5.3 Γεωμετρική πρόοδος

– Στην ακολουθία 3, 6, 12, 24,... κάθε όρος της προκύπτει από τον προηγούμενό του με πολλαπλασιασμό επί 2. Δηλαδή για την ακολουθία αυτή ισχύει:

pic557

– Στην ακολουθία 27, –9, 3,–1, ... κάθε όρος της προκύπτει από τον προηγούμενό του με πολλαπλασιασμό επί pic558.Δηλαδή για την ακολουθία αυτή ισχύει:

pic559

Όπως και προηγουμένως, η ακολουθία (αν) λέγεται γεωμετρική πρόοδος με λόγο pic558


Γενικότερα ορίζουμε ότι:

Μια ακολουθία λέγεται γεωμετρική πρόοδος, αν κάθε όρος της προκύπτει από τον προηγούμενο με πολλαπλασιασμό επί τον ίδιο πάντοτε μη μηδενικό αριθμό.

Τον αριθμό αυτό τον συμβολίζουμε με λ και τον λέμε λόγο της προόδου. Σε μια γεωμετρική πρόοδο (αν) υποθέτουμε πάντα ότι α1 # 0, οπότε, αφού είναι και λ ≠ 0, ισχύει αν ≠ 0 για κάθε vpic03 N*. Επομένως, η ακολουθία (αν) είναι γεωμετρική πρόοδος με λόγο λ, αν και μόνο αν ισχύει:

pic560

 

Αν σε μια γεωμετρική πρόοδο γνωρίζουμε τον πρώτο όρο της α. και το λόγο της λ, τότε ο αναδρομικός της τύπος αν+1ν· λ μας επιτρέπει να βρούμε με διαδοχικά βήματα τον οποιονδήποτε όρο της. Μπορούμε όμως να υπολογίσουμε κατευθείαν το ν° όρο αν μιας γεωμετρικής προόδου ως συνάρτηση των α1, λ και ν ως εξής:

Από τον ορισμό της γεωμετρικής προόδου έχουμε:

pic561

Πολλαπλασιάζοντας κατά μέλη τις ν αυτές ισότητες και εφαρμόζοντας την ιδιότητα της της διαγραφής, βρίσκουμε αν1λν–1

Επομένως

pic562

Έτσι π.χ. στη γεωμετρική πρόοδο 3, –6, 12, –24,... η οποία έχει α1 = 3 και pic563ο ν–ος όρος της είναι αν = 3 · (–2)ν–1. Επομένως ο 5ος όρος της είναι pic564 ο δέκατος όρος της είναι pic565

Γεωμετρικός μέσος

Αν πάρουμε τρεις διαδοχικούς όρους α, β, γ μιας γεωμετρικής προόδου με λόγο λ, τότε ισχύει

pic566

Αλλά και αντιστρόφως, αν για τρεις αριθμούς α, β, γ ≠0 ισχύει β2 = αγ, τότε pic567 που σημαίνει ότι οι α, β, γ είναι διαδοχικοί όροι μιας γεωμετρικής προόδου. Ο θετικός αριθμός pic568λέγεται γεωμετρικός μέσος των α και γ.

Αποδείξαμε λοιπόν ότι:

pic569

Άθροισμα ν διαδοχικών όρων γεωμετρικής προόδου

Ας θεωρήσουμε τη γεωμετρική πρόοδο 1, 3, 9, 27, ... στην οποία είναι α1 = 1 και λ = 3, και ας βρούμε το άθροισμα S7 των 7 πρώτων όρων της. Έχουμε

S7=1+3+9+27+81+243+729

Αντί να προσθέσουμε τους αριθμούς αυτούς με τον συνήθη τρόπο, μπορούμε να βρούμε συντομότερα το άθροισμά τους ως εξής: Πολλαπλασιάζουμε τα μέλη της (1) με το λόγο λ=3 και έχουμε

