Αρχική ΑΕΠΠ - Δομές Δεδομένων Λειτουργικά Συστήματα Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Βάσεις Δεδομένων Παιδαγωγικά - Διδακτική

Εισαγωγικά

Εισαγωγή στα Λ.Σ. Βασικές Δομές Η/Υ Βασικές Δομές Λ.Σ

Διεργασίες

Διεργασίες Χρονοπρογραμματισμός Συγχρονισμός

Αδιέξοδα

Μνήμη

Μονοπρογραμματισμός Εναλλαγή Εικονική Μνήμη Κατάτμηση

Είσοδος / Έξοδος

Σύστημα Αρχείων

Διεπαφή Υλοποίηση

 Ιστορικό Πρόσφατες αλλαγές Εκτύπωση Αναζήτηση

Ιστορικό: OS.FlexiLeft

Απόκρυψη μικρών αλλαγών - Αλλαγές περιεχομένου

20-08-2008 (15:27) από 194.63.237.22 -
Αλλαγή σειρών 14-16 από:
! Αδιέξοδα
[[OS/Deadlocks | Αδιέξοδα]]
σε:
! [[OS/Deadlocks | Αδιέξοδα]]
20-08-2008 (10:51) από 194.63.239.168 -
Αλλαγή σειρών 23-28 από:
! Είσοδος / Έξοδος
[[OS/Bus | Διάδρομος]]
[[OS/Disk | Δίσκος]]
[[OS/Display | Οθόνη]]
[[OS/Modem | Modem]]
σε:
! [[OS/IO | Είσοδος / Έξοδος]]
17-08-2008 (19:19) από Άρης -
Πρόσθεση σειρών 23-28:
! Είσοδος / Έξοδος
[[OS/Bus | Διάδρομος]]
[[OS/Disk | Δίσκος]]
[[OS/Display | Οθόνη]]
[[OS/Modem | Modem]]
16-08-2008 (17:32) από Άρης -
Αλλαγή σειρών 21-25 από:
[[OS/Segmentation | Κατάτμηση]]
σε:
[[OS/Segmentation | Κατάτμηση]]

! Σύστημα Αρχείων
[[OS/Interface | Διεπαφή]]
[[OS/Implementation | Υλοποίηση]]
24-07-2008 (11:21) από Άρης -
Αλλαγή σειράς 20 από:
[[OS/VirtualMemory | Ιδεατή Μνήμη]]
σε:
[[OS/VirtualMemory | Εικονική Μνήμη]]
22-07-2008 (19:05) από Άρης -
Πρόσθεση σειράς 18:
[[OS/Monoblock | Μονοπρογραμματισμός]]
22-07-2008 (13:08) από Άρης -
Αλλαγή σειρών 1-6 από:
! Διεργασίες - Νήματα
[[OS/GeneralQuestions | Γενικές Ερωτήσεις]]

!! Διεργασιακή Επικοινωνία
[[OS/Communication | Συγχρονισμός]]
[[OS/Semaphore | Σημαφόροι]]
σε:
! Εισαγωγικά
[[OS/Introduction | Εισαγωγή στα Λ.Σ.]]
[[OS/ComputerSystemStructures | Βασικές Δομές Η/Υ]]
[[OS/OperationgSystemStructures | Βασικές Δομές Λ.Σ]]

! Διεργασίες
[[OS/Processes | Διεργασίες]]
[[OS/CPUScheduling | Χρονοπρογραμματισμός]]
[[OS/ProcessSynchronization | Συγχρονισμός]]
->[[OS/Semaphore | Σημαφόροι]]
Αλλαγή σειρών 14-38 από:
!! Χρονοπρογραμματισμός

[[OS/Batch | Συστήματα Ομαδικής Επεξεργασίας]]
->[[OS/FCFS | Εξυπηρέτηση με Βάση τη Σειρά]]
->[[OS/SJF | Εξυπηρέτηση με Βάση τη Διάρκεια]]
->[[OS/SRTN | Εξυπηρέτηση με Βάση το Μικρότερο Υπόλοιπο]]
[[OS/Interactive | Διαλογικά Συστήματα]]
->[[OS/RR | Εξυπηρέτηση εκ Περιτροπής]]
->[[OS/Priority | Εξυπηρέτηση με Βάση την Προτεραιότητα]]
->[[OS/MultipleQueues | Πολλαπλές Ουρές]]
[[OS/RealTime | Συστήματα Πραγματικού Χρόνου]]
[[OS/IO-CPU_Burst_Proccesses | Διεργασίες Εξαρτώμενες από Ε/Ε και ΚΜΕ]]

! Διαχείριση Μνήμης

!! Εναλλαγή
[[OS.FitPage | Τοποθέτηση Σελίδων]]
[[OS.BuddySystem | Σύστημα των Φίλων]]

