Άσκηση 3
Αντιστοίχισε τις μετατροπές που γίνονται απ' τον ευθύ στον πλάγιο λόγο:

Σύρε απ' τη δεξιά στήλη (πλάγιος λόγος) ό,τι ταιριάζει στην αριστερή (ευθύς λόγος).
Μόλις τελειώσεις πάτα "'Ελεγχος".