3S7=3+9+27+81+243+729+2187

Αφαιρούμε από τα μέλη της (2) τα μέλη της (1) και έχουμε:

pic570

Εφαρμόζοντας τον παραπάνω τρόπο σε μια οποιαδήποτε γεωμετρική πρόοδο, θα αποδείξουμε ότι:

pic571

 

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Έστω pic572(1)

Πολλαπλασιάζουμε τα μέλη της (1) με το λόγο λ και έχουμε

pic573(2)

Αφαιρούμε από τα μέλη της (2) τα μέλη της (1) και έχουμε:

pic574

Επομένως, αφού λ ≠ 1, έχουμε:

pic575

Παρατήρηση: Στην περίπτωση που ο λόγος της προόδου είναι λ–1, τότε το άθροισμα των όρων της είναι Sv = ν · α1 αφού όλοι οι όροι της προόδου είναι ίσοι με α1.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

1° Να βρεθεί ο ν όρος μιας γεωμετρικής προόδου της οποίας ο 4ος όρος είναι pic576 και ο 9ος pic577

ΛΥΣΗ

Έστω α1, ο πρώτος όρος της γεωμετρικής προόδου και λ ο λόγος της. Τότε έχουμε:

pic578

από την οποία προκύπτει ότι

pic579

Αντικαθιστούμε την τιμή αυτή του λ στην pic580 και έχουμε

pic581

Άρα ο ν όρος της γεωμετρικής προόδου, σύμφωνα με τον τύπο αν1λν–1 είναι pic582

2° Να υπολογιστεί το άθροισμα pic586

ΛΥΣΗ

2° Πρόκειται για το άθροισμα διαδοχικών όρων μιας γεωμετρικής προόδου με α1 = 1 και pic583

Για να εφαρμόσουμε τον τύπο pic575, πρέπει να ξέρουμε το πλήθος ν των όρων. Από τον τύπο όμως του ν όρου αν1λν–1έχουμε pic584 και επομένως ν– 1 = 8 ή ν=9.

Άρα το ζητούμενο άθροισμα είναι:

pic585

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Α' ΟΜΑΔΑΣ

1. Να βρείτε το ν όρο των γεωμετρικών προόδων:
 

pic587

2. Να βρείτε το ζητούμενο όρο σε καθεμιά από τις γεωμετρικές προόδους:
 

pic588

3.

i) Να βρείτε τον 1° όρο μιας γεωμετρικής προόδου, της οποίας ο 5ος όρος είναι pic589 και ο λόγος 2.

 

ii) Ομοίως, αν ο 42 όρος είναι pic590 και ο λόγος pic591

4.

i) Να βρείτε το λόγο μιας γεωμετρικής προόδου της οποίας ο 3ος όρος είναι 12 και ο 62ος όρος είναι 96.

 

ii) Ομοίως, αν ο 2ος όρος είναι pic592 και ο 52ος όρος είναιpic593

5.

Να βρείτε:

 

i) τον α15 μιας γεωμετρικής προόδου με α1 = 20 και ω=1,05,

ii) τον α14 μιας γεωμετρικής προόδου με pic594

iii) τον α21 μιας γεωμετρικής προόδου με pic595

6.

Έστω η γεωμετρική πρόοδος 3, 6, 12,.... Να βρείτε το πλήθος των όρων της μέχρι και τον όρο που ισούται με 768.

7.

i) Να βρείτε τον πρώτο όρο της γεωμετρικής προόδου 4, 8, 16,... που υπερβαίνει το 2000

 

ii) Να βρείτε τον πρώτο όρο της γεωμετρικής προόδου 128, 64, 32,..., που είναι μικρότερος του 0,25.

8.

i) Να βρείτε το γεωμετρικό μέσο των αριθμών 5 και 20, καθώς και των pic596 και pic597

 

ii) Να βρείτε τον x ώστε οι αριθμοί x–4, x+1, x–19 να αποτελούν γεωμετρική πρόοδο.

9.

