Αρχική ΑΕΠΠ - Δομές Δεδομένων Λειτουργικά Συστήματα Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Βάσεις Δεδομένων Παιδαγωγικά - Διδακτική

Βασικές Έννοιες

Μεταβλητή - Έκφραση Δομή Ακολουθίας Δομή Επιλογής Δομή Επανάληψης

Αναπαράσταση Αλγορίθμων

Διάγραμμα Ροής

Πίνακας Τιμών

Πίνακες

Μονοδιάστατοι Δισδιάστατοι Πολυδιάστατοι Αναζήτηση Ταξινόμηση Στοίβα Ουρά

Υποπρογράμματα

Συναρτήσεις Διαδικασίες Σχετικά με τις παράμετρους

Δυναμικές Δομές

Λίστες Δέντρα Γράφοι

 Ιστορικό Πρόσφατες αλλαγές Εκτύπωση Αναζήτηση

Ιστορικό: DataStructures.If-Theory

Απόκρυψη μικρών αλλαγών - Αλλαγές κώδικα

09-02-2008 (20:59) από Aris -
Αλλαγή σειρών 21-22 από:
  ΓΡΑΨΕ 'Ο αριθμός είναι θετικός'
  Θετικοί <- Θετικοί + 1
σε:
  ΓΡΑΨΕ 'Ο αριθμός είναι θετικός' 
  Θετικοί <- Θετικοί + 1 
Αλλαγή σειράς 24 από:
  ΓΡΑΨΕ 'Ο αριθμός είναι αρνητικός'
σε:
  ΓΡΑΨΕ 'Ο αριθμός είναι αρνητικός' 
09-02-2008 (20:58) από Aris - Θεωρία - Δομή Επιλογής
Διαγραφή σειράς 0:
30-01-2008 (17:01) από Aris -
Αλλαγή σειράς 33 από:

Η λογική συνθήκη είναι μία έκφραση η οποία μπορεί να πάρει μόνο δύο τιμές: το λογικό ΑΛΗΘΗΣ και το λογικό ΨΕΥΔΗΣ. Στη ΓΛΩΣΣΑ δεν μπορούμε αν χρησιμοποιήσουμε τον τελεστή εκχώρησης στη λογική συνθήκη. Σε άλλες γλώσσες προγραμματισμού, όπως η C, μπορούμε να έχουμε και εντολή εκχώρησης στην συνθήκη. Έτσι, για τη ΓΛΩΣΣΑ θα χρησιμοποιούμε μόνο τους τελεστές ισότητας (=) και ανισότητας (<. <=, =>, >, <> - διαφορετικό).

σε:

Η λογική συνθήκη είναι μία έκφραση η οποία μπορεί να πάρει μόνο δύο τιμές: το λογικό ΑΛΗΘΗΣ και το λογικό ΨΕΥΔΗΣ. Στη ΓΛΩΣΣΑ δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον τελεστή εκχώρησης στη λογική συνθήκη. Σε άλλες γλώσσες προγραμματισμού, όπως η C, μπορούμε να έχουμε και εντολή εκχώρησης στην συνθήκη. Έτσι, για τη ΓΛΩΣΣΑ θα χρησιμοποιούμε μόνο τους τελεστές ισότητας (=) και ανισότητας (<. <=, =>, >, <> - διαφορετικό).

30-01-2008 (16:52) από Aris -
Αλλαγή σειρών 2-5 από:
σε:

Η δομή επιλογής καλύπτει την περίπτωση όπου πρέπει να πάρουμε μία απόφαση με βάση την τιμή μίας ή περισσότερων μεταβλητών. Το βιβλίο της ΑΕΠΠ κάνει έναν διαχωρισμό των δομών επιλογών με βάση τις συνθήκες που μπορούμε να έχουμε. Έτσι, όταν ελέγχουμε μία μόνο συνθήκη, έχουμε δομή επιλογή και όταν ελέγχουμε περισσότερες από μία, έχουμε διαδικασίες πολλαπλών επιλογών.

Πρόσθεση σειρών 31-33:

Λογική Συνθήκη

Η λογική συνθήκη είναι μία έκφραση η οποία μπορεί να πάρει μόνο δύο τιμές: το λογικό ΑΛΗΘΗΣ και το λογικό ΨΕΥΔΗΣ. Στη ΓΛΩΣΣΑ δεν μπορούμε αν χρησιμοποιήσουμε τον τελεστή εκχώρησης στη λογική συνθήκη. Σε άλλες γλώσσες προγραμματισμού, όπως η C, μπορούμε να έχουμε και εντολή εκχώρησης στην συνθήκη. Έτσι, για τη ΓΛΩΣΣΑ θα χρησιμοποιούμε μόνο τους τελεστές ισότητας (=) και ανισότητας (<. <=, =>, >, <> - διαφορετικό).

30-01-2008 (15:42) από Aris -
Αλλαγή σειρών 33-34 από:
σε:
30-01-2008 (15:13) από Aris - Αφαίρεση του header
Πρόσθεση σειράς 1:
Αλλαγή σειρών 3-4 από:
σε:
30-01-2008 (15:11) από Aris - Δομή Επιλογής - Θεωρία
Πρόσθεση σειρών 1-33:

Τελευταία ενημέρωση: 09-02-2008 (20:59)

Copyright 2008 - Άρης Φεργάδης