Καιρός

Ρολόι

Βιβλίο επισκεπτών

Το μάθημα της Τεχνολογίας PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 29 Φεβρουάριος 2012 21:38

 Το μάθημα της Τεχνολογίας είναι το τμήμα εκείνο της Γενικής Εκπαίδευσης που μελετάει την Τεχνολογία (την Ιστορική ανάπτυξη, τη χρησιμότητα και σπουδαιότητά της) και τη Βιομηχανία (την οργάνωση, τα υλικά που χρησιμοποιεί, τις διαδικασίες παραγωγής, τα προβλήματα και τα οφέλη που προκύπτουν από τη Βιομηχανία), και έχει σκοπό την ανάπτυξη νοητικών και πρακτικών δεξιοτήτων στους μαθητές, που είναι απαραίτητες σε κάθε άτομο που ζει σε μια τεχνολογική κοινωνία.
technologia

Ακολουθούν εγκύκλιοι του Υπ.Ε.Π.Θ.

Διδασκαλία του μαθήματος Πληροφορική-Τεχνολογία Α και Β Γυμνασίου και Πληροφορική Γ Γυμνασίου

Εγγραφο Γ2/2678/24-4-97

ΣΧΕΤ.: Γ2/7285/2-10-95 Δ/νσης Σπουδών Δ.Ε., Γ2/1904/31-3-97 Υ.Α.

Σχετικά με τη διδασκαλία του μαθήματος "Πληροφορική - Τεχνολογία" στην Α' και Β' τάξη Γυμνασίου και "Πληροφορική" στη Γ' τάξη Γυμνασίου, σας πληροφορούμε τα εξής:

 

2. Η διδακτέα ύλη του κλάδου της Πληροφορικής των Α΄και Β΄τάξεων Γ/σίου και του μαθήματος Πληροφορικής της Γ’ τάξης Γ/σίου καθορίζεται στο ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα (ΠΔ 446/93 ΦΕΚ 260/22-12-95 τ. Α΄). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διδασκαλία του μαθήματος ή του κλάδου "Πληροφορική" είναι η ύπαρξη εργαστηρίου Πληροφορικής και συστημάτων Η/Υ.

 

Για τον κλάδο της Τεχνολογίας ο βαθμός προκύπτει σαν αποτέλεσμα αξιολόγησης όλων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που προβλέπονται από το Αναλυτικό πρόγραμμα (π.χ, κατασκευές των μαθητών, γραπτές εργασίες, παρουσιάσεις στα σεμινάρια, συμμετοχή σε ομαδικές εργασίες, αξιοποίηση πηγών πληροφόρησης του τεχνολογικού περιβάλλοντος, κατασκευαστικά σχέδια κ.ά., θέματα που έχει διαπραγματευθεί το σύνολο της τάξης. Οι ερωτήσεις θα αναφέρονται τόσο σε θεωρητικά όσο και σε κατασκευαστικά θέματα).

Για τον κλάδο Τεχνολογία η προφορική αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα για το μάθημα στο Αναλυτικό πρόγραμμα. Θα εξεταζονται δηλαδή οι μαθητές στα θέματα που έχει διαπραγματευθεί το σύνολο της τάξης (οι ερωτήσεις θα αναφέρονται τόσο σε θεωρητικά όσο και σε κατασκευαστικά θέματα).

Το μάθημα "Πληροφορική" της Γ' Γυμνασίου ανήκει σύμφωνα με το Π.Δ. 213/89 στην Α' ομάδα μαθημάτων και διεξάγονται γραπτές ωριαίες δοκιμασίες καθώς και γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις σύμφωνα με το Π.Δ. 409/94 (ΦΕΚ 226 τ. Α).

