βρες το πρώτο συνθετικό των λέξεων???

   ημερο      μερο      μερό   
το λόγιο
η μηνία
το μίσθιο
το κάματο
το νυχτο