4.2 ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ

Μορφές τριωνύμου

Η παράσταση αx2 + βx + γ, α = 0 λέγεται τριώνυμο 2ου βαθμού ή, πιο απλά, τριώνυμο. Η διακρίνουσα Δ της αντίστοιχης εξίσωσης αx2 + βx + γ = 0 λέγεται και διακρίνουσα του τριωνύμου. Οι ρίζες της εξίσωσης αx2 + βx + γ = 0, δηλαδή οι pic420ονομάζονται και ρίζες του τριωνύμου.

Το τριώνυμο αx2 + βx + γ, α ≠ 0 μετασχηματίζεται ως εξής:

pic421

Επομένως:

pic422

Διακρίνουμε τώρα τις εξής περιπτώσεις:

 • Δ > 0 . Τότε ισχύειpic423, οπότε έχουμε:

pic424

Επομένως:

αx2 + βx + γ = α(x – x1)(x – x2) ,

όπου x1, x2 οι ρίζες του τριωνύμου.

Άρα, όταν Δ > 0, τότε το τριώνυμο μετατρέπεται σε γινόμενο του α επί δύο πρωτοβάθμιους παράγοντες.

 • Δ = 0 . Τότε από την ισότητα (1) έχουμε:

pic425

Άρα, όταν Δ = 0, τότε το τριώνυμο μετατρέπεται σε γινόμενο του α επί ένα τέλειο τετράγωνο.

 • Δ < 0 . Τότε ισχύει |Δ| = –Δ, οπότε έχουμε:

pic426

Επειδή για κάθε x pic03 R , η παράσταση μέσα στην αγκύλη είναι θετική, το τριώνυμο δεν αναλύεται σε γινόμενο πρωτοβάθμιων παραγόντων.

Συνοψίζοντας τα παραπάνω συμπεράσματα για τις μορφές του τριωνύμου αx2 + βx + γ, α ≠ 0 με διακρίνουσα Δ έχουμε:

 • Αν Δ > 0 ,τότε:

αx2 + βx + γ = α(x – x1 )(x – x2),

όπου x1, x2 οι ρίζες του τριωνύμου.

 • Αν Δ = 0, τότε:

pic427

 • Αν Δ < 0, τότε:

pic428

Για παράδειγμα:

 • Το τριώνυμο 2x2 + 3x – 2 έχει Δ = 9 + 16 = 25 > 0 και ρίζες pic429 και x2 = –2. Επομένως:

pic430

 • Το τριώνυμο pic431. Eπομένως:

pic432

 • Το τριώνυμο 2x2 – 6x + 5 έχει Δ= – 4 < 0 . Επομένως:

pic433

Πρόσημο των τιμών του τριωνύμου

Για να μελετήσουμε το πρόσημο των τιμών του τριωνύμου αx2 + βx + γ, α ≠ 0, θα χρησιμοποιήσουμε τις μορφές του ανάλογα με τη διακρίνουσα.

 • Αν Δ > 0, τότε, όπως είδαμε προηγουμένως, ισχύει:

αx2 + βx + γ= α (x – x1 )(x – x2) (1)

Υποθέτουμε ότι x1 < x2 και τοποθετούμε τις ρίζες σε έναν άξονα.

Παρατηρούμε ότι:

 • Αν x < x1 < x2 (Σχήμα) , τότε x – x1 < 0 και x – x2 < 0, οπότε (x – x1)(x – x2) > 0. Επομένως, λόγω της (1), το τριώνυμο είναι ομόσημο του α .
pic434
 • Αν x1 < x < x2 (Σχήμα), τότε x – x1 > 0 και x – x2 < 0, οπότε (x – x1)(x – x2) < 0. Επομένως, λόγω της (1), το τριώνυμο είναι ετερόσημο του α .
pic435
 • Αν x1 < x2 < x (Σχήμα), τότε x – x1 > 0 και x – x2 > 0, οπότε (x – x1)(x – x2) > 0. Επομένως, λόγω της (1), το τριώνυμο είναι ομόσημο του α .
pic436
 • Αν Δ = 0, τότε ισχύει:

pic437

Επομένως, το τριώνυμο είναι ομόσημο του α για κάθε πραγματικό pic438 , ενώ μηδενίζεται για pic439

 • Αν Δ < 0, τότε ισχύει:

pic440

Όμως η παράσταση μέσα στην αγκύλη είναι θετική για κάθε πραγματικό αριθμό x. Επομένως το τριώνυμο είναι ομόσημο του α σε όλο το R.

Τα παραπάνω συνοψίζονται στον πίνακα:

Το τριώνυμο αx2 + βx + γ, α ≠ 0 γίνεται:

 • Ετερόσημο του α , μόνο όταν είναι Δ > 0 και για τις τιμές του x, που βρίσκονται μεταξύ των ριζών.
 • Μηδέν, όταν η τιμή του x είναι κάποια από τις ρίζες του τριωνύμου.
 • Ομόσημο του α σε κάθε άλλη περίπτωση.