Να βρείτε το άθροισμα των πρώτων 10 όρων των γεωμετρικών προόδων

  pic598
10.

Να βρείτε το άθροισμα των πρώτων 8 όρων των γεωμετρικών προόδων

 

pic599

11.

Να υπολογίσετε τα αθροίσματα:

 

pic5100

12.

Μια κοινωνία βακτηριδίων διπλασιάζεται σε αριθμό κάθε μια ώρα. Αν αρχικά υπάρχουν 3 βακτηρίδια, πόσα βακτηρίδια θα υπάρχουν ύστερα από 12 ώρες;

13.

Μια μπάλα πέφτει από ύψος 60 μέτρων και αναπηδά σε έδαφος φθάνοντας κάθε φορά στο pic5101 του ύψους της προηγούμενης αναπήδησης. Να βρείτε σε τι ύψος θα φθάσει στην 4η αναπήδηση

B' ΟΜΑΔΑΣ

1. Ο ν όρος μιας ακολουθίας είναι pic5102. Να δείξετε ότι η ακολουθία αυτή είναι γεωμετρική πρόοδος και να γράψετε τους α1 και λ.
2. i) Αν ισχύει pic5103 να δείξετε ότι οι α, β, γ είναι διαδοχικοί όροι μιας γεωμετρικής προόδου.
 

ii) Αν οι α, β, γ είναι διαδοχικοί όροι μιας γεωμετρικής προόδου, να δείξετε ότι pic5104

3.

i) Αν οι α, β, γ είναι διαδοχικοί όροι μιας γεωμετρικής προόδου, να δείξετε ότι α222=(α+β+γ)(α–β+γ)

 

ii) Αν οι α, β, γ, δ είναι διαδοχικοί όροι μιας γεωμετρικής προόδου να δείξετε ότι (α–γ)2+(β–γ)2+(β–δ)2=(α–δ)2

4.

Για ποια τιμή του ν οι αριθμοί pic5105 είναι διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου;

5.

Να δείξετε ότι:

 

i) τα τετράγωνα των όρων μιας γεωμετρικής προόδου σχηματίζουν επίσης γεωμετρική πρόοδο

ii) Αν υψώσουμε κάθε όρο μιας γεωμετρικής προόδου στην k, τότε προκύπτει πάλι γεωμετρική πρόοδος.

6.

Να βρείτε τη γεωμετρική πρόοδο, της οποίας:

 

i) ο 4ος όρος είναι 24 και το άθροισμα των τριών πρώτων όρων της είναι 21,

ii) το άθροισμα των δυο πρώτων όρων της είναι pic5106 και το άθροισμα των τεσσάρων πρώτων όρων της είναι pic5107

7.

Να βρείτε το άθροισμα των πρώτων δέκα όρων της γεωμετρικής προόδου, στην οποία είναι α26 =34 και α37=68

8.

i) Να βρείτε το άθροισμα 1+α+α2+..+αν–1

 

ii) Να υπολογίσετε το γινόμενο (1–α)(1+α+α2+...+αν–1)

iii) Να δείξετε ότι xν–yν=(x–y)(xν–1+xν–2y+..+yν–1)

9.

Να υπολογίσετε το γινόμενο των πρώτων ν όρων της γεωμετρικής προόδου 2, 4, 8,...

10.

Αν το άθροισμα των πρώτων τριών όρων μιας γεωμετρικής προόδου είναι –13 και το γινόμενο τους είναι –27, να βρείτε τους όρους αυτούς.

11.

i) Είναι γνωστό ότι, για κάθε νpic03c N*, το άθροισμα των πρώτων ν όρων μιας ακολουθίας (αν) είναι Sν = 2ν–1. Να δείξετε ότι η (αν) είναι γεωμετρική πρόοδος και να γράψετε τους α1 και λ.

 

ii) Ομοίως, αν Sν = 3ν–1 iii) Ομοίως, αν Sν = 3(2ν–1)

12.

Να αποδείξετε ότι pic5108

13.

