Δ΄ Δημοτικού...

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: Νέος δρόμος, καινούρια ζωή

 

16. Παύλος: Από διώκτης Απόστολος

 

       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    Παρουσίαση ενότητας

 

    Εναλλακτική πρόταση μαθήματος

 

    Η μεταστροφή του Σαούλ

 

    Συναξάρι

 

    Απολυτίκιο

 

Ταινία: Απόστολος Παύλος 1

 

            Απόστολος Παύλος 2

 

 

Το μάθημα μπορεί να γίνει συνδυαστικά με τα μαθήματα 17 και 18 της ενότητας.