Ανισώσεις της μορφής αx2 + βx + γ > 0 ή αx2 + βx + γ < 0

Τα προηγούμενα συμπεράσματα χρησιμοποιούνται στην επίλυση ανισώσεων της μορφής αx2 + βx + γ > 0 ή αx2 + βx + γ < 0, α ≠ 0 , τις οποίες ονομάζουμε ανισώσεις δευτέρου βαθμού. Ο τρόπος επίλυσης αυτών φαίνεται στα παρακάτω παραδείγματα.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1o

Να λυθούν οι ανισώσεις

i) 2x2 – 3x – 2 > 0             ii)2x2 – 3x – 2 < 0

ΛΥΣΗ

Ζητάμε τις τιμές του x, για τις οποίες το τριώνυμο 2x2 – 3x – 2 είναι θετικό στην περίπτωση (i) και αρνητικό στην περίπτωση (ii).

Το τριώνυμο έχει ρίζες τους αριθμούς pic441 και 2 και, επειδή α = 2 > 0, το πρόσημό του φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

x

–∞ pic441 2 +∞

f(x)

+ 0 0 +

Από τον πίνακα αυτόν προκύπτει ότι:

i)     Η ανίσωση 2x2 – 3x – 2 > 0 έχει λύσεις τα xpic03 R για τα οποία ισχύει x <pic441 ή x > 2 , δηλαδή τα pic442 Οι λύσεις αυτές εποπτικά φαίνονται στο παρακάτω σχήμα.

pic443

ii) Η ανίσωση 2x2 – 3x – 2 < 0 έχει λύσεις τα x pic03R για τα οποία ισχύει x< pic441 ή x> 2, δηλαδή τα pic444. Οι λύσεις αυτές εποπτικά φαίνονται στο παρακάτω σχήμα.

pic445

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2o

Να λυθεί η ανίσωση 2x2 – 3x – 2 ≤ 0

ΛΥΣΗ

Ζητάμε τις τιμές του x, που είναι λύσεις της ανίσωσης 2x2 – 3x – 2 < 0 ή ρίζες της εξίσωσης 2x2 – 3x – 2 = 0. Επομένως σύμφωνα με το 1o παράδειγμα οι λύσεις της ανίσωσης 2x2 – 3x – 2 ≤ 0 είναι τα xpic03R , με – pic441≤ x ≤ 2 δηλαδή τα pic446. Οι λύσεις αυτές εποπτικά φαίνονται στο παρακάτω σχήμα.

pic447

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3o

Να λυθούν οι ανισώσεις

i) x2 – 2x + 1 > 0 ii) x2 – 2x + 1 < 0

ΛΥΣΗ

Η διακρίνουσα του τριωνύμου x2 – 2x + 1 είναι Δ = 0, οπότε έχει διπλή ρίζα την x = 1. Άρα το τριώνυμο είναι ομόσημο του α = 1, δηλαδή θετικό, για κάθε xpic03R με x ≠ 1.

Επομένως οι λύσεις της ανίσωσης (i) είναι όλοι οι πραγματικοί αριθμοί x, με x ≠ 1, ενώ η ανίσωση (ii) είναι αδύνατη.

Οι λύσεις της (i) εποπτικά φαίνονται στο παρακάτω σχήμα.

pic448

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4o

Να λυθεί η ανίσωση x2 + x + 1 > 0

ΛΥΣΗ

Η διακρίνουσα του τριωνύμου x2 + x + 1 είναι Δ = –3 < 0, οπότε το τριώνυμο είναι ομόσημο του α = 1, δηλαδή θετικό, για κάθε xpic03R . Επομένως οι λύσεις της ανίσωσης είναι όλοι οι πραγματικοί αριθμοί.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Να βρεθούν οι τιμές του xpic03R για τις οποίες συναληθεύουν οι ανισώσεις:

x2 – 4x – 5 < 0 και x2 – x – 6 > 0.

ΛΥΣΗ

Λύνουμε κάθε ανίσωση χωριστά και μετά βρίσκουμε τις κοινές λύσεις

Έχουμε:

 • x2 – 4x – 5 < 0 <=> (x – 5)(x +1) < 0 <=> –1< x < 5
 • x2 – x – 6 > 0<=> (x + 2)(x – 3) > 0 <=> x < –2 ή x > 3

pic449

Άρα οι ανισώσεις συναληθεύουν για xpic03(3,5).

Δίνεται η εξίσωση x2 – (α + 1)x + α + 4 = 0, αpic03R

i) Να βρεθεί η διακρίνουσα της εξίσωσης και να μελετηθεί το πρόσημό της.

ii) Για ποιες τιμές του α η εξίσωση έχει δύο ρίζες άνισες;

iii) Για ποιες τιμές του α η εξίσωση έχει διπλή ρίζα;

iv) Για ποιες τιμές του α η εξίσωση είναι αδύνατη στο R ;

ΛΥΣΗ

i) Έχουμε:

Δ = [–(α +1)]2 – 4 · 1 · (α + 4) = α2 – 2α – 15.

