Αρχική ΑΕΠΠ - Δομές Δεδομένων Λειτουργικά Συστήματα Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Βάσεις Δεδομένων Παιδαγωγικά - Διδακτική

Βασικές Έννοιες

Μεταβλητή - Έκφραση Δομή Ακολουθίας Δομή Επιλογής Δομή Επανάληψης

Αναπαράσταση Αλγορίθμων

Διάγραμμα Ροής

Πίνακας Τιμών

Πίνακες

Μονοδιάστατοι Δισδιάστατοι Πολυδιάστατοι Αναζήτηση Ταξινόμηση Στοίβα Ουρά

Υποπρογράμματα

Συναρτήσεις Διαδικασίες Σχετικά με τις παράμετρους

Δυναμικές Δομές

Λίστες Δέντρα Γράφοι

 Ιστορικό Πρόσφατες αλλαγές Εκτύπωση Αναζήτηση

Ιστορικό: DataStructures.Function-Theory

Απόκρυψη μικρών αλλαγών - Αλλαγές κώδικα

25-04-2008 (12:36) από 194.63.239.168 -
Αλλαγή σειρών 207-208 από:

Τα όρια a και b τα δίνει ο χρήστης.

σε:

Τα όρια a και b τα δίνει ο χρήστης στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Αυτό καλεί την συνάρτηση ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ η οποία πραγματοποιεί την παραπάνω διαδικασία. Η συνάρτηση ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ καλεί την συνάρτηση F η οποία έχει την έκφραση για την οποία υπολογίζεται το ολοκλήρωμα. Αν θέλουμε να αλλάξουμε συνάρτηση, αλλάζουμε την γραμμή F <- ... και βάζουμε την έκφραση.

Αλλαγή σειρών 212-213 από:
 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: N, Ι 
 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: A, B, Δx, X, Y, Σ 
σε:
 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: N 
 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: A, B 
Αλλαγή σειρών 218-226 από:
 ! Υπολογισμός του μήκους των υποδιαιρέσεων και αρχικοποίηση των μεταβλητών Χ και Σ 
σε:
 ΓΡΑΨΕ 'Το αποτέλεσμα, κατά προσέγγιση για ', N, ' υποδιαιρέσεις είναι: ', ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ(A, B, N) 

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ(A, B, N): ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: N, Ι 
 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: A, B, Δx, X, Y, Σ 

ΑΡΧΗ

Υπολογισμός του μήκους των υποδιαιρέσεων και αρχικοποίηση των μεταβλητών Χ και Σ

Αλλαγή σειράς 231 από:
 ! Υπολογισμός του αθροίσματος 
σε:

Υπολογισμός του αθροίσματος

Αλλαγή σειρών 238-242 από:
 Σ <- Δx * ((F(A) + F(B))/2 + Σ)

 ΓΡΑΨΕ 'Το αποτέλεσμα, κατά προσέγγιση για ', N, ' υποδιαιρέσεις είναι: ', Σ 

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

σε:
 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ <- Δx*((F(A) + F(B))/2 + Σ) 

ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Αλλαγή σειράς 246 από:

ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

σε:

ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

25-04-2008 (12:16) από 194.63.237.22 -
Αλλαγή σειρών 209-210 από:
σε:
25-04-2008 (12:14) από 194.63.237.22 -
Αλλαγή σειράς 173 από:

1/2*Deltax*(y_0+y_1) + 1/2*Deltax*(y_1+y_2) + 1/2*Deltax*(y_2+y_3) + ... + 1/2*Deltax*(y_n-1+y_n)

σε:

1/2*Deltax*(y_0+y_1) + 1/2*Deltax*(y_1+y_2) + 1/2*Deltax*(y_2+y_3) + ... + 1/2*Deltax*(y_(n-1)+y_n)

Αλλαγή σειράς 179 από:

Deltax*((y_0+y_n)/2 + y_1 + y_2 + ... + y_n-1) = Deltax*((y_0+y_n)/2 + sum_(i=1)^(n-1)y_i)

σε:

Deltax*((y_0+y_n)/2 + y_1 + y_2 + ... + y_(n-1)) = Deltax*((y_0+y_n)/2 + sum_(i=1)^(n-1)y_i)

Αλλαγή σειρών 182-183 από:

το οποίο δίνει κατά προσέγγιση των περιοχή κάτω από το γράφημα.

