ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ


Α' Γυμνασίου Β' Γυμνασίου Γ' Γυμνασίου
Περίληψη
Εκπαιδευτικά βίντεο
Αναλυτική Θεωρία
5 Ενότητες Μαθημάτων
Πρόγραμμα Παρουσιάσεων
Επεξεργασία Κειμένου
Θεωρία
Εκπαιδευτικά βίντεο
Αναλυτική Θεωρία
Θεωρία
Αναλυτική Θεωρία
Εκπαιδευτικά βίντεο
QBASIC Download
Διαδίκτυο
ΒΙΒΛΙΟ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Ενότητα A1 - Βασικές ένοιες, Οθόνη, Ιστορία υπολογιστή (σ. 12 - 32)
Ενότητα A2 - Λογισμικό τού υπολογιστή, Ιοί (σ. 34 - 50)
Ενότητα A3 - Ζωγραφική, Επεξεργασία κειμένου (σ. 52 - 72)
ΒΙΒΛΙΟ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Ενότητα B1 - Ψηφιακός Κόσμος, Εσωτερικό, Πολυμέσα, Δίκτυα (σ. 104 - 130)
Ενότητα B2 - Αρχεία, Φάκελλοι (σ. 132 - 144)
Ενότητα B3 - Μηχανές Αναζήτησης, Λογιστικά Φύλλα (σ. 146 - 164)
Περιλήψεις μαθημάτων
ΒΙΒΛΙΟ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Ενότητα A4 - Διαδίκτυο, Παγκόσμιος Ιστός, Ταχυδρομείο (σ. 74 - 93)
Ενότητα Γ1 - Προγραμματισμός (σ.176 - 202)
α) Ασκήσεις A' Τριμήνου - β) Ασκήσεις A' Τριμήνου - γ) Ασκήσεις A' Τριμήνου - δ) Ασκήσεις A' Τριμήνου

α) Ασκήσεις Β' Τριμήνου - β) Ασκήσεις Β' Τριμήνου - γ) Ασκήσεις Β' Τριμήνου - δ) Ασκήσεις Β' Τριμήνου

α) Ασκήσεις Word - β) Ασκήσεις Word

Ασκήσεις Επαναληπτικές
1. Ασκήσεις (Εσωτερικό Υπολογιστή)
2. Ασκήσεις (Εσωτερικό Υπολογιστή)
3. Ασκήσεις (Εσωτερικό Υπολογιστή)
4. Ασκήσεις (Εσωτερικό Υπολογιστή)

1. (Αρχεία - Φάκελλοι)-- 2. (Αρχεία - Φάκελλοι)-- 3. (Αρχεία - Φάκελλοι)-- 4. (Αρχεία - Φάκελλοι)-- 5. (Αρχεία - Φάκελλοι)-- 6. (Αρχεία - Φάκελλοι)-- 7. (Αρχεία - Φάκελλοι)

Εξάσκηση στήν αντιγραφή αρχείων

α) Ασκήσεις (Excel) - β) Ασκήσεις (Excel) - γ) Ασκήσεις (Excel) - δ) Ασκήσεις (Excel) - ε) Ασκήσεις (Excel)
Ασκήσεις Επαναληπτικές
α) Ασκήσεις (Internet)
β) Ασκήσεις (Internet)
γ) Ασκήσεις (Internet)
δ) Ασκήσεις (Internet)

Ασκήσεις (Data Base)
Ασκήσεις (Data Base)

α) Ασκήσεις (BASIC) -- β) Ασκήσεις (BASIC) -- γ) Ασκήσεις (BASIC) -- δ) Ασκήσεις (BASIC) -- ε) Ασκήσεις (BASIC) -- στ) Ασκήσεις (BASIC) -- ζ) Ασκήσεις (BASIC) -- η) Ασκήσεις (BASIC) -- θ) Ασκήσεις (BASIC) -- ι) Ασκήσεις (BASIC)-- ια) Ασκήσεις (BASIC)

α) Ασκήσεις (VBASIC) --

Ασκήσεις

Η σελίδα αυτή δημιουργήθηκε στις 10 Ιουνίου 2003.My IP is
Απαραίτητο είναι το πρόγραμμα Flash Player.