7.3.10 αναφέρεται ότι τα μέλη των επιτροπών επιμόρφωσης όπως και ο καταχωρητής στοιχείων στο σύστημα παρακολούθησης, για τις υπηρεσίες που προσφέρουν δικαιούνται αμοιβής που χωρίζεται σε δυο κατηγορίες:

Α. Πάγια αμοιβή

Το ύψος της πάγιας αμοιβής είναι για :

§                     Τον Συντονιστή της επιτροπής 1.173,90 € (χίλια εκατόν εβδομήντα τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά) το έτος.

§                     Κάθε ένα μέλος 880,41 € (οχτακόσια ογδόντα ευρώ και σαράντα ένα λεπτά) το έτος.

Τα παραπάνω ποσά της ετήσιας αμοιβής των μελών των Επιτροπών Επιμόρφωσης υπολογίζονται από 01/02/2002 μέχρι τη λήξη του έργου 31/12/2003. Σε περίπτωση παραίτησης ή αντικατάστασης μέλους της Επιτροπής Επιμόρφωσης το ποσό της ετήσιας αμοιβής που δικαιούται υπολογίζεται μέχρι την ημερομηνία υποβολής παραίτησης ή της απόφασης αντικατάστασης του. Η αμοιβή δε του νέου μέλους υπολογίζεται από την ημερομηνία της Υπουργικής απόφασης για τον ορισμό του. Αν η παραίτηση και η αντικατάσταση γίνει κατά την διάρκεια κάποιου μήνα η αμοιβή για το μήνα αυτό υπολογίζεται σε τριακοστά.

§                     τον Καταχωρητή στοιχείων στο σύστημα παρακολούθησης, το ύψος της αμοιβής είναι 342,00€ (τριακόσια σαράντα δύο ευρώ) ανά μήνα συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. αν υφίσταται σχετική υποχρέωση.

Η αμοιβή του υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Στην περίπτωση παραίτησης και αντικατάστασής του ισχύουν κατ’ αναλογία ότι και για τα μέλη των Επιτροπών Επιμόρφωσης.

 

Β. Αμοιβή για κάθε πρόγραμμα που ολοκληρώνεται.

Για κάθε πρόγραμμα που ολοκληρώνεται  : 

§                     στον Συντονιστή και σε κάθε ένα από τα μέλη της επιτροπής επιμερίζονται ισόποσα 220,10 € (διακόσια είκοσι ευρώ και δέκα λεπτά)

 

Αν κάποιο μέλος της Επιτροπής παραιτηθεί ή αντικατασταθεί πριν την έναρξη υλοποίησης των προγραμμάτων δεν καταβάλλεται η αμοιβή της παραπάνω περίπτωσης. Εφόσον η παραίτηση ή η αντικατάσταση γίνει κατά τη διάρκεια υλοποίησης των προγραμμάτων, η επιτροπή επιμόρφωσης αποφασίζει για πόσα και για ποια προγράμματα δικαιούται αμοιβής το μέλος που αποχώρησε. Αν υπάρξει διαφωνία η σχετική ένσταση εξετάζεται από την Κ.Ε.Ε.Τ.Π.Ε. Σε καμία όμως περίπτωση για τα μέλη της Επιτροπής Επιμόρφωσης δεν θα καταβληθεί συνολικά ποσό μεγαλύτερο των 220,10 € για κάθε πρόγραμμα που ολοκληρώνεται.

β) στον Καταχωρητή στοιχείων στο σύστημα παρακολούθησης καταβάλλεται ποσό 58,70 € με τις ίδιες διαδικασίες που προβλέπονται για τα μέλη της Επιτροπής Επιμόρφωσης. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. εφόσον υπάρχει σχετική υποχρέωση.

 

2. Λειτουργικές Δαπάνες

Για τη λειτουργία των Επιτροπών Επιμόρφωσης δικαιολογούνται από το πρόγραμμα δαπάνες που περιοριστικά είναι για:

α) Τηλεπικοινωνίες

Ποσό μέχρι 146,74 € (εκατόν σαράντα έξι ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά) τον μήνα (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για ταχυδρομικά και τηλεφωνικά τέλη. Στα ταχυδρομικά τέλη περιλαμβάνεται και η δαπάνη αποστολής με courier

Ειδικότερα για τα τηλεφωνικά τέλη (Ο.Τ.Ε.), η δαπάνη μπορεί να δικαιολογηθεί εφόσον ο λογαριασμός εκδίδεται στο όνομα της επιτροπής ή του συντονιστή της και με τόπο εγκατάστασης της τηλεφωνικής γραμμής τη διεύθυνση που είναι εγκατεστημένη η Επιτροπή Επιμόρφωσης.

