Οριζόντια βολή

Το πρόγραμμα παρουσιάζει ένα σώμα που εκτελεί οριζόντια βολή με μεταβλητή αρχική ταχύτητα. Υπολογίζει τις τιμές της θέσης και της ταχύτητας,  εμφανίζει τα αντίστοιχα διανύσματα και την τροχιά της κίνησης.

προσομοίωση