ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

1. Οι Στάσεις των Εργοδοτών Απέναντι στα Άτομα με Προβλήματα Όρασης (διπλωματική εργασία στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Τομέα Παιδαγωγικής, του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών).

Η εργασία διατίθεται σε 8 συμπιεσμένα αρχεία (.zip). Το μέγεθος των αρχείων είναι από 23K έως 318Κ.  Οδηγηθείτε στο κατάλληλο αρχείο επιλέγοντας το τμήμα της εργασίας που σας ενδιαφέρει από τον πίνακα περιεχομένων που ακολουθεί.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

Κατάλογος Πινάκων               

3

Κατάλογος Σχημάτων                        

6

ΠΡΟΛΟΓΟΣ                          

7

 

ΜΕΡΟΣ Α: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

 

 

Κεφάλαιο Πρώτο

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: ΑΝΑΠΗΡΙΑ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

Α.   Εννοιολογικές διευκρινήσεις

 

1. Άτομα με ειδικές ανάγκες                                                               

9

2. Aναπηρία - Άτομα με αναπηρία                                                                   

10

3. Άτομα με προβλήματα όρασης                                                                    

12

Β.   ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

 

1. Η Τυφλότητα από την Αρχαιότητα ως τους νεώτερους χρόνους                     

14

2. Η Τυφλότητα στους νεώτερους χρόνους                                                     

14

 

Κεφάλαιο Δεύτερο

 

ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

Α.   ΓΕΝΙΚΑ     

 

1. Γενικά Στοιχεία

21

2. Ορισμοί

27

Β.   ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ, ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ   ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 

1. Επισκόπηση της βιβλιογραφίας

28

2. Οι στάσεις

31

α. Οι στάσεις της οικογένειας

31

β. Οι στάσεις των εκπαιδευτικών

33

γ. Οι στάσεις του ιατρικού προσωπικού

35

δ. Οι στάσεις των εργοδοτών        

35

Γ.  Οι στΑσεις ΤΩΝ ατομων με αναπηριεσ και ειδικοτερα των ατομων με προβληματα ορασησ απεναντι στην αναπηρια τουσ

 

43

Δ.  Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ

47

 

Κεφάλαιο Τρίτο

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

Α.  η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ

51

Β.  Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ 

 

51

1. Η Επαγγελματική Αποκατάσταση                                         

56

α. Εννοιολογικές διευκρινήσεις                                           

56

β. Επισκόπηση της βιβλιογραφίας                          

58

γ. Οι πρακτικές                

66

δ. Τα  Ευρωπαϊκά Προγράμματα

73

2.  Η Συμβουλευτική                                     

75

α. Συμβουλευτική των Ατόμων με Προβλήματα Όρασης – Συμβουλευτική Ομοτίμων

75

β. Συμβουλευτική της Οικογένειας των Ατόμων με Προβλήματα  Όρασης

77

3.  Ο Επαγγελματικός και Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός     

80

α.  Η σημασία του θεσμού                                                            

80

i.  Επαγγελματικός Προσανατολισμός                             

80

ii. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός                

84

β. Ο Σύμβουλος Επαγγελματικού και Σχολικού Επαγγελματικού  Προσανατολισμού

90

4.  H Επαγγελματική Εκπαίδευση / Κατάρτιση                                                   

97

Γ.   ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ     

 

103

 
ΜΕΡΟΣ Β: ΕΡΕΥΝΑ

 

 

Κεφάλαιο Τέταρτο

 

Η ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

 

Α.   η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ της ΕΡΕΥΝΑΣ

 

1.  Ο σκοπός της έρευνας

107

2.  Το εργαλείο / Η διαδικασία  

107

3.  Η μέθοδος

108

4.  Οι περιορισμοί της έρευνας

108

β. Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

 

Το δείγμα / Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά

110

γ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ της ΕΡΕΥΝΑΣ

 

1.  Τα αποτελέσματα κατά ερώτηση

114

2.  Φύλο

130

3.  ηλικία

130

4.  Επίπεδο σπουδών

131

5.  γεωγραφική προέλευση

132

6.  Στάση: συνολική βαθμολογία

134

7.  Αριθμός απασχολούμενων στην επιχείρηση

135

8.  Απασχόληση α.μ.π.ο. στην επιχείρηση

135

9.  Παρουσία α.μ.π.ο. στο οικογενειακό περιβάλλον

136

 

Κεφάλαιο Πέμπτο

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 

Α. ΣΥΖΗΤΗΣΗ

 

1.  Τα αποτελέσματα κατά ερώτηση

137

2.  Φύλο

140

3.  Ηλικία

140

4.  Επίπεδο σπουδών

141

5.  γεωγραφική προέλευση

142

6.  Στάση: συνολική βαθμολογία

144

7.  Αριθμός απασχολούμενων στην επιχείρηση

144

8.  Απασχόληση α.μ.π.ο. στην επιχείρηση

144

9.  Παρουσία α.μ.π.ο. στο οικογενειακό περιβάλλον      

145

Β.  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 

1.  Οι στάσεις των εργοδοτών κατά γεωγραφική προέλευση

146

2.  Οι στάσεις των εργοδοτών κατά φύλο, ηλικία και επίπεδο σπουδών   

152

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

 

154

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

165

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

 

Α.  ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

168

Β.  ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΥΕΝΑΣ ΣΕ ΠΙΝΑΚΕΣ

172

2.   Φύλο

172

3.   Ηλικία

180

4.   Επίπεδο σπουδών

188

5.   Γεωγραφική προέλευση

196

6.   Στάση: συνολική βαθμολογία

204

7.   ANOVA-Πίνακες (φύλο, ηλικία, επίπεδο σπουδών, γεωγραφική προέλευση)                     

205

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

222

Α.  Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

Β.  Η KENDRICK ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΑ ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ

 

224

 

 

 

 

Σπουδαστικές εργασίες στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Τομέα Παιδαγωγικής, του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών):

 

1.

2.

 

3.

 

4.

 

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 

11.

 

 

Οι Νέες Τεχνολογίες και τα άτομα με προβλήματα όρασης.

Η επαγγελματική αποκατάσταση των αμεα και ειδικότερα των ατόμων με προβλήματα όρασης.

Eric Berne-Συνδιαλεκτική ανάλυση (Θεωρίες Συμβουλευτικής Ψυχολογίας).

Επαγγελματική απασχόληση και ψυχοσωματική υγεία (ομαδική εργασία-έρευνα με ερωτηματολόγιο).

Θεραπεία μέσω της Τέχνης-Παιγνιοθεραπεία.

Κακοποίηση-Παραμέληση παιδιού.

Αυτοαντίληψη-Αυτογνωσία (ατομικές ασκήσεις).

Επίλυση εσωτερικών συγκρούσεων (ατομικές ασκήσεις).

Επιλογή Προσωπικού.

Πληροφόρηση-Αξιολόγηση των πληροφοριών (ομαδική εργασία-έρευνα με ερωτηματολόγιο).

Συγκριτική θεώρηση μεταξύ ελληνικού και γαλλικού εκπαιδευτικού συστήματος.