β)  Έντυπα- γραφική ύλη

Δικαιολογείται δαπάνη μέχρι του ποσού των 117,40 € (εκατόν δέκα επτά ευρώ και σαράντα λεπτά) μήνα (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Στην κατηγορία αυτή δεν μπορεί να ενταχθεί δαπάνη για αγορά εξοπλισμού αλλά μόνο για αναλώσιμα και υλικά γραφείου (διακορευτή, συρραπτικό κ.α)

Για τη δικαιολόγηση όλων των λειτουργικών δαπανών ισχύουν τα όσα αναφέρονται στον αναλυτικό οδηγό οικονομικής διαχείρισης (αρ.πρωτ.ΚΑ/58466-5/6/02), στο δεύτερο κεφάλαιο «Υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης» και ειδικότερα στη παράγραφο 4 «Έκδοση παραστατικών».

Για κάθε αγορά γραφικής ύλης εκτός του λογαριασμού Ο.Τ.Ε., συντάσσεται πρωτόκολλο παραλαβής (έντυπο) που υπογράφεται από τον συντονιστή και ένα μέλος που έχει ορισθεί από την επιτροπή .

 

3. Μετακινήσεις μελών Επιτροπών Επιμόρφωσης

Τα μέλη της επιτροπής εφόσον μετακινούνται για τις ανάγκες του προγράμματος δικαιούνται δαπάνες μετακίνησης:

α) για διανυκτέρευση εκτός έδρας δικαιολογείται ποσό μέχρι 58,70 € (πενήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα λεπτά), το οποίο προσαυξάνεται κατά ποσοστό 25% για την περίοδο Απριλίου – Σεπτεμβρίου

β) η ημερήσια αποζημίωση ανέρχεται στο ποσό των 44,00 € (σαράντα τέσσερα ευρώ) και

γ) για τη μετακίνηση με ιδιωτικό αυτοκίνητο καταβάλλεται αποζημίωση η οποία ανέρχεται στο ποσό των 0,147€ (εκατόν σαράντα επτά λεπτών) το χιλιόμετρο. Η χιλιομετρική αποζημίωση καταβάλλεται έστω και αν δεν υπάρχει διαδοχική μετακίνηση, με την υποχρέωση όμως να γίνεται μέσω του εθνικού δικτύου, όπου αυτό υπάρχει

Αναλυτικότερα, για τις μετακινήσεις ισχύουν τα παρακάτω:

 

Τόπος αναχώρησης

Θεωρείται η πόλη στην οποία έχει έδρα η Επιτροπή Επιμόρφωσης

Δαπάνες μετακίνησης

 

α. Μετακίνηση με δημόσιο μεταφορικό μέσο

Χορηγείται το αντίτιμο του εισιτηρίου που καταβάλλει ο μετακινούμενος. Απαραίτητη η προσκόμιση του αποκόμματος εισιτηρίου .

β. Μετακίνηση με ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο επιτρέπεται όταν η απόσταση μετακίνησης είναι μεγαλύτερη των πενήντα χιλιομέτρων 50 χιλ

Δεν δικαιολογείται δαπάνη για μετακίνηση όταν η απόσταση είναι μικρότερη των 25 χιλιομέτρων.

 

 

 

 

 

 

Αν η απόσταση μετακίνησης είναι μικρότερη των 50 χιλ. και μέχρι τα 25 χιλ. και η μετακίνηση γίνει με Ι.Χ επιβατικό αυτοκίνητο, τότε καταβάλλεται το αντίτιμο του φθηνότερου συγκοινωνιακού μέσου.  

Χορηγείται αποζημίωση 0,147€ (εκατόν σαράντα επτά λεπτά) το  χιλιόμετρο.

 Απαραίτητη η προσκόμιση βεβαίωσης χιλιομετρικής απόστασης.

 Επίσης δικαιολογείται η δαπάνη διοδίων σε περίπτωση κίνησης μέσω του εθνικού δικτύου, καθώς και ο ναύλος αυτοκινήτου σε περίπτωση μετακίνησης με θαλάσσιο μέσο μεταφοράς.