Μαθητές της Β' τάξης Γυμνασίου που μετεγγράφησαν από Γυμνάσιο, στο οποίο δεν εδιδάσκετο ο κλάδος της Πληροφορικής, σε Γυμνάσιο που διδάσκεται, μόνο για τη σχολική χρονιά εγγραφής, παρακολουθούν τον κλάδο κανονικά και βαθμολογούνται. Ο βαθμός τους στον κλάδο αυτό δεν υπολογίζεται ούτε για την προαγωγή τους ούτε για την εξαγωγή του γενικού βαθμού προαγωγής, προάγονται δε με βάση το βαθμό τους στον κλάδο της Τεχνολογίας. Η ανωτέρω απαλλαγή ισχύει μόνο για τον κλάδο της Πληροφορικής και όχι για τον κλάδο της Τεχνολογίας.

Μαθητές της Γ' τάξης Γυμνασίου που μετεγγράφησαν από Γυμνάσιο στο οποίο δεν εδιδάσκετο το μάθημα της Πληροφορικής , σε Γυμνάσιο που διδάσκεται, μόνο για τη σχολική χρονιά εγγραφής, παρακολουθούν το μάθημα κανονικά, βαθμολογούνται και συμμετέχουν στις εξετάσεις. Ο βαθμός τους στο μάθημα αυτό δεν υπολογίζεται ούτε για την προαγωγή ή απόλυσή τους ούτε για την εξαγωγή του γενικού βαθμού προαγωγής ή απόλυσης.

Για τους ανωτέρω μαθητές υπολογίζεται ο βαθμός στο μάθημα ή στον κλάδο της Πληροφορικής, εφόσον ο κηδεμόνας τους υποβάλλει στο σχολείο τους σχετική δήλωση το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης των μαθημάτων.

Παρακαλούμε να λάβουν ενυπόγραφα γνώση της εγκυκλίου αυτής οι καθηγητές που διδάσκουν "Πληροφορική", " Τεχνολογία".

Διδασκαλία του μαθήματος Πληροφορική-Τεχνολογία

Εγγραφο Γ2/1904/31-3-97

Έχοντας υπόψη

1) Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.11, του άρθρου 24 παρ. 2 του Ν.1566/1985 για «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167 τ.Α’)
2) Τις οδηγίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για «Διδασκαλία των μαθημάτων «Πληροφορική - Τεχνολογία» Α’ και Β’ τάξεων Γυμνασίου και Πληροφορικής της Γ’ τάξης Γυμνασίου» (18-9-95)
3) Το Π.Δ. 213/89 (ΦΕΚ 98 τ.Α’ 18/4/89)
4) Το Π.Δ. 465/81 (ΦΕΚ 129 τ.Α’ 15/5/81)
5) Το Π.Δ. 447/93 (ΦΕΚ 185 τ.Α’ 7/10/93)

Αποφασίζουμε

1) Το μάθημα «Πληροφορική - Τεχνολογία» που διδάσκεται στην Α’ και Β’ τάξη Γυμνασίου κατατάσσεται στη Β’ ομάδα (και οι δύο κλάδοι).
Όταν για οποιοδήποτε λόγο διδάσκεται μόνο ο ένας κλάδος, για την εξαγωγή του αποτελέσματος της ετησίας προόδου υπολογίζεται ο διδασκόμενος κλάδος αυτοτελώς ως μάθημα της Β' ομάδας.
Για τους παραπεμπόμενους μαθητές λόγω ελλιπούς φοίτησης ισχύει το άρθρο 1 του Π.Δ. 157/86(ΦΕΚ 60 τ.Α’).
Οι μαθητές που απερρίφθησαν στο μάθημα αυτό και παραπέμφθηκαν στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου θα εξετασθούν προφορικά σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.5 του Π.Δ. 182/84(ΦΕΚ 60 τ.Α’).