σε:

το οποίο δίνει κατά προσέγγιση το άθροισμα των περιοχών κάτω από το γράφημα.

Αλλαγή σειρών 199-202 από:

Το αποτέλεσμα είναι: Δx + (f(a)+f(b))/2 + Σ

Θα δημιουργήσουμε δύο συναρτήσεις. Η μία θα έχει την συνάρτηση f(x). Η δεύτερη τον αλγόριθμο που περιγράψαμε παραπάνω. Το παράδειγμα που ακολουθεί υπολογίζει το ολοκλήρωμα:

σε:

Το αποτέλεσμα είναι: Δx * ((f(a)+f(b))/2 + Σ)

Το παράδειγμα που ακολουθεί υπολογίζει το ολοκλήρωμα:

Αλλαγή σειράς 204 από:

int (x^2+1)dx

σε:

int_a^b (x^2+1)dx

Αλλαγή σειρών 207-210 από:
σε:
25-04-2008 (12:08) από 194.63.239.168 -
Αλλαγή σειράς 228 από:
 Σ <- Σ + Δx + (F(A) + F(B))/2 
σε:
 Σ <- Δx * ((F(A) + F(B))/2 + Σ)
24-04-2008 (10:08) από 194.63.239.168 -
Αλλαγή σειρών 208-237 από:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Αριθμητικό_Ολοκλήρωμα ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Ν, Ι
 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Α, Β, Δx, X, Y, Σ

ΑΡΧΗ

 ΓΡΑΨΕ 'Δώστε την αρχική, την τελική τιμή και το πλήθος των υποδιαιρέσεων:'
 ΔΙΑΒΑΣΕ Α, Β, Ν

 ! Υπολογισμός του μήκους των υποδιαιρέσεων και αρχικοποίηση των μεταβλητών Χ και Σ
 Δx <- (B-A)/N
 X <- A
 Σ <- 0

 ! Υπολογισμός του αθροίσματος
 ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ Ν-1
  Χ <- Χ + Δx
  Υ <- F(Χ)
  Σ <- Σ + Υ
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

 Σ <- Σ + Δx + ((F(A)+F(B))/2

 ΓΡΑΨΕ 'Το αποτέλεσμα, κατά προσέγγιση για ', Ν, ' υποδιαιρέσεις είναι: ', Σ

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ F(X) :ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Χ

ΑΡΧΗ

 F <- X^2+1
σε:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Αριθμητικό_Ολοκλήρωμα ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: N, Ι 
 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: A, B, Δx, X, Y, Σ 

ΑΡΧΗ

 ΓΡΑΨΕ 'Δώστε την αρχική, την τελική τιμή και το πλήθος των υποδιαιρέσεων:' 
 ΔΙΑΒΑΣΕ A, B, N 

 ! Υπολογισμός του μήκους των υποδιαιρέσεων και αρχικοποίηση των μεταβλητών Χ και Σ 
 Δx <- (B - A)/N 
 X <- A 
 Σ <- 0 

 ! Υπολογισμός του αθροίσματος 
 ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ N - 1 
  X <- X + Δx 
  Y <- F(X) 
  Σ <- Σ + Y 
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

 Σ <- Σ + Δx + (F(A) + F(B))/2 

 ΓΡΑΨΕ 'Το αποτέλεσμα, κατά προσέγγιση για ', N, ' υποδιαιρέσεις είναι: ', Σ 

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ F(X): ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: X 