Απαραίτητη η προσκόμιση του αποκόμματος διοδίων ή του ναύλου αυτοκινήτου

 

Για τη δικαιολόγηση της δαπάνης πρέπει να υποβληθεί βεβαίωση για το αντίτιμο του εισιτηρίου.

Δαπάνες διανυκτέρευσης

Η Διανυκτέρευση επιτρέπεται εφόσον η μετακίνηση γίνεται :

1.Με Ι.Χ., για απόσταση άνω των 120ΚΜ

2.Με δημόσιο μεταφορικό μέσο, για απόσταση άνω των 80 ΚΜ.

3.Στη νησιωτική Ελλάδα, για απόσταση άνω των 20 ναυτικών μιλίων

4.Όταν υπάρχει αντικειμενική  αδυναμία επιστροφής η οποία βεβαιώνεται από την οικεία   αστυνομική, λιμενική ή αερολιμενική

αρχή

 

 

Το ύψος της δαπάνης διανυκτέρευσης ανέρχεται σε 58,70 € (πενήντα οχτώ ευρώ και εβδομήντα λεπτά)

Απαραίτητη η προσκόμιση του δελτίου παροχής υπηρεσιών του ξενοδοχείου, όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία του μετακινούμενου υπαλλήλου.

 

Το ανωτέρω ποσό δαπάνης προσαυξάνεται κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25% ) κατά τη  περίοδο Απριλίου – Σεπτεμβρίου.

Ημερήσια Αποζημίωση

Καταβάλλεται :

1. Ολόκληρη όταν οι μετακινούμενοι διανυκτερεύουν σύμφωνα με τα παραπάνω

 

2.Το ένα τρίτο (1/3 ) της ημερήσιας αποζημίωσης δίνεται για την ημέρα της  επιστροφής μετά από διανυκτέρευση. 

 

 

 

Η ημερήσια αποζημίωση ανέρχεται στο ποσό των  44,00 € (σαράντα τέσσερα ευρώ)

Για τη χορήγηση ολόκληρου του ποσού της ημερήσιας αποζημίωσης είναι απαραίτητη η διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο ή σε άλλο κατάλυμα.

Δεν χορηγείται η αποζημίωση όταν η διανυκτέρευση γίνεται π.χ. σε φιλικό σπίτι.

 

 

Δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν για τη δικαιολόγηση των δαπανών κάθε Επιτροπής Επιμόρφωσης.

 

Τα δικαιολογητικά δαπανών αποστέλλονται στον Ειδικό Λογαριασμό / ΥΠ.Ε.Π.Θ. με διαβιβαστικό έγγραφο της Επιτροπής Επιμόρφωσης μετά τη λήξη των ημερομηνιών που αναφέρονται παρακάτω για κάθε κατηγορία δαπάνης.

 

1α. Αμοιβές προσώπων

 

α) Αμοιβές μελών Επιτροπής Επιμόρφωσης

Η αμοιβή που δικαιούνται τα μέλη των Επιτροπών Επιμόρφωσης για κάθε έτος αλλά και αυτή για κάθε πρόγραμμα που ολοκληρώθηκε, υπολογίζονται και καταβάλλονται δύο φορές το χρόνο στις 30 Ιουνίου και στις 31 Δεκεμβρίου.

Ειδικότερα για να καταβληθεί η αμοιβή για κάθε  πρόγραμμα που υλοποιήθηκε, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου του από τον Ειδικό  Λογαριασμό / Υ.Π.Ε.Π.Θ. Οι Επιτροπές Επιμόρφωσης θα ενημερώνονται εγγράφως, στις παραπάνω ημερομηνίες, για τον αριθμό αλλά και για το ποια προγράμματα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και επομένως μπορούν να ληφθούν υπόψη στον υπολογισμό της αμοιβής.

Για τη καταβολή της αμοιβής θα αποστέλλονται στον Ειδικό Λογαριασμό/ ΥΠ.Ε.Π.Θ τα κάτωθι δικαιολογητικά:

§                     Επικυρωμένη από τον συντονιστή φωτοτυπία της Υπουργικής απόφασης για τον ορισμό των μελών της Ε.Ε. (μόνο της σελίδας που αφορά την συγκεκριμένη Ε.Ε.) όπως και κάθε τροποποιητική απόφαση που αναφέρεται στον ορισμό των μελών της επιτροπής.

