Η κρίση της εικονομαχίας

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
©AmaLeo

Συμπληρώστε το σταυρόλεξο, με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "Έλεγχος" για να ελέγξετε την απάντησή σας.
1                      
                    
                    
   2                   
                    
                    
                    
                    
                    
                    
     3                 
          4            
5