ΑΡΧΗ

 F <- X^2 + 1 
23-04-2008 (21:27) από 194.63.237.23 -
Αλλαγή σειράς 213 από:
 ΓΡΑΨΕ "Δώστε την αρχική, την τελική τιμή και το πλήθος των υποδιαιρέσεων:'
σε:
 ΓΡΑΨΕ 'Δώστε την αρχική, την τελική τιμή και το πλήθος των υποδιαιρέσεων:'
Αλλαγή σειράς 230 από:
 ΓΡΑΨΕ "Το αποτέλεσμα, κατά προσέγγιση για ', Ν, ' υποδιαιρέσεις είναι: ', Σ
σε:
 ΓΡΑΨΕ 'Το αποτέλεσμα, κατά προσέγγιση για ', Ν, ' υποδιαιρέσεις είναι: ', Σ
23-04-2008 (19:30) από Άρης - Αριθμητικά Ολοκληρώματα
Αλλαγή σειρών 191-198 από:
 • x=a
  Σ=0
  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ Ν-1
  x=x+Δx
  y=f(x)
  Σ=Σ+y
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ@@
σε:
 • x=a
  Σ=0
  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ Ν-1
   x=x+Δx
   y=f(x)
   Σ=Σ+y
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
Πρόσθεση σειρών 201-240:
23-04-2008 (19:12) από Άρης - Αριθμητικά Ολοκληρώματα
Αλλαγή σειρών 186-191 από:

Θα φτιάξουμε έναν αλγόριθμο για τον υπολογισμό κατά προσέγγιση του ολοκληρώματος μιας συνάρτησης σε ένα διάστημα [Α, Β] με τη χρήση της μεθόδου των τραπεζοειδών για Ν υποδιαιρέσεις του διαστήματος με βάση τον παραπάνω τύπο.

Σε πρώτη φάση πρέπει να υπολογίσουμε το Δx, το οποίο είναι DeltaX=(B-A)/N. Στη συνέχεια, υπολογίζουμε το άθροισμα y1 + ..., yn.

Η διαδικασία, σε βήματα, είναι:

σε:

Θα φτιάξουμε έναν αλγόριθμο για τον υπολογισμό κατά προσέγγιση του ολοκληρώματος μιας συνάρτησης f σε ένα διάστημα [Α, Β] με τη χρήση της μεθόδου των τραπεζοειδών για Ν υποδιαιρέσεις του διαστήματος με βάση τον παραπάνω τύπο.

Θα πρέπει, λοιπόν, να υπολογίσουμε τα: Δx, (y0+yn)/2, y1 + ..., yn. Έχουμε:

 • Δx=(B-A)/N
 • (y0+yn)/2=(f(a)+f(b))/2
 • x=a
  Σ=0
  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ Ν-1
  x=x+Δx
  y=f(x)
  Σ=Σ+y
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ@@

Το αποτέλεσμα είναι: Δx + (f(a)+f(b))/2 + Σ

23-04-2008 (19:01) από Άρης - Αριθμητικά Ολοκληρώματα
Αλλαγή σειράς 173 από:

1/2*Deltax*(y_0+y_1)+1/2*Deltax*(y_1+y_2)+1/2*Deltax*(y_2+y_3)+...+1/2*Deltax*(y_n-1+y_n)

σε:

1/2*Deltax*(y_0+y_1) + 1/2*Deltax*(y_1+y_2) + 1/2*Deltax*(y_2+y_3) + ... + 1/2*Deltax*(y_n-1+y_n)

Πρόσθεση σειρών 176-191:
23-04-2008 (18:36) από Άρης - Αριθμητικά Ολοκληρώματα
Πρόσθεση σειρών 156-175:
21-04-2008 (19:22) από Άρης -
Διαγραφή σειράς 0:
21-04-2008 (19:21) από 194.63.239.168 -
Πρόσθεση σειράς 1:
21-04-2008 (19:15) από 194.63.237.23 -
Αλλαγή σειρών 104-105 από:

Κλήση με Παράμετρο Πίνακα

σε:

Κλήση με Παράμετρο Πίνακα

Αλλαγή σειράς 112 από:
 • η κλήση της διαδικασίας από το πρόγραμμα
σε:
 • η κλήση της συνάρτησης από το πρόγραμμα
Αλλαγή σειρών 115-116 από:
σε:

Η συνάρτηση υπολογίζει και επιστρέφει το ελάχιστο στοιχείο ενός πίνακα που δίνεται ως παράμετρος.

Αλλαγή σειράς 123 από:
  ΔΙΑΒΑΣΕ Χ
σε:
  ΔΙΑΒΑΣΕ Α[Ι]
Αλλαγή σειρών 134-135 από:
 ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 100
  ΑΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟ < Τ[Ι] ΤΟΤΕ
σε:
 ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 100
  ΑΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟ > Τ[Ι] ΤΟΤΕ
21-04-2008 (19:02) από 194.63.237.23 -
Αλλαγή σειράς 20 από:
 • :ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Το όνομα της συνάρτησης μπορεί να θεωρηθεί ως ένας ειδικός τύπος μεταβλητής ο οποίος δέχεται παραμέτρους (τη λίστα παραμέτρων). Ως μεταβλητή το όνομα της συνάρτησης πρέπει να έχει έναν σαφώς ορισμένο τύπο. Αυτός ο τύπος δηλώνεται μετά τις άνω κάτω τελείες και μπορεί να είναι ΑΚΕΡΑΙΑ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ και ΛΟΓΙΚΗ.
σε:
 • :ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Το όνομα της συνάρτησης μπορεί να θεωρηθεί ως ένας ειδικός τύπος μεταβλητής ο οποίος δέχεται παραμέτρους (τη λίστα παραμέτρων). Ως μεταβλητή το όνομα της συνάρτησης πρέπει να έχει έναν σαφώς ορισμένο τύπο. Αυτός ο τύπος δηλώνεται μετά τις άνω κάτω τελείες και μπορεί να είναι: ΑΚΕΡΑΙΑ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ, ΛΟΓΙΚΗ.
Αλλαγή σειράς 22 από:
 • Το τμήμα των δηλώσεων είναι όμοιο με εκείνο των προγραμμάτων. Υπάρχει, δηλαδή, το τμήμα ΣΤΑΘΕΡΕΣ και το τμήμα ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ.
σε:
 • Το τμήμα των δηλώσεων είναι όμοιο με εκείνο των προγραμμάτων. Υπάρχει, δηλαδή, το τμήμα ΣΤΑΘΕΡΕΣ και το τμήμα ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ.
Αλλαγή σειράς 26 από:
 • Κάθε συνάρτηση ξεκινάει με την εντολή ΑΡΧΗ η οποία δηλώνει το σημείο εκκίνησης των εντολών που επεξεργάζονται τις παραμέτρους.
σε:
 • Κάθε συνάρτηση ξεκινάει με την εντολή ΑΡΧΗ η οποία δηλώνει το σημείο εκκίνησης των εντολών που επεξεργάζονται τις παραμέτρους.
Αλλαγή σειράς 28 από:
 • Στις εντολές τις συνάρτησης πρέπει να εμφανίζεται τουλάχιστον μία φορά το όνομά της στο οποίο θα εκχωρείται το αποτέλεσμα μίας έκφρασης.
σε:
 • Στις εντολές τις συνάρτησης πρέπει να εμφανίζεται τουλάχιστον μία φορά το όνομά της στο οποίο θα εκχωρείται το αποτέλεσμα μίας έκφρασης.
09-04-2008 (22:02) από 194.63.239.168 -
Πρόσθεση σειρών 151-154:

Λύση

Μια συνήθης μέθοδο για τον υπολογισμό του ολοκληρώματος αυτού είναι να διαιρεθεί το διάστημα [a, b]] σε n υποδεέστερα διαστήματα, καθένα με μήκος x=(b-a)/n, χρησιμοποιώντας n-1 ισομερώς τοποθετημένα σημεία x1, x2,..., xn-1. Ο εντοπισμός των αντίστοιχων σημείων στην καμπύλη και η σύνδεση διαδοχικών σημείων με χρήση γραμμών σχηματίζει τραπεζοειδή:

09-04-2008 (21:47) από 194.63.239.168 -
Πρόσθεση σειρών 141-150:
09-04-2008 (21:39) από 194.63.239.168 -
Αλλαγή σειρών 116-117 από:
σε:
Αλλαγή σειράς 130 από:
 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Χ, Υ, ΜΙΝ
σε:
 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Τ[100], Ι
Αλλαγή σειρών 132-137 από:
 ΑΝ Χ < Υ ΤΟΤΕ 
  ΜΙΝ <- Χ
 ΑΛΛΙΩΣ 
  ΜΙΝ <- Υ
 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
 ΕΛΑΧΙΣΤΟ <- ΜΙΝ
σε:
 ΕΛΑΧΙΣΤΟ <- Τ[1]
 ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 100
  ΑΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟ < Τ[Ι] ΤΟΤΕ
   ΕΛΑΧΙΣΤΟ <- Τ[Ι]
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
09-04-2008 (21:32) από 194.63.237.22 -
Πρόσθεση σειρών 106-129:
20-02-2008 (16:12) από Aris -
Πρόσθεση σειρών 104-105:

Κλήση με Παράμετρο Πίνακα

13-02-2008 (13:57) από 194.63.239.168 -
Αλλαγή σειράς 14 από:
 • Η εντολή ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ δηλώνει ότι πρόκειται για συνάρτηση.
σε:
 • Η εντολή ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ δηλώνει ότι πρόκειται για συνάρτηση.
Αλλαγή σειρών 78-79 από:

Οι συναρτήσεις δεν μπορούν να εκτελεστούν από μόνες τους. Δεν αποτελούν εκτελέσιμα προγράμματα. Αποτελούν, όμως, αυτόνομα τμήματα προγράμματος (υποπρογράμματα) τα οποία μπορούν να κληθούν από προγράμματα για να επιστρέψουν κάποια τιμή ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος.

σε:

Οι συναρτήσεις δεν μπορούν να εκτελεστούν από μόνες τους. Δεν αποτελούν εκτελέσιμα προγράμματα. Αποτελούν, όμως, αυτόνομα τμήματα προγράμματος (υποπρογράμματα) τα οποία μπορούν να κληθούν από προγράμματα ή άλλα υποπρογράμματα για να επιστρέψουν κάποια τιμή ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος.

12-02-2008 (18:55) από Aris -
Πρόσθεση σειράς 18:
 • Όταν παράμετρος είναι ένας πίνακας, στη λίστα γράφουμε μόνο το όνομά του.
Αλλαγή σειρών 104-106 από:

Σημεία Ιδιαίτερης Προσοχής

Εκτός από όσα έχουν μέχρι τώρα αναφερθεί, υπάρχουν κάποια σημεία στα οποία οφείλουμε ιδιαίτερη προσοχή διότι στο βιβλίο της ΑΕΠΠ δεν δίνονται ξεκάθαρες απαντήσεις.

σε:
12-02-2008 (15:51) από Aris -
Αλλαγή σειρών 32-33 από:

Παράδειγμα. Να φτιάξετε μία συνάρτηση η οποία θα δέχεται δύο πραγματικές τιμές και θα επιστρέφει την μικρότερη.

σε:

Παράδειγμα. Να φτιάξετε μία συνάρτηση η οποία θα δέχεται δύο πραγματικές τιμές και θα επιστρέφει την μικρότερη.

