Δυνάμεις μεταξύ 2 παράλληλων ρευμ. αγωγών

Όταν 2 παράλληλοι ρευματοφόροι αγωγοί διαρρέονται από ομόρροπα ρεύματα, έλκονται. #Ενώ όταν διαρρέονται από αντίρροπα ρεύματα, απωθούνται. Η προσομοίωση αναφέρεται σε αυτό το φαινόμενο.

Προσομοίωση στο GeogebraTube

Πρόσθετες Πληροφορίες