2) Για τη διδασκαλία και των δύο κλάδων του μαθήματος "Πληροφορική - Τεχνολογία" Α' και Β' Γυμνασίου θα ακολουθηθεί η εξής πρακτική:

i. Το τμήμα χωρίζεται σε δύο ομάδες μαθητών όταν ο αριθμός των μαθητών του τμήματος υπερβαίνει τους είκοσι και το εργαστήριο Πληροφορικής διαθέτει επτά τερματικά. Την πρώτη διδακτική ώρα της εβδομάδας η πρώτη ομάδα θα διδάσκεται Πληροφορική στο εργαστήριο Πληροφορικής και η δεύτερη ομάδα θα διδάσκεται Τεχνολογία στο εργαστήριο Τεχνολογίας ή στην αίθουσα του τμήματος, εφόσον δεν υπάρχει εργαστήριο Τεχνολογίας. Τη δεύτερη διδακτική ώρα της εβδομάδας θα διδάσκεται Πληροφορική στο εργαστήριο Πληροφορικής η δεύτερη ομάδα και η πρώτη ομάδα θα διδάσκεται Τεχνολογία σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα ή στην αίθουσα του τμήματος εφόσον δεν υπάρχει εργαστήριο Τεχνολογίας.

ii. Όταν ο αριθμός των μαθητών του τμήματος δεν υπερβαίνει τους είκοσι, το τμήμα δεν χωρίζεται σε δύο ομάδες. Η Πληροφορική διδάσκεται στο εργαστήριο Πληροφορικής και η Τεχνολογία διδάσκεται στο εργαστήριο Τεχνολογίας ή στην αίθουσα του τμήματος εφόσον δεν υπάρχει εργαστήριο Τεχνολογίας.

iii. Λόγος μη κάλυψης του ενός από τους δύο κλάδους (Πληροφορικής -Τεχνολογίας) είναι η μη ύπαρξη μονίμων ή αναπληρωτών -ωρομισθίων καθηγητών για τον αντίστοιχο κλάδο. Επομένως κάθε κλάδος διδάσκεται υποχρεωτικά, εκτός εάν δεν υπάρχει το κατάλληλο διδακτικό προσωπικό και αφού έχει εξαντληθεί όλη η επετηρίδα των αναπληρωτών-ωρομισθίων καθηγητών αυτού του κλάδου.

Όταν δεν καλύπτεται διδακτικά ο ένας από τους δύο κλάδους (Πληροφορική - Τεχνολογία) το μάθημα της Πληροφορικής ή Τεχνολογίας διδάσκεται σε συνδυασμό με οποιοδήποτε άλλο μάθημα. Την πρώτη διδακτική ώρα η πρώτη ομάδα διδάσκεται Πληροφορική ή Τεχνολογία στο εργαστήριο και η δεύτερη διδάσκεται το επιλεγμένο μάθημα στην αίθουσα του τμήματος. Τη δεύτερη διδακτική ώρα η διδασκαλία γίνεται αντίστροφα.

3) Για τη διδασκαλία του μαθήματος "Πληροφορική" Γ΄ Γυμνασίου θα ακολουθηθεί η εξής πρακτική:

i. Όταν ο αριθμός των μαθητών του τμήματος υπερβαίνει τους είκοσι και το εργαστήριο Πληροφορικής διαθέτει επτά τερματικά το τμήμα χωρίζεται σε δύο ομάδες μαθητών.

Το μάθημα της Πληροφορικής διδάσκεται σε συνδυασμό με οποιοδήποτε άλλο μάθημα και κατά προτεραιότητα με το Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό. Την πρώτη διδακτική ώρα της εβδομάδας η πρώτη ομάδα διδάσκεται Πληροφορική στο εργαστήριο Πληροφορικής και η δεύτερη ομάδα διδάσκεται το επιλεγμένο μάθημα στην αίθουσα του τμήματος. Τη δεύτερη διδακτική ώρα η διδασκαλία γίνεται αντίστροφα.

ii. Όταν ο αριθμός των μαθητών στο τμήμα δεν υπερβαίνει τους είκοσι, το τμήμα δεν χωρίζεται σε δύο ομάδες και η διδασκαλία γίνεται κανονικά στο εργαστήριο Πληροφορικής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πηγή: Υ.Π.Ε.Π.Θ. icon-bird.gif (1014 bytes)

 
 

Εορτολόγιο