Αλλαγή σειρών 88-90 από:
σε:
Πρόσθεση σειρών 100-105:

Στη γραμμή 6 βλέπουμε την κλήση της συνάρτησης. Οι μεταβλητές Α, Β έχουν πάρει τιμές και δίνονται ως παράμετροι στην συνάρτηση. Εκείνη με τη σειρά της θα υπολογίσει την ελάχιστη και το αποτέλεσμα αποδίδεται στην μεταβλητή ΜΙΝ.

Σημεία Ιδιαίτερης Προσοχής

Εκτός από όσα έχουν μέχρι τώρα αναφερθεί, υπάρχουν κάποια σημεία στα οποία οφείλουμε ιδιαίτερη προσοχή διότι στο βιβλίο της ΑΕΠΠ δεν δίνονται ξεκάθαρες απαντήσεις.

12-02-2008 (15:28) από Aris -
Πρόσθεση σειρών 87-99:
12-02-2008 (15:06) από Aris -
Αλλαγή σειρών 16-18 από:
 • Η ΛΙΣΤΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ είναι η λίστα των μεταβλητών που δέχεται η συνάρτηση κατά την κλήση της. Τις μεταβλητές αυτές χρησιμοποιεί για να κάνει τους κατάλληλους υπολογισμούς και να επιστρέψει το αποτέλεσμα αυτών. Τα ονόματα των μεταβλητών στη λίστα αυτή δεν χρειάζεται να είναι τα ίδια με εκείνα τα οποία θα χρησιμοποιεί το πρόγραμμα.
σε:
 • Η ΛΙΣΤΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ είναι η λίστα των μεταβλητών που δέχεται η συνάρτηση κατά την κλήση της. Τις μεταβλητές αυτές χρησιμοποιεί για να κάνει τους κατάλληλους υπολογισμούς και να επιστρέψει το αποτέλεσμα αυτών.
  • Τα ονόματα των μεταβλητών στη λίστα αυτή δεν χρειάζεται να είναι τα ίδια με εκείνα τα οποία θα χρησιμοποιεί το πρόγραμμα.
  • Τα ονόματα των μεταβλητών χωρίζονται με κόμμα.
Πρόσθεση σειρών 32-74:
12-02-2008 (14:45) από Aris -
Πρόσθεση σειρών 29-41:

Κλήση Συνάρτησης

Οι συναρτήσεις δεν μπορούν να εκτελεστούν από μόνες τους. Δεν αποτελούν εκτελέσιμα προγράμματα. Αποτελούν, όμως, αυτόνομα τμήματα προγράμματος (υποπρογράμματα) τα οποία μπορούν να κληθούν από προγράμματα για να επιστρέψουν κάποια τιμή ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος.

Για να κληθεί μία συνάρτηση χρησιμοποιείται η ακόλουθη εντολή στο κυρίως πρόγραμμα.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ <- ΟΝΟΜΑ(ΛΙΣΤΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ)
 • Όπου ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ μία μεταβλητή του προγράμματος η οποία θα πάρει την τιμή που θα επιστρέψει η συνάρτηση ΟΝΟΜΑ.
 • ΛΙΣΤΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ είναι μία λίστα μεταβλητών ή και σταθερών οι οποίες δίνονται στην συνάρτηση για να υπολογίσει την επιστρεφόμενη τιμή.

Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι η ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ πρέπει να είναι του ίδιου τύπου με τον τύπο που επιστρέφει η συνάρτηση. Δηλαδή, αν η συνάρτηση επιστρέφει πραγματική τιμή, η ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ πρέπει να έχει δηλωθεί πραγματική.

