Αρχική ΑΕΠΠ - Δομές Δεδομένων Λειτουργικά Συστήματα Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Βάσεις Δεδομένων Παιδαγωγικά - Διδακτική

Εισαγωγικά

Εισαγωγή στα Λ.Σ. Βασικές Δομές Η/Υ Βασικές Δομές Λ.Σ

Διεργασίες

Διεργασίες Χρονοπρογραμματισμός Συγχρονισμός

Αδιέξοδα

Μνήμη

Μονοπρογραμματισμός Εναλλαγή Εικονική Μνήμη Κατάτμηση

Είσοδος / Έξοδος

Σύστημα Αρχείων

Διεπαφή Υλοποίηση

 Ιστορικό Πρόσφατες αλλαγές Εκτύπωση Αναζήτηση

Ιστορικό: OS.Parallel

Απόκρυψη μικρών αλλαγών - Αλλαγές κώδικα

29-06-2008 (11:05) από Άρης -
Πρόσθεση σειρών 1-34:

Ασκήσεις

Κάθε μία από τις παρακάτω αριθμητικές εκφράσεις δημιουργεί ενδιάμεσα αποτελέσματα (κάθε ενδιάμεσο αποτέλεσμα είναι το άθροισμα, διαφορά κλπ δύο μόνο αριθμών).

Έκφραση 1: (x1 + x2 ⋅ x3) - (x4 - x1) + (x5 / x6)
Έκφραση 2: (x1 + x2) ⋅ (x1 + x3) - x1⋅x2⋅x3
Έκφραση 3: (x1 + x2) / x3 - (x1 + x2) ⋅x4
Έκφραση 4: (x1 + x2 – x3)/x4 + x5/x3

Για κάθε μία από αυτές απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:

  1. Ποια είναι αυτά τα αποτελέσματα;
  2. Φτιάξτε το γράφο προβαδίσματος.
  3. Ποια από τα αποτελέσματα μπορούν να υπολογιστούν παράλληλα;

Αν x είναι το κόστος κατασκευής ενός προϊόντος, τότε η τιμή πώλησής του π μετά την προσθήκη κέρδους 20% υπολογίζεται με τον τύπο:

π = x+(20/100)⋅x = 1,2 ⋅ x

Η τιμή πώλησης επιβαρύνεται επιπλέον με ΦΠΑ 18%, οπότε δίνεται από τον τύπο:

π'=π+(19/100)⋅π=(1,2⋅x)+(19/100)⋅(1,2⋅x)=1,19⋅(1,2⋅x)

Νομίζεις ότι οι δυο υπολογισμοί συμφέρει να γίνουν σε ξεχωριστά νήματα ή όχι και γιατί;


Το κόστος κατασκευής τεσσάρων προϊόντων είναι x, y, z, και w, αντίστοιχα. Θέλουμε να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα που έχει τρεις λειτουργίες:

  1. Θα υπολογίζει το συνολικό κόστος κατασκευής.
  2. Θα υπολογίζει για κάθε προϊόν την τιμή πώλησής του αν το κέρδος είναι 20%.
  3. Θα υπολογίζει για κάθε προϊόν την τιμή πώλησής του με το ΦΠΑ, αν το κέρδος είναι 15% και ο ΦΠΑ 12 % επί της συνολικής τιμής.

Πιστεύεις ότι κάποιες από αυτές τις λειτουργίες μπορούν να γίνονται σε ξεχωριστά νήματα και γιατί;

Τελευταία ενημέρωση: 29-06-2008 (11:05)

Copyright 2008 - Άρης Φεργάδης