§                     Κατάσταση με τον επιμερισμό της συνολικής αμοιβής για τα προγράμματα που ολοκληρώθηκαν στα μέλη της Επιτροπής Επιμόρφωσης (έντυπο 14)

§                     Κατάσταση εκκαθάρισης αμοιβής για κάθε ένα  μέλος της Επιτροπής Επιμόρφωσης  (έντυπο  15 )

 

β) Αμοιβή καταχωρητή στοιχείων (περιλαμβάνει Φ.Π.Α.)

Ο καταχωρητής στοιχείων στο σύστημα παρακολούθησης είναι ελεύθερος επαγγελματίας ο οποίος αναλαμβάνει το συγκεκριμένο έργο με σύμβαση που υπογράφει με το Υπ.Ε.Π.Θ.

Η πάγια αμοιβή που δικαιούται καταβάλλεται ανά δίμηνο, σύμφωνα με την πρόοδο του έργου που ανέλαβε. Η αμοιβή του δε με βάση τα προγράμματα που ολοκληρώθηκαν υπολογίζεται και καταβάλλεται  όπως ακριβώς και στα μέλη της Επιτροπής Επιμόρφωσης.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν στον Ειδικό Λογαριασμό για τη καταβολή της αμοιβής της πρώτης περίπτωσης είναι:

·                    Επικυρωμένη φωτοτυπία της πρώτης και δεύτερης σελίδας από τη σύμβαση που υπογράφηκε με το Υ.Π.Ε.Π.Θ.

Η επικύρωση γίνεται από τον συντονιστή της επιτροπής επιμόρφωσης.

·                    Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών.

Στην αιτιολογία της απόδειξης αναγράφεται: «Αμοιβή μου για την καταχώρηση στοιχείων στο πρόγραμμα κατά το χρονικό διάστημα από…………. έως ………» σύμφωνα με το έργο που εκτελέσθηκε.

·                    Βεβαίωση του συντονιστή της Επιτροπής Επιμόρφωσης (έντυπο 13)

 

 

Για την καταβολή της αμοιβής η οποία υπολογίζεται με βάση τα προγράμματα που ολοκληρώθηκαν, χρειάζεται :

·                    Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών. 

Στην αιτιολογία της απόδειξης αναγράφεται «Αμοιβή μου από την ολοκλήρωση ...... προγραμμάτων»

·                    Βεβαίωση του Συντονιστή της Επιτροπής Επιμόρφωσης (έντυπο 13)

 

2α. Λειτουργικές δαπάνες

Τα παραστατικά για τα λειτουργικά έξοδα αφού καταχωρηθούν στη κατάσταση δαπανών (έντυπο 7) αποστέλλονται στον Ειδικό Λογαριασμό μαζί με τις δαπάνες μετακίνησης.

 

3α. Μετακινήσεις μελών Επιτροπών Επιμόρφωσης

Τα μέλη των Επιτροπών Επιμόρφωσης μπορεί να μετακινηθούν εντός και εκτός του νομού αρμοδιότητας τους για τις ανάγκες της πράξης.

Τα δικαιολογητικά των δαπανών για τις μετακινήσεις των μελών της Επιτροπής Επιμόρφωσης υποβάλλονται στον Ειδικό Λογαριασμό ανά τετράμηνο, την 30η Απριλίου, την 31η Αυγούστου και την 31η  Δεκεμβρίου, και είναι τα παρακάτω:

 

 

* Μετακίνηση εντός νομού           

§                Αντίγραφο πρακτικού της Επιτροπής Επιμόρφωσης από το οποίο προκύπτει το Κ.Σ.Ε., η ημερομηνία, και το ποιο μέλος  θα πραγματοποιήσει την επίσκεψη.

§                Εντολή μετακίνησης από τον συντονιστή της επιτροπής επιμόρφωσης βασισμένη στο ανωτέρω πρακτικό της Επιτροπής Επιμόρφωσης.

§                Έκθεση επίσκεψης (έντυπο 11 της 9143/ΚΓ/29/01/02 )

* Μετακίνηση εκτός νομού           

§                     Εντολή μετακίνησης του Γενικού Γραμματέα ΥΠ.Ε.Π.Θ. η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση του αρμόδιου Τεχνικού Συμβούλου.

§                     Κατάσταση οδοιπορικών εξόδων (έντυπο 12) η οποία συνοδεύεται από όλα τα παραστατικά δαπανών σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται  στα προηγούμενα.

 

Ο Γενικός Γραμματέας ΥΠ.Ε.Π.Θ.

 

Αθανάσιος Τσουροπλής