12-02-2008 (14:36) από Aris -
Αλλαγή σειρών 16-17 από:
 • Η ΛΙΣΤΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ είναι η λίστα των μεταβλητών που δέχεται η συνάρτηση κατά την κλήση της. Τις μεταβλητές αυτές χρησιμοποιεί για να κάνει τους κατάλληλους υπολογισμούς και να επιστρέψει το αποτέλεσμα αυτών.
 • :ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Το όνομα της συνάρτησης μπορεί να θεωρηθεί ως ένας ειδικός τύπος μεταβλητής ο οποίος δέχεται παραμέτρους (τη λίστα παραμέτρων). Ως μεταβλητή η συνάρτηση πρέπει να έχει έναν σαφώς ορισμένο τύπο. Αυτός ο τύπος δηλώνεται μετά τις άνω κάτω τελείες και μπορεί να είναι ΑΚΕΡΑΙΑ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ και ΛΟΓΙΚΗ.
σε:
 • Η ΛΙΣΤΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ είναι η λίστα των μεταβλητών που δέχεται η συνάρτηση κατά την κλήση της. Τις μεταβλητές αυτές χρησιμοποιεί για να κάνει τους κατάλληλους υπολογισμούς και να επιστρέψει το αποτέλεσμα αυτών. Τα ονόματα των μεταβλητών στη λίστα αυτή δεν χρειάζεται να είναι τα ίδια με εκείνα τα οποία θα χρησιμοποιεί το πρόγραμμα.
 • :ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Το όνομα της συνάρτησης μπορεί να θεωρηθεί ως ένας ειδικός τύπος μεταβλητής ο οποίος δέχεται παραμέτρους (τη λίστα παραμέτρων). Ως μεταβλητή το όνομα της συνάρτησης πρέπει να έχει έναν σαφώς ορισμένο τύπο. Αυτός ο τύπος δηλώνεται μετά τις άνω κάτω τελείες και μπορεί να είναι ΑΚΕΡΑΙΑ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ και ΛΟΓΙΚΗ.
Αλλαγή σειρών 20-21 από:
 • Στην συνάρτηση πρέπει οπωσδήποτε οι μεταβλητές που εμφανίζονται στη λίστα παραμέτρων αν δηλωθούν στο τμήμα δηλώσεων.
 • Ο τύπος που θα δηλωθεί εδώ για τις παραμέτρους πρέπει να είναι ίδιος με τον τύπο των μεταβλητών που έχουν δηλωθεί στο κυρίως πρόγραμμα.
σε:
 • Στην συνάρτηση πρέπει οπωσδήποτε οι μεταβλητές που εμφανίζονται στη λίστα παραμέτρων να δηλωθούν στο τμήμα δηλώσεων.
 • Ο τύπος που θα δηλωθεί εδώ για τις παραμέτρους πρέπει να είναι ίδιος με τον τύπο των μεταβλητών που έχουν δηλωθεί στο κυρίως πρόγραμμα.
Αλλαγή σειράς 26 από:
 • Το αποτέλεσμα της έκφρασης πρέπει να είναι του ίδιου τύπου με τον τύπο της συνάρτησης ο οποίος έχει δηλωθεί στην γραμμή 1.
σε:
 • Το αποτέλεσμα της έκφρασης πρέπει να είναι του ίδιου τύπου με τον τύπο της συνάρτησης ο οποίος έχει δηλωθεί στην γραμμή 1.
12-02-2008 (14:30) από Aris -
Αλλαγή σειράς 14 από:
 • Η εντολή ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ δηλώνει ότι πρόκειται για συνάρτηση.
σε:
 • Η εντολή ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ δηλώνει ότι πρόκειται για συνάρτηση.
Αλλαγή σειράς 28 από:
 • Η εντολή ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ προσδιορίζει το τέλος των εντολών της συγκεκριμένης συνάρτησης.
σε:
 • Η εντολή ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ προσδιορίζει το τέλος των εντολών της συγκεκριμένης συνάρτησης.
12-02-2008 (14:29) από Aris -