Παρατηρούμε ότι η διακρίνουσα είναι ένα τριώνυμο του α με διακρίνουσα

Δ' = (–2 )2 – 4 · 1 · (–15) = 64 > 0.

Επομένως η διακρίνουσα Δ έχει ρίζες:

pic450

και το πρόσημό της φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

α

–∞ –3 2 +∞

Δ

+ 0 0 +

Από τον πίνακα αυτό προκύπτει ότι:

ii) Η εξίσωση έχει δύο ρίζες άνισες αν Δ > 0 , δηλαδή αν α < –3 ή α > 5.

iii) Η εξίσωση έχει μία διπλή ρίζα αν Δ = 0 , δηλαδή αν α = –3 ή α = 5.

iv) Η εξίσωση είναι αδύνατη αν Δ < 0, δηλαδή –3 < α < 5.

Ασκήσεις

Α' ΟΜΑΔΑΣ
1.

Να μετατρέψετε σε γινόμενα παραγόντων τα τριώνυμα:

i) x2 - 3x + 2 ii) 2x2 - 3x - 2.

2.

Να απλοποιήσετε τις παραστάσεις:

pic451

3.

Για τις διάφορες τιμές του x∈ℝ, να βρείτε το πρόσημο των τριωνύμων:

i) x2 - 2x -15 ii) 4x2 - 4x + 1 iii) x2 - 4x + 13.

4.

Για τις διάφορες τιμές του x∈ℝ, να βρείτε το πρόσημο των τριωνύμων:

i) -x2 + 4x - 3ii) -9x2 + 6x -1 iii) -x2 + 2x - 2.

5.

Να λύσετε τις ανισώσεις:

i) 5x2 ≤ 20x ii) x2 + 3x ≤ 4 .

6.

Να λύσετε τις ανισώσεις:

i) x2 - x - 2 > 0 ii) 2x2 - 3x - 5 < 0

7.

Να λύσετε τις ανισώσεις:

i) x2 + 4 > 4x ii) x2 + 9 ≤ 6x .

8.

Να λύσετε τις ανισώσεις:

i) x2 + 3x + 5 ≤ 0 ii) 2x2 - 3x + 20 > 0.

9.

Να λύσετε την ανίσωση pic452

10.

Να βρείτε τις τιμές του x∈ℝ για τις οποίες ισχύει: 2x - 1 < x2 - 4 < 12 .

11.

Να βρείτε τις τιμές του x∈ℝ για τις οποίες συναληθεύουν οι ανισώσεις x2 - 6x + 5 < 0 και x2 - 5x + 6 > 0.

B' ΟΜΑΔΑΣ
1.

i) Να μετατρέψετε σε γινόμενα παραγόντων τις παραστάσεις:

α2 + αβ - 2β2 και α2 - αβ - 6β2.

ii) Να απλοποιήσετε την παράσταση pic453

2.

Να παραγοντοποιήσετε το τριώνυμο 2x2 + (2β - α)x - αβ.

3.

Να απλοποιήσετε την παράσταση pic454

4.

Δίνεται η εξίσωση λx2 + 3λx + λ + 5 = 0, λ∈ℝ . Να βρείτε τις τιμές του λ για τις οποίες η εξίσωση:

i) έχει ρίζες ίσες ii) έχει ρίζες άνισες iii) είναι αδύνατη.

5.

Να βρείτε τις τιμές του λ∈ℝ για τις οποίες η ανίσωση x2 + 3λx + λ > 0 αληθεύει για κάθε x∈ℝ.

6.

Δίνεται το τριώνυμο (λ + 2)x2 - 2λx + 3λ, λ ≠ -2.

i) Να βρείτε τη διακρίνουσα Δ του τριωνύμου και να λύσετε την ανίσωση Δ<0.

ii) Να βρείτε τις τιμές του λ για τις οποίες η ανίσωση (λ + 2)x2 - 2λx + 3λ<0, λ ≠ -2 αληθεύει για κάθε x∈ℝ.

7.

Στο διπλανό σχήμα το ΑΒΓΔ είναι τετράγωνο πλευράς ΑΒ = 3 και το Μ είναι ένα σημείο της διαγωνίου ΑΓ . Να βρείτε τις θέσεις του σημείου Μ πάνω στη διαγώνιο ΑΓ για τις οποίες το άθροισμα των εμβαδών των σκιασμένων τετραγώνων είναι μικρότερο από 5.

pic455

8.

i) Να αποδείξετε ότι α2 - αβ + β2 > 0 για όλα τα α, β∈ℝ με α, β ≠ 0.

ii) Να καθορίσετε το πρόσημο της παράστασης pic456για τις διάφορες τιμές των α, β ≠ 0 .