Ο πληθυσμός μιας χώρας είναι 90 εκατομμύρια και παρουσιάζει ετήσια αύξηση 2%. Αν αν είναι ο πληθυσμός της χώρας ύστερα από ν χρόνια, να βρείτε έναν αναδρομικό τύπο, καθώς και το γενικό όρο της ακολουθίας (αν).

 

– Ποιός θα είναι ο πληθυσμός της χώρας ύστερα από 10 χρόνια; [Χρησιμοποιήστε υπολογιστή τσέπης].

14.

Η ένταση του φωτός μειώνεται κατά 10%, όταν αυτό διέρχεται από ένα φίλτρο. Αν Ιν είναι η ένταση του φωτός, αφού διέλθει διαδοχικά μέσα από ν τέτοια φίλτρα, να βρείτε έναν αναδρομικό τύπο, καθώς και το γενικό όρο της ακολουθίας ( Ιν ).

 

– Ποια θα είναι η ένταση του φωτός, αν διέλθει μέσα από 10 τέτοια φίλτρα και η αρχική ένταση είναι Ι0 ; [Χρησιμοποιήστε υπολογιστή τσέπης].

15.

Σε ένα όργανο μουσικής ο τόνος C' έχει συχνότητα 261 Hz και η οκτάβα του C" έχει διπλάσια συχνότητα. Ανάμεσα στους C' και C" υπάρχουν 11 επιπλέον τόνοι, των οποίων οι συχνότητες σχηματίζουν με τις συχνότητες των C' και C" 13 διαδοχικούς όρους γεωμετρικής προόδου. Να υπολογίσετε:

 

i) το λόγο της προόδου, ii) τη συχνότητα του πέμπτου τόνου.

16.

Το ψυγείο ενός φορτηγού περιέχει 40 It νερό. Αδειάζουμε 4 lt νερό και το αντικαθιστούμε με αντιπυκτικό. Ύστερα αδειάζουμε 4 It του μείγματος και το αντικαθιστούμε με αντιπυκτικό κ.ο.κ. Αν Dν είναι η ποσότητα του νερού στο ψυγείο, αφού εφαρμοσθεί η διαδικασία ν φορές, να βρείτε:

 

i) Έναν αναδρομικό τύπο της ακολουθίας (Dν).

ii) Την ποσότητα του αντιπυκτικού στο ψυγείο, αφού εφαρμοσθεί η διαδικασία 7 φορές. [Χρησιμοποιήστε υπολογιστή τσέπης].

17.

Λέγεται ότι ο εφευρέτης του σκακιού παρακλήθηκε από έναν Ινδό βασιλιά να ζητήσει όποια αμοιβή ήθελε για τη σπουδαία ιδέα του. Ο εφευρέτης ζήτησε να πάρει το ρύζι που θα μαζευόταν ως εξής: Στο 1ο τετραγωνάκι του σκακιού να έβαζε κάποιος έναν κόκκο ρυζιού, στο 2ο τετραγωνάκι 2 κόκκους, στο 3ο τετραγωνάκι 4 κόκκους, στο 5ο τετραγωνάκι 8 κόκκους κτλ.

Να βρείτε πόσοι τόνοι θα ήταν η ποσότητα αυτή του ρυζιού, αν 1 Kg ρυζιού έχει 20000 κόκκους.

 

Στο εσωτερικό μιας γωνίας 60° βρίσκονται κύκλοι Ci, C2, C3,... που εφάπτονται διαδοχικά και έχουν τις πλευρές της γωνίας ως κοινές εφαπτόμενες

Αν rv είναι η ακτίνα του κύκλου Cν και η ακτίνα του C, είναι 1 να βρείτε:

i) Έναν αναδρομικό τύπο και το ν° όρο της ακολουθίας (rν)

ii) Την ακτίνα του 8 κύκλου

iii) Το άθροισμα των εμβαδών των 5 πρώτων κύκλων.

pic5109