!! Ιδεατή Μνήμη
[[OS.Paging | Σελιδοποίηση]]
[[OS.PageTables | Πίνακες Σελίδων]]
[[OS.MultiLevelTables | Πίνακες Πολλαπλών Επιπέδων]]
[[OS.ReverseTables | Ανεστραμμένοι Πίνακες Σελίδων]]
σε:
! Αδιέξοδα
[[OS/Deadlocks | Αδιέξοδα]]

! Μνήμη
[[OS/Swapping | Εναλλαγή]]
[[OS/VirtualMemory | Ιδεατή Μνήμη]]
[[OS/Segmentation | Κατάτμηση]]
20-07-2008 (19:07) από 194.63.239.168 -
Αλλαγή σειρών 1-2 από:
! Διεργασίες
σε:
! Διεργασίες - Νήματα
[[OS/GeneralQuestions | Γενικές Ερωτήσεις]]
20-07-2008 (19:00) από 194.63.239.168 -
20-07-2008 (18:32) από 194.63.237.23 -
Αλλαγή σειρών 7-8 από:
->[[OS/NotSoClassicalProblems | Όχι τόσο Κλασσικά Προβλήματα]]
σε:
->[[OS/NotSoClassicalProblems | Όχι και τόσο Κλασσικά Προβλήματα]]
20-07-2008 (18:31) από 194.63.237.23 -
Διαγραφή σειράς 10:
! Χρονοδρομολόγιση
20-07-2008 (18:30) από 194.63.237.23 -
Πρόσθεση σειρών 2-3:

!! Διεργασιακή Επικοινωνία
Αλλαγή σειρών 5-9 από:
->[[OS/Semaphore | Σημαφόροι]]

! Threads
[[OS/Parallel | Παραλληλισμός]]
σε:
[[OS/Semaphore | Σημαφόροι]]
->[[OS/ClassicalProblems | Κλασσικά Προβλήματα]]
->[[OS/NotSoClassicalProblems | Όχι τόσο Κλασσικά Προβλήματα]]

!! Χρονοπρογραμματισμός
Αλλαγή σειρών 21-22 από:
σε:
[[OS/IO-CPU_Burst_Proccesses | Διεργασίες Εξαρτώμενες από Ε/Ε και ΚΜΕ]]
29-06-2008 (11:32) από Άρης -
Αλλαγή σειρών 22-24 από:
[[OS.FitPage || Τοποθέτηση Σελίδων]]
[[OS.BuddySystem || Σύστημα των Φίλων]]
σε:
[[OS.FitPage | Τοποθέτηση Σελίδων]]
[[OS.BuddySystem | Σύστημα των Φίλων]]
Πρόσθεση σειράς 30:
29-06-2008 (11:30) από Άρης -
Αλλαγή σειρών 17-29 από:
[[OS/RealTime | Συστήματα Πραγματικού Χρόνου]]
σε:
[[OS/RealTime | Συστήματα Πραγματικού Χρόνου]]

! Διαχείριση Μνήμης

!! Εναλλαγή
[[OS.FitPage || Τοποθέτηση Σελίδων]]
[[OS.BuddySystem || Σύστημα των Φίλων]]

!! Ιδεατή Μνήμη
[[OS.Paging | Σελιδοποίηση]]
[[OS.PageTables | Πίνακες Σελίδων]]
[[OS.MultiLevelTables | Πίνακες Πολλαπλών Επιπέδων]]
[[OS.ReverseTables | Ανεστραμμένοι Πίνακες Σελίδων]]
24-06-2008 (15:13) από 194.63.239.168 -
Αλλαγή σειράς 12 από:
->[OS/SRTN | Εξυπηρέτηση με Βάση το Μικρότερο Υπόλοιπο]]
σε:
->[[OS/SRTN | Εξυπηρέτηση με Βάση το Μικρότερο Υπόλοιπο]]
24-06-2008 (15:12) από 194.63.239.168 -
24-06-2008 (15:12) από 194.63.239.168 -
Πρόσθεση σειρών 1-17:
! Διεργασίες
[[OS/Communication | Συγχρονισμός]]
->[[OS/Semaphore | Σημαφόροι]]

! Threads
[[OS/Parallel | Παραλληλισμός]]

! Χρονοδρομολόγιση
[[OS/Batch | Συστήματα Ομαδικής Επεξεργασίας]]
->[[OS/FCFS | Εξυπηρέτηση με Βάση τη Σειρά]]
->[[OS/SJF | Εξυπηρέτηση με Βάση τη Διάρκεια]]
->[OS/SRTN | Εξυπηρέτηση με Βάση το Μικρότερο Υπόλοιπο]]
[[OS/Interactive | Διαλογικά Συστήματα]]
->[[OS/RR | Εξυπηρέτηση εκ Περιτροπής]]
->[[OS/Priority | Εξυπηρέτηση με Βάση την Προτεραιότητα]]
->[[OS/MultipleQueues | Πολλαπλές Ουρές]]
[[OS/RealTime | Συστήματα Πραγματικού Χρόνου]]

Τελευταία ενημέρωση: 20-08-2008 (15:27)

Copyright 2008 - Άρης Φεργάδης