Στ΄ Δημοτικού...

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: Ζώντας μαζί με την αλήθεια

 

 

32.  Η λατρεία των Εβραίων στη συναγωγή το Σάββατο