Αλλαγή σειράς 14 από:
 • Η εντολή ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ δηλώνει ότι πρόκειται για συνάρτηση.
σε:
 • Η εντολή ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ δηλώνει ότι πρόκειται για συνάρτηση.
Αλλαγή σειρών 16-17 από:
 • Η ΛΙΣΤΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ είναι η λίστα των μεταβλητών που δέχεται η συνάρτηση κατά την κλήση της. Τις μεταβλητές αυτές χρησιμοποιεί για να κάνει τους κατάληλους υπολογισμούς και να επιστρέψει το αποτέλεσμα αυτών.
 • :ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Το όνομα της συνάρτησης μπορεί να θεωρηθεί ως ένας ειδικός τύπος μεταβλητής ο οποίος δέχεται παραμέτρους (τη λίστα παραμέτρων). Ως μεταβλητή η συνάρτηση πρέπει να έχει έναν σαφώς ορισμένο τύπο. Αυτός ο τύπος δηλώνεται μετά τις άνω κάτω τελείες και μπορεί να είναι ΑΚΕΡΑΙΑ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ και ΛΟΓΙΚΗ.
σε:
 • Η ΛΙΣΤΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ είναι η λίστα των μεταβλητών που δέχεται η συνάρτηση κατά την κλήση της. Τις μεταβλητές αυτές χρησιμοποιεί για να κάνει τους κατάλληλους υπολογισμούς και να επιστρέψει το αποτέλεσμα αυτών.
 • :ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Το όνομα της συνάρτησης μπορεί να θεωρηθεί ως ένας ειδικός τύπος μεταβλητής ο οποίος δέχεται παραμέτρους (τη λίστα παραμέτρων). Ως μεταβλητή η συνάρτηση πρέπει να έχει έναν σαφώς ορισμένο τύπο. Αυτός ο τύπος δηλώνεται μετά τις άνω κάτω τελείες και μπορεί να είναι ΑΚΕΡΑΙΑ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ και ΛΟΓΙΚΗ.
 • Γραμμή 2
  • Το τμήμα των δηλώσεων είναι όμοιο με εκείνο των προγραμμάτων. Υπάρχει, δηλαδή, το τμήμα ΣΤΑΘΕΡΕΣ και το τμήμα ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ.
  • Στην συνάρτηση πρέπει οπωσδήποτε οι μεταβλητές που εμφανίζονται στη λίστα παραμέτρων αν δηλωθούν στο τμήμα δηλώσεων.
  • Ο τύπος που θα δηλωθεί εδώ για τις παραμέτρους πρέπει να είναι ίδιος με τον τύπο των μεταβλητών που έχουν δηλωθεί στο κυρίως πρόγραμμα.
 • Γραμμή 3
  • Κάθε συνάρτηση ξεκινάει με την εντολή ΑΡΧΗ η οποία δηλώνει το σημείο εκκίνησης των εντολών που επεξεργάζονται τις παραμέτρους.
 • Γραμμή 5
  • Στις εντολές τις συνάρτησης πρέπει να εμφανίζεται τουλάχιστον μία φορά το όνομά της στο οποίο θα εκχωρείται το αποτέλεσμα μίας έκφρασης.
  • Το αποτέλεσμα της έκφρασης πρέπει να είναι του ίδιου τύπου με τον τύπο της συνάρτησης ο οποίος έχει δηλωθεί στην γραμμή 1.
 • Γραμμή 7
  • Η εντολή ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ προσδιορίζει το τέλος των εντολών της συγκεκριμένης συνάρτησης.
12-02-2008 (14:19) από Aris -
Αλλαγή σειρών 1-17 από:

http://users.sch.gr/fergadis/images/under_construction.jpg

σε:
09-02-2008 (21:09) από Aris -
Πρόσθεση σειράς 1:

http://users.sch.gr/fergadis/images/under_construction.jpg

Τελευταία ενημέρωση: 25-04-2008 (12:36)

Copyright 2008 - Άρης Φεργάδης